דמי מחלה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה למעלה מיום אחד זכאים לתשלום מהמעסיק עבור ימי המחלה
עבור היום השני והשלישי של תקופת ההיעדרות זכאים ל- 50% משכר העבודה הרגיל והחל מהיום הרביעי והלאה זכאים ל- 100% משכר העבודה
תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה, מלבד עובדים שלגביהם נקבע אחרת
אם בהסכם עבודה קיבוצי או בחוזה העבודה האישי נקבעו הוראות מיטיבות יותר מאלה הקבועות בחוק, זכאי העובד לדמי מחלה בתנאים המיטיבים
לפרטים נוספים ראו חוק דמי מחלה

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל מהמעסיק עבור היום השני והיום השלישי של תקופת ההיעדרות 50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד. עבור היום הרביעי ואילך, העובד זכאי ל- 100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.

 • עובד שמועסק אצל מספר מעסיקים, כל יום אצל מעסיק אחר, ונעדר מעבודתו עקב מחלה, יהיה זכאי ביום הרביעי למחלתו לדמי מחלה מלאים (100% מהשכר) גם אם מדובר ביום ההיעדרות הראשון אצל אותו מעסיק. לקריאת פסק דין בסוגיה זו.
 • עבור היום הראשון להיעדרות אין זכאות לתשלום, אולם ניכוי ימים ממכסת ימי המחלה מתחיל כבר מהיום הראשון.
 • שיעור התשלום עבור ימי המחלה הראשונים הוא המינימום הקבוע בחוק. לעתים יש הוראה מיטיבה בהסכם קיבוצי, או בחוזה העבודה האישי של העובד, לפיה התשלום יהיה גבוה יותר ואף תשלום מלא, החל מיום המחלה הראשון. בכל מקרה, אין לקבוע בהסכם או בחוזה עבודה תשלום הנמוך מהתשלום הקבוע בחוק.
 • תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ולא יותר מ-90 ימים בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה.
  • המשמעות היא שעובד שמיצה את מכסת ימי המחלה הצבורים שלו, לא יהיה זכאי על פי חוק לקבל שכר עבור ימי היעדרות נוספים.
  • למרות זאת אם נקבע בהסכם עבודה אישי או קיבוצי או בצו הרחבה כי עובדים מסוימים זכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר, יהיו העובדים זכאים למספר ימי המחלה הגבוה יותר. למידע על עובדים הזכאים למספר ימי מחלה גבוה יותר ראו ימי מחלה (בפסקת "הרחבות").

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים השכירים.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת התשלום על העובד להציג למעסיק תעודת מחלה מרופא.
 • על אישור המחלה להיות מטעם רופא בקופת החולים אליה העובד משתייך. אישור הניתן על ידי רופא פרטי אינו מחייב את המעסיק.

חישוב תקופת המחלה שעבורה ישולמו דמי מחלה

עובד במשכורת חודשית

 • תקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית שעבורה ישולמו לו דמי מחלה במקום שכר היא כל תקופת מחלתו (החל מהיום השני), כולל ימי מנוחה שבועית וחגים (כך שיש לנכות גם ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה לזכותו), ועד למספר ימי המחלה שצבר.
דוגמה:

ניכוי ימי המחלה עובד במשכורת חודשית

 • עובד מועסק במקום עבודה שבו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים.
 • העובד מקבל משכורת חודשית (כלומר שכרו משולם לפי בסיס חודשי קבוע).
 • העובד חלה ונעדר מעבודתו מיום ב' עד יום ג' של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ היה בחופשת מחלה 9 ימים.
 • מספר ימי העבודה נטו שמהם נעדר העובד הוא 7.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 9 מתוך ימי המחלה שצבר, למרות שבפועל נעדר רק מ-7 ימי עבודה, שכן ימי המחלה כוללים גם את ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת).
  • עבור יום המחלה הראשון לא יקבל העובד דמי מחלה כלשהם.
  • עבור ימי המחלה השני והשלישי יקבל העובד מחצית מדמי המחלה (במקום השכר שהיה מקבל אילו עבד בהם).
  • עבור 6 ימים נוספים יקבל דמי מחלה מלאים (במקום השכר שהיה מקבל אילו עבד בהם).

עובד ששכרו מחושב על בסיס שעתי או יומי ועובד במשרה מלאה

 • לעובד המועסק במשרה מלאה אצל המעסיק ושכרו משולם על בסיס שעתי/יומי, תקופת המחלה שעבורה ישולמו דמי מחלה אינה כוללת ימי מנוחה שבועית וחגים (כך שאין לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה לזכותו). כלומר החל מהיום השני ישולמו לעובד דמי מחלה עבור כל תקופת מחלתו מלבד ימי המנוחה השבועית והחגים. כל זאת פרט למקרה של עובד הנוהג לעבוד בימי מנוחה וחגים על פי היתר.
דוגמה:

עובד המועסק על בסיס שכר שעתי או יומי ומועסק בשבוע עבודה מלא

 • עובד שמירה שמשכורתו משולמת על בסיס 28.50 ש"ח לשעה.
 • העובד מועסק במשרה מלאה, ועובד 5 ימים בשבוע.
 • עקב מחלה נעדר העובד מיום א' ועד יום ג' בשבוע שלאחר מכן.
 • סה"כ שהה בחופשת מחלה 10 ימים, אך בפועל נעדר מעבודה 8 ימי עבודה בלבד.
 • מספר ימי המחלה שניצל ושינוכו לו מימי המחלה שצבר הוא 8, שכן לא מנכים את ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת). העובד יקבל דמי מחלה עבור 7 ימים (החל מהיום השני).
 • במקרה שהעובד היה מועסק 6 ימים בשבוע, היו מנכים לו 9 ימי מחלה בשל היעדרות מ-9 ימי עבודה בפועל (למעט יום שבת) ומשלמים לו דמי מחלה עבור 8 ימים.
 • במקרה שהעובד היה מועסק גם בימי שישי ושבת על פי היתר, היו מנכים לו 10 ימי מחלה ומשלמים לו עבור 9 ימים.

עובד שעתי/יומי שלא מועסק במשרה מלאה או שהיקף עבודתו אינו קבוע

 • לעובד שאינו מועסק במשרה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (או שהיקף עבודתו משתנה ואינו קבוע), ושכרו משולם על בסיס שעתי או יומי - תקופת המחלה שעבורה ישולמו לו דמי מחלה אינה כוללת ימי מנוחה שבועית וימי חג, והיא תחושב באופן יחסי: מספר הימים שבהם היה חולה (בניכוי ימי המנוחה השבועית או החגים) יוכפל במספר הימים שעבד בפועל ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר בשנה שקדמה למחלתו, והתוצאה תחולק במספר ימי העבודה האפשריים באותו רבע שנה.
דוגמה:

עובד שעתי או יומי שאינו עובד במשרה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה

 • עובד מועסק לסירוגין במספר ימים משתנה מדי שבוע, בין 3 ל-5 ימים שבוע.
 • בחודש יוני 2015 נעדר העובד עקב מחלה מיום ב' ועד יום ג' בשבוע שלאחר מכן (סה"כ 9 ימים).
 • לצורך חישוב מספר ימי המחלה שעבורם ישולמו לו דמי מחלה, נבדק מהו רבע השנה שבו עבד העובד את העבודה המלאה ביותר במהלך התקופה שמחודש יוני 2014 עד מאי 2015 (12 החודשים שקדמו למחלתו).
  • הבדיקה העלתה כי בחודשים יולי-אוגוסט-ספטמבר 2014, שהיו חודשי עבודתו המלאים ביותר, הועסק העובד 50 ימים.
  • מספר ימי העבודה האפשריים באותם 3 חודשים היה 66.
  • חישוב מספר ימי המחלה של העובד: סך כל תקופת המחלה (9 ימים) בניכוי 2 ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת), כלומר 7 ימי מחלה, כפול 50 ימי עבודה שעבד בפועל ברבע השנה המלא ביותר, חלקי 66 ימי עבודה אפשריים באותו רבעון.
  • סה"כ חושבו לעובד 5.3 ימי מחלה (מתוכם ביום הראשון לא קיבל כלל דמי מחלה, ביום השני והשלישי - מחצית דמי מחלה, ועבור 2.3 ימים נוספים קיבל דמי מחלה מלאים). מימי המחלה שצבורים לזכותו נוכו לו 5.3 ימים.
 • אם העובד טרם השלים 3 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, תקופת המחלה תחושב כך: מספר הימים שבהם היה חולה (בניכוי ימי המנוחה השבועית או החגים) יוכפל במספר הימים שעבד בממוצע בשבוע בתקופה שקדמה למחלתו, והתוצאה תחולק ב-6.

רכיבי השכר הכלולים בדמי מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון הם:
  • שכר יסוד;
  • תוספת ותק;
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות;
  • תוספת משפחה;
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.
 • לעובד ששכרו משולם לפי כמות תוצרת, שיעור דמי המחלה יהיה בהתאם לכמות התוצרת הממוצעת ליום עבודה שהפיק העובד ב-3 החודשים שקדמו למחלה.
 • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי גובה דמי המחלה לעובדים שעתיים. פרשנות מקובלת היא שהתשלום יהיה בהתאם לשכר ממוצע ליום עבודה ב-12 החודשים שקדמו למחלה (שכר יום ממוצע שווה לשכר 12 החודשים האחרונים חלקי מספר ימי עבודה בחודשים אלה).

תשלום בעד היעדרות עקב תאונה

חשוב לדעת

 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • עובד שמיצה את מכסת ימי המחלה שיכול היה לצבור ואינו זכאי יותר לתשלום, יכול לבקש את הסכמת המעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • חל איסור לפטר עובד הנעדר בשל מחלה, בתקופת ימי המחלה הצבורים שלו.
 • עובד לפי שעות העובד במשמרות אינו זכאי לתשלום עבור יום שבו לא נקבעה לו משמרת ובאותו יום העובד חלה, שכן העובד לא נעדר מהעבודה בשל מחלתו (תשלום דמי מחלה בא להחליף שכר עבודה ובמקרה זה העובד לא היה זכאי באותו יום לשכר עבודה).
 • עובד לא זכאי לדמי מחלה, אם בזמן מחלתו עבד במקום כלשהו.
 • עובד אינו יכול לפדות בכסף את ימי המחלה שלא ניצל, אלא אם כן נקבע בהסכם העבודה או בהסכם קיבוצי כי הוא זכאי לכך.
 • לפני יום 01.04.2011, שיעור דמי המחלה היה: עבור היום השני והיום השלישי - 37.5% משכר העבודה הרגיל ומהיום הרביעי ואילך - 75% משכר העבודה הרגיל.

פסקי דין


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים