עובדים עצמאים ששהו בבידוד בין התאריכים 31.07.2022-01.07.2021 בגלל נגיף הקורונה עשויים להיות זכאים לתשלום דמי בידוד מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לתנאים שיפורטו
התשלום יינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת או לכל המאוחר אחרי 4 ימים
גובה התשלום נקבע בין היתר לפי מועד הבידוד, הגדרת העובדים במוסד לביטוח לאומי והיותם מחוסנים
טפסים

עובדים עצמאים שרשומים בביטוח הלאומי ושהו בבידוד בגלל נגיף הקורונה בנסיבות שמפורטות בהמשך זכאים לתשלום דמי בידוד מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי היעדרותם מהעסק.

 • התשלום הוא עבור תקופות בידוד בין התאריכים 31.07.2022-01.07.2021. (עצמאי ששוהה בבידוד עקב היותו בעצמו חולה קורונה מאומת, זכאי לדמי בידוד רק אם תקופת המחלה היתה בתקופה שבין 21.12.2021 -14.02.2022 בלבד).
 • התשלום יינתן רק עבור ימי בידוד שדווחו למשרד הבריאות בזמן אמת או לכל המאוחר אחרי 4 ימים.
 • מספר ימי הבידוד שעבורם ישולמו דמי בידוד משתנה בהתאם למועד הבידוד.
 • גובה התשלום נקבע בין היתר לפי מועד הבידוד, הגדרת העובדים במוסד לביטוח לאומי והיותם מחוסן.

מי זכאי?

 • עצמאי שעונה על 4 התנאים הבאים:

1. הוא רשום כ"עצמאי" במוסד לביטוח לאומי

 • הזכאות תינתן לכל עצמאי הרשום ככזה במוסד לביטוח לאומי, כולל "עצמאי שאינו עונה על ההגדרה".
 • להגדרת "עצמאי" ראו כאן.
שימו לב
עצמאי שעובד במקביל גם כשכיר
 • מי שעונה על הגדרת עובד עצמאי יקבל דמי בידוד מהמוסד לביטוח לאומי על היעדרותו מעבודתו כעצמאי (בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך), והמעסיק שלו ישלם לו דמי בידוד על ימי ההיעדרות מעבודתו כשכיר (בהתאם לתנאים שנקבעו לשכירים).
 • עצמאי "שאינו עונה על ההגדרה" ועובד גם כשכיר אינו זכאי לדמי בידוד כעצמאי כפי שמפורט בדף זה, אך הוא יהיה זכאי לדמי בידוד ממעסיקו עבור ימי היעדרותו מהעבודה כשכיר (בהתאם לתנאים שנקבעו לשכירים).

2. הוא חדל מלעסוק בעסקו בשל בידוד שלו או של ילדו באחת מהנסיבות הבאות:

 • שהייה בידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה ולא עקב היותו חולה מאומת, ובתנאי שלא מדובר בבידוד עקב חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל.
 • שהייה בבידוד עקב היותו חולה קורונה מאומת בתקופה שבין 21.12.2021 -14.02.2022 בלבד. זכאות זו חלה גם עבור תקופת בידוד שרק בחלקה הייתה בטווח התאריכים (לדוגמה: עצמאי ששהה בבידוד עקב היותו חולה מאומת בתקופה שבין 18.12.2021 - 22.12.2021 זכאי לדמי בידוד עבור כל תקופת הבידוד).
 • העצמאי שהה בבידוד כדי לטפל בילדו שמתחת לגיל 12 החולה בקורונה או כדי לטפל בבן משפחה חסר ישע החולה בקורונה, בין אם העצמאי מחוסן ובין אם לא. הזכאות לדמי בידוד היא רק עבור בידוד בתקופה שבין 30.12.2021 - 31.07.2022.
 • הוא הורה (לרבות הורה אומנה) השוהה בבידוד עם ילדו שמחויב בבידוד, בין אם העצמאי מחוסן ובין אם לא, בתנאי שמתקיימים 3 התנאים הבאים:
  1. גילו של הילד אינו עולה על 16 או שהילד הוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי.
  2. סיבת הבידוד של הילד אינה כי הילד חולה מאומת או שהילד חזר מחו"ל.
  3. הוא מסר למוסד לביטוח לאומי טופס הצהרה ששהה בבידוד ושמר על הילד בימים אלה. יש לצרף להצהרה אישור של משרד הבריאות על הבידוד.
 • הוא הורה מחוסן או מחלים (לרבות הורה אומנה) שלא חלה עליו חובת בידוד, אך הוא מלווה את ילדו שמחויב בבידוד, ובתנאי מתקיימים כל 4 התנאים הבאים:
  1. גיל הילד לא עולה על 16 או שהוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי.
  2. אם העצמאי הוא מחלים, הוא הגיש למוסד לביטוח לאומי אישור על היותו מחלים.
  3. סיבת הבידוד של ילדו אינה חזרה של הילד מחו"ל או כי הילד חולה מאומת.
  4. הוא מסר למוסד לביטוח לאומי טופס הצהרה ששהה בבידוד ושמר על הילד בימים אלה. יש לצרף להצהרה אישור של משרד הבריאות על הבידוד.
  • הורים מחוסנים או מחלימים שהם בעצמם אינם נדרשים בבידוד והם מלווים את ילדיהם השוהים בבידוד, יכולים לפצל ביניהם את תקופת הבידוד, כך שכל הורה יקבל דמי בידוד עבור הימים בהם הוא נעדר על מנת ללוות את ילדו. במקרה זה, כל הורה צריך למלא את סעיפים 2,1 ו-4 בטופס ההצהרה ולפרט את הימים שבהם הוא שמר על הילד, והימים שבהם ההורה האחר שמר על הילד. יש לצרף להצהרה אישור של משרד הבריאות על הבידוד.
שימו לב
עצמאי ששהה בבידוד בגלל היותו חולה בקורונה (ולא בשל חשש להידבקות בקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו) זכאי לדמי בידוד רק אם שהה בבידוד בתקופה שבין 21.12.2021 - 14.02.2022.

3. הוא דיווח למשרד הבריאות על הבידוד

 • על העצמאי לדווח למשרד הבריאות, לכל המאוחר 4 ימים לאחר תחילת הבידוד, על הבידוד שלו באמצעות מילוי דיווח עצמי על כניסה לבידוד.
 • אם העצמאי שוהה בבידוד עקב חובת בידוד של ילדו, עליו למסור למשרד הבריאות דיווח גם על הבידוד של ילדו .
 • אם ההורה מחוסן או מחלים ובשל כך הוא אינו מחויב בבידוד, והוא מלווה את ילדו המחויב בבידוד, הדיווח למשרד הבריאות על תקופת הבידוד צריך להיות רשום על שם הילד.
 • אם הדיווח יימסר יותר מ-4 ימים לאחר תחילת הבידוד, דמי הבידוד ישולמו רק עבור בידוד שחל ב-4 הימים שקדמו למועד הדיווח או בתקופה שלאחר מועד הדיווח.
דוגמה
אם העצמאי נכנס לבידוד ב-01.11.2021 ודיווח למשרד הבריאות על שהותו בבידוד רק ביום 06.11.2021, העצמאי יהיה זכאי לדמי בידוד כאילו נכנס לבידוד ב-03.11.2021.

4. הוא לא עבד בתקופת הבידוד

 • דמי הבידוד משולמים רק עבור ימים שבהם העובד העצמאי לא עבד כלל בשום עבודה (לא כשכיר ולא כעצמאי).

מספר ימי הזכאות לדמי בידוד

 • עצמאי העומד בתנאי הזכאות זכאי לתשלום עבור מקסימום 3 ימי בידוד בכל תקופת בידוד.
 • יחד עם זאת, על שהייה בבידוד בתקופה שבין 21.12.2021 - 14.02.2022, זכאי העצמאי לתשלום עבור מקסימום 4 ימי בידוד בכל תקופת בידוד.
דוגמה
 • עצמאי שהה בבידוד במשך 7 ימים החל מ-01.09.2021 ובבידוד במשך 5 ימים החל מ-25.12.2021.
 • עבור תקופת הבידוד הראשונה מ-01.09.2021 עד07.09.2021 זכאי העצמאי לתשלום עבור 3 ימי בידוד.
 • עבור תקופת הבידוד השנייה מ-25.12.2021 עד 29.12.2021 זכאי העצמאי לתשלום עבור 4 ימי בידוד.
 • סה"כ זכאי העצמאי לתשלום עבור 7 ימי בידוד בגין 2 התקופות בהן שהה בבידוד.

גובה דמי הבידוד ליום

 • גובה דמי הבידוד ליום לעצמאי השוהה בבידוד עקב חובת הבידוד של ילדו - 570 ₪ ליום (בין אם העצמאי מחוסן או לא מחוסן) ואם העצמאי אינו עונה על הגדרת עצמאי לפי ביטוח לאומי - 285 ₪ ליום.
 • גובה דמי הבידוד לעצמאי (מחוסן, מחלים או מנוע חיסון) הזכאי לדמי בידוד משום שחדל לעסוק בעסקו על מנת ללוות את ילדו שחלה עליו חובת בידוד - 570 ₪ ליום, ואם העצמאי אינו עונה על הגדרת עצמאי לפי ביטוח לאומי - 285 ₪ ליום.
 • גובה דמי הבידוד עבור עצמאי השוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה או בשל היותו בבידוד עקב היותו חולה (בתקופה שבין 21.12.2021 ועד 14.02.2022), משתנה בהתאם לסוג העובד העצמאי (האם הוא רשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי שעונה על ההגדרה או כעצמאי שאינו עונה על ההגדרה) ולשאלה האם העצמאי הוא מחוסן או מחלים, כמפורט בטבלה הבאה:
סוג העובד העצמאי מחוסן, מחלים או מנוע חיסון אינו מחוסן ואינו מחלים
עצמאי שעונה על ההגדרה 570 ₪ 427.5 ₪
עצמאי שאינו עונה על ההגדרה 285 ₪ 214 ₪
 • עצמאי נחשב מחוסן גם אם הוא התחסן אבל החיסון עדיין לא נכנס לתוקף: מי שקיבלו חיסון אחד ולא עברו מאז 30 ימים, מי שקיבלו חיסון שני ולא עברו מאז 7 ימים ומי שקיבל את כל מנות החיסון הנדרשות לקבלת תעודת מחוסן תקפה אך טרם חלף הזמן לקבלת התעודה, ובתנאי שהעצמאי המציא למוסד לביטוח לאומי אישור על החיסון.
 • מנוע חיסון הוא מי שרופא קבע כי יש לגביו מניעה רפואית להתחסן, או שהוא נמנה עם ציבור שאין המלצה לגביו להתחסן.

תהליך מימוש הזכות

התקופה שבה הסתיים הבידוד המועד האחרון להגשת הבקשה
בין יולי 2021 למרץ 2022 27.09.2022
אפריל 2022 27.10.2022
מאי 2022 27.11.2022
יוני 2022 27.12.2022
יולי 2022 27.01.2023

חשוב לדעת

 • דמי בידוד לעצמאים לא ייחשבו כהכנסה לעניין הביטוח לאומי, כלומר אין צורך לשלם עבורם דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות.
 • עובדים שכירים זכאים לתשלום דמי בידוד מהמעסיק ולא מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו כאן.
 • עובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי עשוי לקבל דמי בידוד הן כשכיר והן כעצמאי אם הוא עונה על ההגדרה.
 • עצמאי שאינו עונה על ההגדרה ועובד גם כשכיר, יקבל דמי בידוד כשכיר בלבד (מהמעסיק), ולא יהיה זכאי לדמי בידוד כעצמאי.
 • מעסיק ששילם דמי בידוד לעובדיו זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים