בני משפחה של ילדי תימן, המזרח והבלקן, אשר נקבע לגבי ילדיהן כי הם נפטרו או גורלם אינו ידוע, זכאים לסכום כספי חד פעמי
ניתן להגיש את הבקשה עד ליום 01.09.2023
קבלת הסכום מותנית בוויתור על הזכות להגיש כל תביעה כספית בנושא, בין אם מדובר בתביעה קיימת או בתביעה עתידית
סכום הפיצוי עומד על 150,000 ₪ או 200,000 ₪ בגין כל ילד, בהתאם לנסיבות
למידע רשמי ראו אתר משרד האוצר

בני משפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות בהלול-מינקובסקי, שלגי וכהן-קדמי, ומסקנת הוועדה בעניינו של אותו ילד הייתה כי הילד נפטר או שלא נמצא ממצא שיכול להעיד על גורלו, עשויים להיות זכאים לקבל סכום כספי חד-פעמי מהמדינה.

שימו לב
המועד האחרון להגשת הבקשה למימוש הזכות נדחה ל-01.09.2023.

מי זכאי?

 • בני משפחה (הורים או אחים) של ילד/ה שעניינם נדון באחת מ-3 הוועדות בהלול-מינקובסקי, שלגי וכהן-קדמי, ונקבע לגבי הילד/ה אחד מהמצבים הבאים:
  • אין די ממצאים כדי לקבוע בוודאות מה עלה בגורל הילד/ה (גורל הילד/ה אינו ידוע).
  • הילד/ה נפטר/ה מבלי שהמשפחה עודכנה אודות הפטירה בזמן אמת, כולל אודות נסיבות הפטירה.
  • מקום קבורת הילד/ה לא אותר, או אותר באיחור משמעותי.
 • לרשימות הנעדרים ולממצאי כל אחת מ-3 ועדות החקירה, ראו קישורים בארכיון המדינה.
 • במקרה שמישהו מהזכאים לפיצוי נפטר (הורים או אחים), יכולים היורשים שלו להגיש את הבקשה בשמו של הנפטר ולקבל את חלקו, אם יימצא זכאי לכך.

סכום הפיצוי והחלוקה בין בני המשפחה

 • הסכום ייקבע ויחולק בין בני המשפחה באופן הבא:
  • סכום של 150,000 ₪ יועבר לבני המשפחה הזכאים, אם נקבע שהילד נפטר, ולמשפחה לא נמסר דבר אודות הפטירה בזמן אמת או שמקום הקבורה לא אותר (או אותר באיחור משמעותי).
  • סכום של 200,000 ₪ יועבר לבני המשפחה הזכאים, אם נקבע כי גורלו של הילד אינו ידוע.
  • הסכום יחולק בין בני המשפחה כך שכל הורה יקבל פי שתיים מהסכום אותו יקבל כל אח/ות.
  • הסכום האמור מתייחס לכל ילד בנפרד, כך שבמקרה שהוועדה דנה וקבעה מסקנות לגבי שני ילדים או יותר, יועבר הסכום המלא בגין כל ילד בנפרד.
דוגמה
 • ועדת שלגי קבעה בעניין משפחה מסוימת כי שניים מילדיה נפטרו.
 • בני המשפחה של הילדים הם שני הורים ושתי אחיות.
 • הסכום הכולל לו זכאית המשפחה הוא 300,000 ₪.
 • הסכום יתחלק כך שכל אחד מההורים יקבל סכום של 100,000 ₪, וכל אחת מהאחיות תקבל סכום של 50,000 ₪.
 • אם ההורים לא היו בחיים, האחיות היו רשאיות להגיש את הבקשה גם בשמם ולקבל את הסכום לו ההורים זכאים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לכל המאוחר עד 01.09.2023. לאחר מועד זה לא ניתן עוד להגיש בקשות לפיצוי.
 • את הבקשה יש להגיש באופן מקוון בלבד, בקישור לטופס הבקשה.
 • יש למלא בטופס את פרטי הילד בעניינו מוגשת הבקשה, פרטי המבקש וכן את פרטי מגיש הבקשה (אם אינו המבקש).
שימו לב
בן משפחה זכאי אשר מבקש לקבל את סכום הפיצוי, יוכל לעשות זאת רק אם ימסור התחייבות בכתב כי הוא מוותר ומסתלק מכל תביעה כספית בעניין זה, בין אם תביעה קיימת ובין אם תביעה עתידית.
 • בשאלות בנוגע למילוי טופס הבקשה או תמיכה טכנית ניתן לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני Tmicha_yt@inbal.co.il או למוקד השירות בענבל חברה לביטוח בע"מ בטל': 074-7122338.
 • בנוסף ניתן לפנות בכל שאלה לכתובת המייל pniyot_yt@mof.gov.il.

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש את הבקשה להסדר הכספי רק בתקופה המוגדרת לכך, ולאחריה לא ניתן יהיה עוד להגיש את הבקשה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים