הקדמה:

שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים שהכנסתם ירדה באופן משמעותי בעקבות משבר הקורונה זכאים למענק כספי, בהתאם לתנאי הזכאות
ניתן היה להגיש את התביעה עד ל-07.08.2020. במקרים שיפורטו בהמשך חובה להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני הגשת התביעה למענק
ניתן לקבל הדרכה במילוי הטופס במשרדי מס הכנסה או לפנות בשאלות לרשות המסים בהתאם למפורט בהמשך

שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה עשויים להיות זכאים למענק סיוע, בהתאם לתנאים שיפורטו.

גובה המענק

 • המענק הנו בשיעור 70% מהכנסת עבודה חודשית ממוצעת של השכיר בעל השליטה בשנת 2018.
 • במקרים הבאים סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019:
  • חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2019
  • חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק או במשלח יד בשנת 2018 ובאותה שנה לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה בה
 • בכל מקרה, סכום המענק לא יעלה על הסכום הנמוך מבין אלה:
 • אם בשנת 2018 או 2019 (בהתאם למקרה) ההכנסה החודשית הממוצעת של השכיר בעל השליטה עלתה על 40,000 ש"ח, ההפרש בין סכום ההכנסה ל-40,000 יוכפל ב-0.173 והתוצאה תופחת מסכום המענק.

מי זכאי?

תושב ישראל שעונה על כל אלה:

 • הוא יליד 1999 או לפני כן.
 • מה-01.10.2019, לכל הפחות (או לפני כן), הוא היה בעל שליטה (בהתאם לסעיף 32(9)(א)(3) לפקודת מס הכנסה) בחברת מעטים (חברה ישראלית שהיא חברת מעטים על-פי סעיף 76 לפקודת מס הכנסה, כלומר: חברה שנשלטת לכל היותר על-ידי 5 בני אדם ואין לציבור עניין ממשי בה או בחברת האם שלה) שעסקה בעסק או במשלח יד בתקופה זו והוא החזיק במניות החברה.
 • החל מה- 01.10.2019, לכל הפחות, שולמה לו הכנסת עבודה על-ידי חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה, למשך 6 חודשים (גם אם הם לא רצופים).
 • חברת המעטים שהוא בעל שליטה בה הגישה דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים, כפי שיפורט בהמשך.
 • חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה הגישו דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019, בהתאם למפורט בהמשך.
 • לא היו לו הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • על-פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד לביטוח לאומי, השכיר היה בעל שליטה בחברה מסוימת בתקופה שבין ה- 01.10.2019 ל-29.02.2020 לפחות, והוא לא זכאי לדמי אבטלה או למקדמה על חשבון דמי אבטלה בגין הכנסותיו כבעל שליטה באותה חברה בתקופה שבין ה- 01.10.2019 ל-30.04.2020 (רשות המסים רשאית לדרוש מהמוסד לביטוח לאומי מידע לצורך אימות התנאי הזה).
 • מתקיימים התנאים הבאים, בהתאם לפעילות של חברת המעטים:

חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק ב-2019 (או חברת מעטים שהחלה ב-2018 ובשנה זו לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה)

 • חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה הגישו דוח שנתי לשנת המס 2019. אם טרם הגישו את הדוח, עליהם להגישו לפני הגשת התביעה למענק.
 • סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 בצירוף החלק היחסי שלו בהכנסה החייבת של החברה (מכפלה של הכנסתה החייבת של החברה באחוז המניות שהוא מחזיק) לא עלה על 1,000,000 ש"ח. אם לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הייתה הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג.
 • הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו בשנת 2019 עלתה על 714 ש"ח.
 • בחודשים מרץ-יוני 2020 מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה ירד ביחס למחזור עסקאותיה בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.
 • חברת המעטים שהשכיר הוא בעל שליטה בה הגישה דיווחי מע"מ לתקופות האמורות.
שימו לב
אם החברה החלה לעסוק בעסק או במשלח יד אחרי ה-01.03.2019, יהיה צורך להראות כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-יוני 2020, ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותה ועד 29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל התקופה יחולק במספר החודשים שבהם החברה פעלה, ויוכפל ב-4).

חברת מעטים שהחלה לעסוק בעסק לפני 2019

 • חברת המעטים והשכיר בעל השליטה בה הגישו דוח שנתי לשנת המס 2018.
 • סכום הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 בצירוף חלק הכנסתה החייבת של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה בשנה זו, השווה לחלקו היחסי (במישרין או בעקיפין), בקבלת זכויות לרווחים בחברה לא עלה על 1,000,000 ש"ח. אם לשכיר בעל שליטה ולבן זוגו הייתה הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של כל אחד מבני הזוג.
 • הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו בשנת 2018 עלתה על 714 ש"ח.
 • בחודשים מרץ-יוני 2020 מחזור עסקאותיה של חברת המעטים שבה הוא בעל שליטה ירד ביחס למחזור עסקאותיה בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.
 • חברת המעטים שהשכיר הוא בעל שליטה בה הגישה דיווחי מע"מ לתקופות האמורות.

תהליך מימוש הזכות

מדריך רישום לאזור האישי

.

 • יש להגיש תביעה לרשות המסים לכל המאוחר עד ל-07.08.2020.
 • מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר רשות המסים.
 • מי שטרם נרשמו באזור האישי של רשות המסים (לא של ממשל זמין - gov.il!), צריכים לבצע רישום.
 • אם חברת המעטים החלה לעסוק בעסק/במשלח יד ב-2019 (או ב-2018 ובאותה שנה לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל השליטה בה), יהיה ניתן להגיש את התביעה רק לאחר הגשת הדוח השנתי לשנת 2019.
 • למי שאושרה הזכאות, המענק ישולם כיומיים לאחר שליחת הבקשה.
 • המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים" (במידת הצורך, מגיש הבקשה יכול לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלו תוך כדי מילוי הבקשה).

מידע וסיוע בהגשת הבקשה

 • במשרדי מס-הכנסה ברחבי הארץ ניתנת הדרכה למי שמעוניינים לקבל סיוע בהגשת התביעה. לפרטים נוספים ראו באתר רשות המסים.
 • ניתן להיעזר בשאלות ותשובות באמצעות הצ'ט בוט באתר הממשלתי.
 • כמו כן ניתן לצפות במצגת המסבירה את תהליך זיהוי ורישום הלקוח באתר האינטרנט.
 • בשאלות ובירורים נוספים ניתן להתקשר למוקד התמיכה של רשות המסים:
  • בטלפון *4954 או 02-5656400
  • המענה ניתן בימים א' עד ה' בין השעות 8:15 עד 16:00
 • אפשרות נוספת היא פנייה בדוא"ל לכתובת .

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המיסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.

הגדרת הכנסה חייבת

מקבלי המענק שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

חשוב לדעת

טיפ
אם נקלעתם לקשים כלכליים, ייתכן שמגיעות לכם הטבות או הקלות מהמדינה או מגופים אחרים (כמו חברות ביטוח וקופות גמל). למידע נוסף ראו מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה.

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים