רשות השירות הלאומי-אזרחי היא יחידת סמך ממשלתית המרכזת את הטיפול הממשלתי בנושא השירות הלאומי והשירות האזרחי. המנהלת פועלת למען חיזוק ערך השירות בחברה בישראל והטמעתו.
תחומי הפעילות העיקריים של המנהלת:

 • סיוע ביישום חוק טל, המאפשר לחרדים ש'תורתם אומנותם', לבצע שירות אזרחי במהלך שנת ההכרעה או אחריה
 • סיוע בהרחבת השירות האזרחי בקרב החברה הערבית
 • הגדלת מספר המתנדבים בשירות האזרחי-לאומי, בעיקר בקרב אוכלוסיות כגון ערבים, צעירים במצבי סיכון ועולים חדשים, אשר לא נטלו עד כה חלק נרחב בשירות זה

פרטים

תחומי עיסוק:אחריות של נושא השירות הלאומי-אזרחי
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רחוב קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה המזרחית, בניין ג', ת"ד 49772, ירושלים 9149701
טלפון:02-5411519

תפקיד

 • ביצוע מעקב, בקרה ופיקוח על מסגרות השירות הלאומי-אזרחי ועל מתנדביו, תוך תיאום עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, הגופים המוכרים והגופים המפעילים
 • ויסות חלוקת המשאבים והקצאת תקני השירות הלאומי-אזרחי בהתאם לסדר העדיפויות הממלכתי
 • הגשת הצעות לתוכניות פעולה ארוכות טווח לממשלה, ובכללן תוכניות להרחבת מעגל מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי
 • העלאת המודעות לעניין השירות הלאומי-אזרחי והרחבת המעורבות הציבורית בנושא
 • הכנת התקציב השוטף ותקציב הפיתוח של המנהלת לשנת הכספים כמו גם פיקוח על ביצוע התקציב המאושר בהתאם לכללי המנהל התקין
 • הכנת תוכנית מפורטת לפעילות מתנדבי השירות האזרחי בזמני חירום ובעת מלחמה
 • וידוא כי המתנדבים יקבלו את ההטבות והתגמולים הכספיים המגיעים להם בתום תקופת ההתנדבות
 • הגשת דינים וחשבונות לממשלת ישראל, לשר הממונה ולמועצה הציבורית המייעצת

נושאים וזכויות