הקדמה:

במקרים מסויימים, כאשר דייר בדירה ציבורית נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עמו 3 שנים לפחות עשוי להיות זכאי לרכוש את הדירה כ"דייר ממשיך"


במקרים מסויימים, כאשר אדם הזכאי לדיור ציבורי נפטר או עובר למוסד סיעודי, קרוב משפחה שהתגורר עמו בדירה הציבורית 3 שנים לפחות עשוי להיות זכאי לרכוש את הדירה כ"דייר ממשיך".

מי זכאי?

 • בן זוג, ילד, נכד, או הורה של אדם שהיה זכאי לדיור ציבורי, או מי שהזכאי היה האפוטרופוס שלו, העונה על שני התנאים הבאים:
  • הוא התגורר עם הזכאי בדירה הציבורית 3 שנים לפחות סמוך למועד פטירת הזכאי או למועד שבו הזכאי עבר להתגורר במוסד הסיעודי.
  • אין בבעלותו ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו או ילדו דירה או מקרקעין אחרים, ב-5 השנים שקדמו למועד פטירת הזכאי או למועד שבו הזכאי עבר להתגורר במוסד סיעודי.

קביעת זכאות בין מספר דיירים ממשיכים

 • אם התגוררו בדירה הציבורית מספר דיירים ממשיכים, הזכאות לרכוש את הדירה תיקבע באופן הבא:
  • אם היה בין הדיירים הממשיכים בן זוג של הזכאי, והוא ביקש לרכוש את הדירה הציבורית - תהיה לבן הזוג הזכאות הבלעדית לרכוש את הדירה, אם ביקש זאת;
  • אם לא היה בן זוג שביקש לרכוש את הדירה הציבורית, והיו בין הדיירים הממשיכים ילדים של הזכאי - יהיו הם זכאים לרכוש את הדירה, אם ביקשו זאת, והזכויות בדירה יחולקו ביניהם בחלקים שווים;
  • אם לא היו בן זוג או ילדים של הזכאי שביקשו לרכוש את הדירה אך ישנם דיירים ממשיכים אחרים (למשל נכדים או הורים של הזכאי) - הם יהיו זכאים לרכוש את הדירה, אם ביקשו זאת, והזכויות בדירה יחולקו ביניהם בחלקים שווים.

תהליך מימוש הזכות

 • דייר ממשיך רשאי להגיש בקשה לרכישת דירה רק לאחר שאושר וחתם על חוזה שכירות.
 • במקרה שהדייר עונה על התנאים שצויינו לעיל לרכישת דירה כדייר ממשיך, אך אינו עונה על תנאי הזכאות לשכירת דירה כדייר ממשיך, עליו להגיש את הבקשה לרכישת הדירה בתוך 30 יום מהמועד שהודיעו לו על דחיית זכאותו כ"דייר ממשיך" בשכירות. אם לא יגיש את הבקשה בפרק זמן זה, על החברה המאכלסת לפנותו מהדירה.
 • החברה המאכלסת צריכה לבדוק את נכונותם של הנתונים שמסר הדייר.
 • הדייר יחתום על תצהיר דייר ממשיך בפני עורך-דין, לגבי מגוריו בדירה ב-3 השנים שקדמו לפטירת הזכאי או למעברו של הזכאי למוסד סיעודי.
 • בנוסף, עליו להוציא תמצית מרשם אוכלוסין שתאמת את מגוריו בדירה הציבורית.
 • החברה המאכלסת תעביר את הבקשה לרכישת הדירה אל אגף האיכלוס במשרד הבינוי והשיכון, בצירוף אישורים על הכנסותיו של הדייר ב-6 החודשים הסמוכים למועד הגשת הבקשה.
 • לפרטים נוספים על תהליך רכישת הדירה, ראו רכישת דירה בדיור הציבורי.

חשוב לדעת

 • בקביעת גובה המענק המותנה שהדייר יהיה זכאי לקבל בעת רכישת הדירה, תובא בחשבון רק תקופת מגוריו בדירה הציבורית מהמועד שבו מלאו לו 18 שנים:
  • אם הדייר הממשיך הוא בן זוגו של הזכאי, תובא בחשבון כל תקופת מגוריו בדירה הציבורית;
  • אם הדייר הממשיך אינו בן זוגו של הזכאי, תובא בחשבון רק תקופת מגוריו בדירה הציבורית החל במועד שבו נפטר הזכאי, או עבר להתגורר במוסד סיעודי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים