ב-30.06.2021 הסתיימו למרבית מקבלי דמי האבטלה שטרם מלאו להם 45 ההקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה שנקבעו עקב משבר הקורונה
דף זה מרכז שאלות ותשובות בנושא סיום תקופת הזכאות לדמי אבטלה ששולמו בהתאם להקלות שנקבעו בתקופת משבר הקורונה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ראו גם

ב-30.06.2021 הסתיימו למרבית מקבלי דמי האבטלה שטרם מלאו להם 45 ההקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה שנקבעו עקב משבר הקורונה, ורבים לא זכאים יותר להמשיך ולקבל דמי אבטלה.

שימו לב
הקלות לנשים בגיל 67-57
החל מינואר 2022 נקבעו הקלות בזכאות לדמי אבטלה של נשים בגיל 57 ומעלה. למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי להמשיך לקבל דמי אבטלה לאחר 30.06.2021?

המשך החל"ת

האם עם סיום תקופת דמי האבטלה מסתיימת גם תקופת החל"ת?

 • אין קשר בין סיום תקופת הזכאות לדמי אבטלה (המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי) ובין סיום או המשך תקופת החל"ת.
 • תקופת החל"ת יכולה להימשך, מבלי שהעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה.
 • תקופת החל"ת נקבעת במערכת היחסים בין העובד למעסיק ומסתיימת בקרות אחד מהמקרים הבאים:
  • המעסיק החזיר את העובד לעבודה.
  • המעסיק פיטר את העובד.
  • העובד התפטר מהעבודה.

האם מעסיק יכול להמשיך את תקופת החל"ת ללא הגבלה, גם אם העובד אינו זכאי יותר לדמי אבטלה?

 • חופשה ללא תשלום היא חופשה לזמן מוגבל, בהסכמת העובד והמעסיק.
 • אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים, והעובד יכול לדרוש מהמעסיק, את כל הזכויות המגיעות לו כמפוטר, כגון: שימוע לפני פיטורים, הודעה מוקדמת (הכוללת תשלום שכר בתקופה זו), תשלום פיצויי פיטורים (ככל שפיצויים אלה לא שולמו במלואם במסגרת ההפרשות החודשיות לביטוח הפנסיוני), פדיון דמי הבראה, פדיון ימי חופשה וכו' - כפי שמפורט בהמשך.

חזרה לעבודה

האם מותר למעסיק להחזיר את העובד לעבודה בתנאים שונים מאלו שהיו לו לפני החל"ת?

שימו לב
לא כל פגיעה בתנאי העבודה תיחשב בהכרח כהרעה מוחשית בתנאי העבודה המקנה לעובד זכות להתפטר בדין מפוטר ולהיות זכאי למלוא פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת, גם במקרה של התפטרות שאינה עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה זכאי העובד לכספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני (אם כי ייתכן שיהיו הגבלות על מועד משיכתם), אך הוא אינו זכאי להשלמת פיצויים מהמעסיק. למידע נוסף ראו מדריך בנושא התפטרות מעבודה.

האם עובד שקיבל דמי אבטלה במהלך החל"ת, צריך לעשות תיאום מס עם חזרתו לעבודה?

 • דמי האבטלה מהווים תחליף לשכר עבודה ומהווים הכנסה לפי פקודת מס הכנסה. על-פי הנחיות מס הכנסה, על המעסיק מוטלת החובה לערוך עבור העובד מעין "תיאום מס הכנסה" באופן עצמאי, תוך התייחסות להכנסותיו של העובד מדמי האבטלה.
 • לשם כך על העובד להציג בפני המעסיק אישור מביטוח לאומי על סה"כ דמי האבטלה שקיבל וסכום המס שנוכה. אישור זה ניתן להפיק, לאחר תשלום כל דמי האבטלה, באזור האישי באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד שלא יציג למעסיק אישור על גובה דמי האבטלה שקיבל בתקופה ששהה בחל"ת, ייחשב המעסיק את ניכוי המס השנתי המצטבר מהכנסתו ללא התקופה בה שהה העובד בחל"ת, כלומר הוא לא יעניק לעובד הטבות, כמו זיכויים, ניכויים, מדרגות מס נמוכות עבור תקופה זו.
 • למידע נוסף לגבי אופן תיאום המס על-ידי המעסיק ראו הנחיות למעסיקים לניכוי מס משכר עבודה של עובדים שחזרו לעבודה לאחר שהוצאו לחל"ת בעקבות נגיף הקורונה.
שימו לב
עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד צריך לבצע תיאום מס הכנסה
 • את תיאום המס יש לבצע באמצעות המערכת הממוחשבת באתר רשות המסים.
 • אין צורך לציין את מספר תיק הניכויים של המוסד לביטוח לאומי, אך יש לצרף את אישורי התשלום של דמי האבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

פיטורי העובד

האם יש עובדים שהמעסיק לא רשאי לפטרם?

 • אסור למעסיק לפטר עובדת או עובד במהלך חופשת לידה.
 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלתו, בימים שבהם הוא זכאי לדמי מחלה.
 • אסור לפטר עובד במהלך שירות מילואים ובמשך 30 יום בתום סיום השירות, אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים מעסיק המעוניין לפטר עובד/ת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר ממשרד העבודה:
  • עובדת שעברה הפלה ובמשך 7 ימים לאחר מכן.
  • עובדת בהיריון בעלת ותק של 6 חודשים במקום העבודה (אם הוותק של העובדת קצר יותר, אין צורך בהיתר, אך חל איסור לפטר אותה אם הסיבה לפיטורים קשורה לעובדה שהעובדת בהיריון)
  • עובד/ת בתקופה של 60 יום לאחר חופשת לידה.
  • עובד/ת השוהה בחל"ת אחרי חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר תום החל"ת.
  • עובד/ת הנמצא/ת במהלך טיפולי פוריות לפי כללי הזכאות.
  • עובדים בהליכי אימוץ.
  • עובדים בהליכי פונדקאות.
  • עובדות השוהות במקלט לנשים נפגעות אלימות (כולל 150 ימים לאחר סיום היעדרותן), בהתאם לתנאי הזכאות.

מה מגיע לעובד אם המעסיק פיטר אותו מהעבודה לאחר שהסתיימה תקופת הזכאות שלו לדמי אבטלה?

 • מעסיק שאין באפשרותו להחזיר את העובד למקום העבודה, רשאי לפטר את העובד, ובלבד שהדבר יעשה ללא אפליה ובהתאם לכללים המפורטים להלן.
 • כמו כן, כאמור, אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים והעובד ראשי לדרוש מהמעסיק את כל הזכויות המפורטות בפסקה זו.
 • שימוע - טרם הפיטורים על המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים.
 • הודעה מוקדמת - על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים כפי שנקבע בחוק או בהסכם אחר החל על הצדדים. בחישוב תקופת הוותק של העובד לצורך קביעת מספר ימי ההודעה המוקדמת להם הוא זכאי, אין להביא בחשבון את התקופה בה שהה העובד בחל"ת.
דוגמה
עובד עבד אצל המעסיק במשך 8 חודשים, מתוכם שהה העובד 2 חודשים בחופשה ללא תשלום
 • ותק העובד לצורך חישוב תקופת ההודעה המוקדמת הוא 6 חודשים בלבד.
 • לפיכך על המעסיק לתת לעובד הודעה מוקדמת של 6 ימים מראש (יום הודעה מראש לכל חודש עבודה) ולא יותר מכך (להבדיל מעובד שעבד 8 חודשים ללא חל"ת).
 • למידע על משך תקופת ההודעה המוקדמת ראו כאן.
 • בנוגע להודעה המוקדמת למעסיק יש 3 אפשרויות:
  • אם מקום העבודה פעיל, המעסיק יכול לאפשר לעובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת ולשלם לעובד שכר בתקופת עבודתו.
  • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ובכל זאת לשלם לו שכר מלא (כולל תנאים סוציאליים) בעבור תקופה זו. במקרה כזה הפיטורים ייכנסו לתוקף לאחר חלוף תקופת ההודעה המוקדמת.
  • לחלופין, המעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד לאלתר, כלומר לוותר על המשך עבודתו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. במקרה כזה עליו לשלם לעובד "חלף הודעה מוקדמת" בגובה השכר, שהעובד היה זכאי לו אילו עבד במהלך התקופה של ההודעה המוקדמת (ללא תנאים סוציאליים), ובמקרה כזה הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי.
 • גמר חשבון ותשלום פיצויי פיטורים - על המעסיק לערוך לעובד גמר חשבון ולשלם לעובד פדיון חופשה שנתית, פדיון דמי הבראה ופיצויי פיטורים (או השלמת פיצויי פיטורים ככל שהפריש מדי חודש את כספי הפיצויים לקופת פיצויים או לביטוח הפנסיוני).
  • לצורך חישוב סכום פיצויי פיטורים:
   • חופשה ללא תשלום שאורכה עד 14 ימים בשנת עבודה נכללת בוותק של העובד לצורך חישוב סכום הפיצויים.
   • בחל"ת ארוכה יותר, התקופה שמעבר ל-14 ימים בשנת עבודה לא תיחשב כוותק במקום העבודה לצורך חישוב סכום פיצויי הפיטורים.
   • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום.
 • אישור על תקופת עבודה - על המעסיק לתת לעובד אישור על תקופת העבודה.
 • למידע נוסף על הליך הפיטורים ראו מדריך בנושא פיטורים.

האם מותר למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה או מקופת הפיצויים?

 • עובד שפוטר לאחר שהשלים לפחות שנת עבודה אחת זכאי למשיכת הכספים שהופרשו לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים שהוחל עליה סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • עובד שפוטר לפני כן אינו זכאי למשיכה מיידית של הכספים אלא אם הגיע לגיל 60 או חלילה במקרה של נכות או מוות.
 • מומלץ לבקש מהמעסיק מכתב שבו הוא מצהיר שאינו מתנגד לשחרור מוחלט ומלא של הכספים לטובת העובד.
 • המכתב חשוב במיוחד בהקשר של משיכת פיצויי הפיטורים בקופת פיצויים שלא חל עליה סעיף 14 וכן במשיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני באותם מקרים שבהם אין זכאות לפיצויים (למשל פיטורים לפני שהעובד השלים שנת עבודה מלאה), שכן לפי לשון החוק ולשון צו ההרחבה, המעסיק יכול לדרוש את הכספים בחזרה אם העובד מושך אותם לפני גיל 60 או לפני מצב של נכות או מוות, ולכן חברות הביטוח וקופות הגמל מסרבות לשחרר את הכספים.
טיפ
 • בעקבות תיקון לחוק משנת 2018, אם מעסיק לא העביר את עמדתו לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה או עד למועד בקשת העבד למשיכת הכספים (לפי המאוחר מביניהם), יוכלו קופות הגמל וחברות הביטוח לשחרר את הכספים ולהעבירם לידי העובד, גם אם העובד לא הגיע לפרישה או לא נגרמו לו נכות או מוות.
 • עם זאת המעסיק יוכל בהמשך לדרוש את הכספים הללו מהעובד, ולכן חשוב לקבל מהמעסיק מכתב שחרור כספים.

התפטרות העובד

האם עובד שנמצא עדיין בחופשה כפויה ללא תשלום רשאי להתפטר מעבודתו?

 • עובד רשאי להתפטר מעבודתו ובלבד שהליך ההתפטרות ייעשה כדין.
 • טרם ההתפטרות על העובד לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות:
  • בחישוב תקופת הוותק של העובד לצורך קביעת מספר ימי ההודעה המוקדמת שעל העובד לתת, אין להביא בחשבון את התקופה בה שהה העובד בחל"ת.
  • במהלך תקופת ההודעה המוקדמת רשאי המעסיק לדרוש מהעובד לבוא לעבודה ולעבוד.
  • אם המעסיק מוותר על תקופת עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, עליו לשלם לעובד תמורת הודעה מוקדמת.
 • חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה. עובד שהתפטר מהעבודה עקב הוצאתו לחל"ת כפוי, זכאי למלוא פיצויי הפיטורים כאילו פוטר. למידע נוסף ראה בהמשך.
 • למידע נוסף אודות הליך ההתפטרות ראו מדריך בנושא התפטרות מעבודה.

האם עובד שהתפטר מעבודתו עקב התמשכות החל"ת הכפוי זכאי לפיצויי פיטורים?

 • אם מעסיק כופה על עובד חופשה ללא תשלום לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים, לשלם לעובד פיצויי פיטורים ולעשות לעובד גמר חשבון. למידע נוסף בנוגע לפיטורי עובד לחץ כאן.
 • כמו כן, חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה. עובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה זכאי למלוא פיצויי פיטורים כאילו פוטר.
  • במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק על כוונתו להתפטר מהעבודה עקב ההרעה המוחשית בתנאי העבודה שנוצרה עקב החל"ת הכפוי ולאפשר למעסיק להחזירו לעבודה טרם ההתפטרות.
  • לצורך חישוב סכום פיצויי פיטורים:
   • חופשה ללא תשלום שאורכה עד 14 ימים בשנת עבודה נכללת בוותק של העובד לצורך חישוב סכום הפיצויים.
   • בחל"ת ארוכה יותר, התקופה שמעבר ל-14 ימים בשנת עבודה לא תיחשב כוותק במקום העבודה לצורך חישוב סכום פיצויי הפיטורים.
   • למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום.
 • יחד עם זאת, נסיבות שבהן מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה, הן נסיבות מיוחדות וייתכן שבית הדין לעבודה יסבור שבנסיבות אלה לא מדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.

האם מותר למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה או מקופת הפיצויים?

 • ככלל עובד שהתפטר אינו זכאי למשיכה מיידית של הכספים שהופרשו לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (אלא אם הוסכם אחרת בינו לבין המעסיק).
 • עם זאת הכספים יישארו בקופת הפיצויים והעובד יוכל למשוך אותם כאשר יגיע לגיל 60 או חלילה במקרה של נכות או מוות.
 • כדי למשוך את הכספים ניתן לבקש מהמעסיק מכתב שבו הוא מצהיר שאינו מתנגד לשחרור מוחלט ומלא של הכספים לטובת העובד.
 • המכתב חשוב במיוחד בהקשר של משיכת פיצויי הפיטורים, שכן לפי לשון החוק ולשון צו ההרחבה, המעסיק יכול לדרוש את הכספים בחזרה אם העובד מושך אותם לפני גיל 60 או לפני מצב של נכות או מוות, ולכן חברות הביטוח וקופות הגמל מסרבות לשחרר את הכספים.
טיפ
 • בעקבות תיקון לחוק משנת 2018, אם מעסיק לא העביר את עמדתו לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה או עד למועד בקשת העובד למשיכת הכספים (לפי המאוחר מביניהם), יוכלו קופות הגמל וחברות הביטוח לשחרר את הכספים ולהעבירם לידי העובד, גם אם העובד לא הגיע לפרישה או לא נגרמו לו נכות או מוות.
 • עם זאת המעסיק יוכל בהמשך לדרוש את הכספים הללו מהעובד, ולכן חשוב לקבל מהמעסיק מכתב שחרור כספים.

הסבת מקצוע או מעבר לעבודה אחרת

סיוע בהכשרה מקצועית למבקשי עבודה

 • בלשכות התעסוקה ישנם יועצי השמה המסייעים לדורשי עבודה וממליצים עליהם כמועמדים למיון להכשרה מקצועית מטעם משרד העבודה. למידע נוסף ראו הכשרה מקצועית לדורשי עבודה
 • כל דורש עבודה זכאי לקבל ייעוץ תעסוקתי חינם מטעם שירות התעסוקה בנושא הכשרה מקצועית או הסבה מקצועית. ההכשרה המקצועית עצמה מותנית בהפניית יועץ התעסוקה בלשכה ובמבחני התאמה.
 • גם מי שיש לו כבר מקצוע רשאי לקבל הכשרה מקצועית אם למקצוע שלמד אין דרישה במשק או אם הוא זקוק לעדכון מקצועי.
 • מי שלומדים בקורס להכשרה מקצועית עשויים להיות זכאים לתשלום דמי קיום בתקופת הקורס. למידע נוסף ראו מימון לימודי הכשרה מקצועית.
 • למידע נוסף על תוכניות לימודים והכשרה מקצועית ראו הכשרה מקצועית ושילוב בתעסוקה.

פתיחת עסק עצמאי (עוסק פטור או מורשה)

 • עובדים שכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת ואינם מוצאים עבודה כשכירים (או שמועסקים כעת בהיקף משרה נמוך יותר או בשכר נמוך יותר), אך יש להם כישורים המאפשרים להם לתת שירות או לבצע עבודות מסוימות, יכולים לפתוח תיק עוסק פטור או עוסק מורשה ולעבוד כעצמאים במתן שירותים מקצועיים ישירות ללקוחות הזקוקים לכך.
טיפ
עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור הכנסותיו השנתי (לא הרווח) נמוך מ-120,000 ₪ (נכון לשנת 2024) ₪, והוא אינו צריך לגבות מע"מ מלקוחותיו. מסיבה זו מלוא הסכום שהוא גובה מהלקוחות מגיע לכיסו, וממנו הוא עשוי להידרש לשלם דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה. לעומתו, עוסק מורשה מעביר חלק מהתשלום שקיבל מלקוחותיו למע"מ על כן הסכום שנותר בכיסו מכל עסקה נמוך יותר.
 • הליך פתיחת תיק עוסק מורשה או תיק עצמאי הוא הליך פשוט ומהיר שמתבצע באמצעות מילוי טפסים במשרדי מע"מ, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ).
 • עובדים עצמאים יכולים ליהנות מהטבות ששכירים אינם זכאים להן, כגון: הכרה בחלק מהוצאותיהם כהוצאות מותרות בניכוי, דבר שעשוי להפחית את מס ההכנסה שיצטרכו לשלם, הטבות שונות במס הכנסה בשל הפרשות לקרן השתלמות ועוד. למידע נוסף ראו:
טיפ
ניתן לפתוח תיק עוסק פטור או עוסק מורשה במקביל לעבודה כשכיר, ולקבל במקביל גם שכר (או דמי אבטלה) כשכיר וגם הכנסות כעצמאי. עם זאת, אם אתם מקבלים דמי אבטלה, הרווחים שקיבלתם כעובדים עצמאים יופחתו מתוך דמי האבטלה שתקבלו.

סיוע כספי ומקורות הכנסה נוספים

האם עובד שהפסיק לקבל דמי אבטלה זכאי לקצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי?

 • תושבי ישראל שאין להם כל הכנסה או שיש להם הכנסה נמוכה מהסכום שנקבע בחוק, עשויים להיות זכאים לגמלת הבטחת הכנסה.
 • סכומי הגמלה נעים בין 1,569 ₪ ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,990 ₪ להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות (נכון ל-2024).
 • הזכאות מותנית בכך שהתובעים (כולל בני הזוג, אם ישנם) נרשמים ללשכת התעסוקה ומתייצבים בלשכה (מלבד מקרים שניתן בהם פטור מההתייצבות, כגון, הורים לילדים מתחת לגיל שנתיים, נשים בהיריון מתקדם, מי שהגיעו לגיל פרישה ואחרים) ועונים על התנאים המפורטים כאן.
 • באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן למצוא טבלאות המפרטות את גובה ההכנסות המזכות בהבטחת הכנסה ואת סכומי הגמלה בהתאם לגיל, המצב המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה.
 • למידע נוסף ראו זכאות לגמלת הבטחת הכנסה.

האם ניתן למשוך כספים מקופות גמל, כמו: קרן הפנסיה או קרן השתלמות?

 • חוסכים בקופות גמל שהכנסותיהם (כולל הכנסות בני זוגם) אינן עולות על שכר המינימום בחודש מסוים עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת חלק מכספי קופת גמל לפני מועד הפירעון.
  • חוסכים שיש להם ילד שטרם מלאו לו 18 יהיו זכאים לפטור, אם הכנסותיהם אינן עולות על פעמיים שכר המינימום.
  • גובה הסכום שניתן למשוך ללא תשלום מס הוא ההפרש בין ההכנסה החודשית לשכר המינימום (או כפליים סכום שכר המינימום לעמית שיש לו ילד), בכל חודש שבו ההכנסות היו נמוכות.
דוגמה
 • מי שהכנסתו החודשית היא 2,000 ₪, יוכל למשוך מקופת הגמל סך של 3,571.75 ₪ (ההפרש בין הכנסתו החודשית -2,000 ₪, לשכר המינימום - 5,571.75 ₪).
 • אם יש לו ילד מתחת לגיל 18, הוא יוכל למשוך מקופת הגמל סך של 9,143.5 ₪ (ההפרש בין הכנסתו החודשית -2,000 ₪, לבין כפליים שכר המינימום - 11,143.5).
 • אם אין לו הכנסות כלל, הוא יוכל למשוך מקופת הגמל סך של 5,571.75 ₪ (אם אין לו ילדים מתחת לגיל 18), או סך של 11,143.5 ₪ (כפליים שכר המינימום) במקרה שיש לו ילד מתחת לגיל 18.
 • עובדים מעל גיל 60 עשויים להיות זכאים למשיכת כספים שהצטברו בקרן הפנסיה (כולל להתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית) או בקופת גמל ללא מס או קנס.
 • אזהרה
  ייתכן שמשיכת הכספים במועדים מסוימים תהייה פחות רווחית (למשל בתחילת משבר הקורונה רוב קופות הגמל צברו הפסדים, ולכן עדיף היה להמתין עם משיכת הכספים או לקחת הלוואה מקופת הגמל כפי שיפורט בהמשך).

  כמו כן משיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים) כעת עשויה להקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית ואף להשפיע על גובה המס שישולם עליה.

  מומלץ מאד לפנות לייעוץ מקצועי לפני קבלת החלטה על משיכת הכספים.

  הלוואה מקופת גמל או מקרן הפנסיה

  • חלק מקרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות מאפשרות לחוסכים לקבל הלוואות בריביות נמוכות יחסית (בהשוואה לריביות הנהוגות בשוק).
  • סכום ההלוואה תלוי בסכום החיסכון שנצבר עד כה בחשבונו של מבקש ההלוואה וגם בשאלה אם החיסכון נזיל. כלומר, אם ניתן למשוך את הכספים מתוך החשבון (לדוגמה: בקרן השתלמות ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים, ואם החוסך הגיע לגיל פרישה, ניתן למשוך את הכספים בתום 3 שנים מתחילת החיסכון בקרן).
  • לפעמים נטילת הלוואה מקרן ההשתלמות עדיפה על פני שבירת הקרן (משיכת הכספים שנצברו לפני שהגיע המועד למשיכתם), וזאת לאור הריבית הנמוכה של ההלוואה והעובדה שבמקרים רבים התשואות (הרווחים) בקרנות פטורות ממס או שניתנות הטבות מס אחרות עבור השארת הכספים בתוך החיסכון.
  אזהרה
  חשוב לזכור כי לקיחת הלוואה היא פתרון זמני בלבד וצריך להחזיר את ההלוואה תוך פרק זמן מסוים, לפי התנאים שנקבעו בין הלווה לבין הקרן.

  לאיזה סיוע עשוי להיות זכאי מי שנקלע לקשיים כלכליים?

  • משפחות ויחידים שנקלעו לקשיים כלכליים עשויים להיות זכאים לעזרה בדיור, השתתפות במימון הוצאות חינוך לילדים, הנחות בארנונה, הנחות בחשבון חשמל, סיוע ברכישת מזון, עזרה במקרה של חובות כספיים ועוד.
  • למידע נוסף על סיוע למשפחות ויחידים הנמצאים בקשיים כלכליים ראו מדריך מיצוי זכויות למשפחות ויחידים עם קשיים כלכליים.