הקדמה:

מי שמועסק באופן חד פעמי ביום הבחירות, במסגרת הבחירות, זכאי לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם לו
מהשכר עבור יום זה, ינוכה מס מיוחד בשיעור של 25%
לבני נוער (עד גיל 18) המועסקים ביום הבחירות, לא ינוכה מס הכנסה מהשכר
למי שמועסק, במסגרת הבחירות באופן זמני בתקופה שבין 14.03.2019 - 12.04.2019, ינוכה מס בשיעור 25%, אלא אם מדובר במשלח ידו ואז הניכוי ייעשה לפי מדרגות מס הכנסה


מי שמועסק ביום הבחירות באופן חד פעמי במסגרת הבחירות, זכאי לשכר של לפחות 200% משכר מינימום, וכן לתמורת חופשה שנתית בגובה של לפחות 4% מהשכר ששולם.

  • מהשכר שישולם ינוכה מס מיוחד, שאינו מס הכנסה, בשיעור של 25%.
  • בני נוער (עד גיל 18) המועסקים ביום הבחירות אינם משלמים מס הכנסה.
  • למי שמועסק במסגרת הבחירות באופן זמני בתקופה שבין 14.03.2019 - 12.04.2019, ינוכה מס בשיעור 25%, אלא אם מדובר במשלח ידו ואז הניכוי ייעשה לפי מדרגות מס הכנסה.
אזהרה
המידע בדף זה אינו מתייחס למי שעובד במהלך יום הבחירות אצל המעסיק הקבוע שלו.
למידע על עבודה ביום הבחירות, שלא כחלק ממערכת הבחירות, ראו תשלום עבור עבודה ביום הבחירות לכנסת

מי זכאי?

  • מי שמועסק באופן חד פעמי ביום הבחירות או באופן זמני בתקופת הבחירות (14.03.2019 - 12.04.2019) ושכרו משולם על ידי מפלגה, רשות הממונה על פי דין על ביצוע הבחירות או מועמד לבחירות המוקדמות.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • ניכוי המס בשיעור 25% חל על תשלום כולל שאינו עולה על 8,800 ש"ח (נכון לשנת המס 2019). תשלום גבוה מסכום זה, ייחשב, בין היתר, כהכנסה לפי פקודת מס הכנסה.
  • מי שעובד ביום הבחירות או בתקופת הבחירות זכאי לקבל מהמשלם תלוש שכר המפרט את רכיבי השכר שקיבל.
  • מקבל דמי אבטלה שמועסק במשרה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו מתקופת האבטלה, או לקבל דמי אבטלה חלקיים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה. למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.
  • אם המעסיק מפר את חובותיו כלפי העובד ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לפי הנחיית רשות המיסים, חברות כח אדם אינן נחשבות כמשלם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים