נציגות הורים במוסדות החינוך נועדה לבסס קשר רציף בין הורים למורים ולאפשר להם להשפיע על צביונו של המוסד החינוכי
הקמת נציגות הורים בית ספרית היא זכות ולא חובה. במקרה שההורים לא הצליחו להגיע לכלל הכרעה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר באותה שנה
נציגות ההורים בכיתות נבחרת מדי שנה באספה כללית של כל הורי הכיתה לא יאוחר מתום חודשיים מפתיחת שנת הלימודים
ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך - נציגות הורים בבית הספר ובגן הילדים

מערכת החינוך רואה את ההורים כשותפים מלאים בתהליך החינוכי בבית הספר, וכשותפים באחריות לקידומם החינוכי והחברתי האופטימלי של ילדיהם. להורים ניתנת האפשרות להיות מעורבים במתרחש במוסד החינוך בו לומדים ילדיהם, ולתרום מידיעותיהם ומניסיונם כדי לשפר ולהעשיר את עבודת המוסד החינוכי.

שיתוף הפעולה בין ההורים למורים במוסד החינוך

 • המורים והצוות החינוכי הם אנשי מקצוע בתחום החינוך, ועליהם מוטלת האחריות לקידומם הלימודי, החברתי והרגשי של התלמידים בבית הספר.
 • דיאלוג עם ההורים אינו מפחית ממקצועיות המורה, אלא להפך, מחייב רמה מקצועית גבוהה יותר.
 • מערכת היחסים בין ההורים למורים משמשת דוגמה עבור הילדים, ולכן חשוב שתהיה זו דוגמה של כבוד הדדי ושל תקשורת משמעותית.

נציגות ההורים בגן הילדים

 • נציגות ההורים תיבחר מדי שנה באספה הכיתתית הראשונה של כל ההורים, שתתקיים בתוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים.
 • בנציגות יכהנו 3 חברים מקרב הורי הגן.
 • למידע נוסף ראו נציגות הורים (ועד הורים) בגן הילדים.

נציגות ההורים בבית הספר

 • ועד הורים בכיתה
  • ייבחר מדי שנה באספה הכללית הראשונה של כל הורי הכיתה, שתתקיים בתוך 6 שבועות מפתיחת שנת הלימודים.
  • בוועד ההורים הכיתתי יכהנו 3 חברים מקרב הורי הכיתה.
  • הוועד ייבחר אחת לשנה.
 • מועצת הורים מוסדית - כלל ועדי ההורים הכיתתיים במוסד החינוכי:
  • תכהן שנה אחת עד להתכנסות מועצת הורים מוסדית חדשה.
  • תבחר מקרבה את נציגות ההורים המוסדית.
  • מועצת ההורים המוסדית תתכנס לפחות פעמיים בשנת לימודים.
  • מועצת ההורים המוסדית רשאית לבחור מבין חבריה ועדת ביקורת בת 3 או 5 חברים אשר לא יהיו חברים בנציגות ההורים המוסדית.
  • החלטות מועצת ההורים המוסדית ונציגות ההורים המוסדית מחייבות את ועדי ההורים הכיתתיים.
 • נציגות הורים מוסדית - המוסד הנבחר של הארגון בבית הספר, והוא מייצג את כלל ההורים בבית הספר ומנהל את פעילות העמותה בבית הספר.
  • נציגות ההורים תבחר מדי שנה בהתאם לתקנון הבחירות, לא יאוחר מחודש לאחר בחירת הוועדים הכיתתיים.
  • מספר חברי הנציגות יהיה בין 7 ל- 15 אלא אם מועצת ההורים המוסדית תחליט אחרת, ובהסכמת מנהל בית הספר.
 • למידע נוסף ראו נציגות הורים (ועד הורים) בבית הספר.

מטרת נציגות ההורים

 • מטרת הנציגות לקדם את רווחת תלמידי הכיתה/הגן באמצעות תהליכים של שיתוף, השתתפות ושיתופי פעולה מערכתיים עם המחנך/הגננת.
 • הנציגות תביא את קולם של ההורים מתוך כבוד לאוטונומיה המקצועית של צוות הניהול וההוראה ומתוך כבוד לאוטונומיה ההורית, במטרה לתרום ולסייע ביישום התוכניות החינוכיות והחברתיות במסגרת החינוכית.
שימו לב
אם נציגות ההורים בוחרת להקים קבוצת תקשורת להורים (למשל רשימת תפוצה בדוא"ל או בוואטסאפ), יש להקפיד על התנהלות מכבדת ועניינית שאינה פוגעת בזכות לשם טוב ולפרטיות של כלל ההורים, וכן להקפיד לא להעביר מספרי טלפון, כתובות דוא"ל, תוכן התכתבות או פרטים אחרים לגורם שאינו חבר בקבוצה.

פעילות ביוזמת נציגות ההורים

 • פעילות חברתית לכיתה/לגן שמתקיימת ביוזמת נציגות ההורים בשעות בהן לא מתקיימת פעילות במוסד החינוכי תהיה על אחריות הנציגות בלבד.
 • על נציגות ההורים להזמין לפעילות את כל תלמידי הכיתה/הגן.
 • במקרה שנציגות ההורים מעוניינת לקיים את הפעילות בשטח המוסד החינוכי בשעות בהן אין פעילות בו, עליה לקבל אישור מהבעלים על המבנה.
 • הנציגות המארגנת את הפעילות אחראית לדאוג לכל היבטי הפעילות: תיאום, הודעות להורים, בטיחות הילדים ועוד.
 • מומלץ ליידע את המחנכת/גננת על קיום הפעילות מטעמים חינוכיים בלבד.
 • המחנכת/הגננת או כל גורם אחר מטעם המוסד החינוכי לא ייקחו חלק בהתארגנות או בהשתתפות בפעילות המתקיימת שלא בשעות פעילות בית הספר/הגן.

סמכויותיה ואופן פעולתה של נציגות ההורים

 • כקבוצה, ההורים פועלים בשני אפיקים מקבילים:
  • נציגויות וולונטריות (התנדבותיות) - הפועלות לקידום אינטרסים של ההורים ולתיאום פעילויותיהן למען חינוך הילדים.
  • מועצות ציבוריות - שבאמצעותן נציגי ההורים שותפים בפיקוח, בהנחיה ולעתים אף בניהול שוטף של בית-הספר במגוון תחומים.
 • עיקר פעילותם של ועדי ההורים הכיתתיים והמוסדיים עוסקת:
  • תמיכה וביקורת על הנעשה בבית הספר.
  • ועד ההורים אינו מוסמך להתערב בהחלטות פדגוגיות של בית-הספר, אך הוא רשאי וצריך להתערב בנושאים פדגוגים (כשמתעוררת בעיה) כגוף המרכז את תלונות ההורים ושותף לחשיבה על פתרונות.
  • נציגים מוועד ההורים המוסדי רשאים להשתתף בדיוני המועצה הפדגוגית של בית הספר, למעט בעניינים הנוגעים לצנעת הפרט של מורים ותלמידים.
  • קיום פגישות סדירות עם מנהל בית הספר וצוותו יקיימו לצורך דיון בהצעות ורעיונות לקידום איכות המעשה החינוכי, איכות החיים, הפעילות החברתית והאווירה בבית הספר.
  • קידום תוכניות השלמה ותוכניות לימוד נוספות על-פי חוק חינוך ממלכתי.
  • גיוס כספים עבור פעילויות במסגרת בית-הספר (סל תרבות).
 • נציגות ההורים תקבל את החלטותיה ברוב דעות, ותביאן לידיעת ציבור ההורים.
 • הנציגות תמצא דרכים נאותות לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילויות לטובת בית הספר.
  • אחת הדרכים יכולה להיות פגישות רחבות של צוות בית הספר ומועצת ההורים המורכבת מנציגויות ההורים הכיתתיות.
 • במקרה שיתגלו חילוקי דעות בין הנהלת בית הספר לנציגות ההורים, יובא הדבר להכרעתו של מפקח בית הספר או של מנהל המחוז.
 • במקרה של מחלוקת או סכסוך בין צוות בית הספר להורים לא ייפגעו התלמידים.
 • משך כהונתה של נציגות הורים הוא עד בחירת נציגות חדשה בראשית שנת הלימודים הבאה.

חשוב לדעת

 • הקמת נציגות הורים בית ספרית היא זכות להורים ולא חובה. במקרה שההורים אינם מצליחים להגיע לכלל בחירה דמוקרטית, לא תכהן נציגות הורים בבית הספר באותה שנה.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות