זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מטופלים הזקוקים למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר
מעסיקי עובדים זרים מחויבים להעניק לעובדיהם תנאי העסקה בהתאם לחוק

מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן שאין בו שירותי סיעוד, או באשפוז יום), הזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, זכאים לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הם עומדים בקריטריונים המופיעים בתנאי הזכאות.

 • מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.

מי זכאי?

מי שהגיעו לגיל פרישה וקשישים

בוגרים

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים זכאים להעסקת עובד זר ללא קשר לגילם, ואינם צריכים לעבור בדיקה להערכת תלות.
 • נכי פעולות איבה ונכי צה"ל זכאים אם נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות, מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי.
 • נכה עבודה המוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "סיוע מרובה" (בעבר "תלוי בזולת") או "תלוי בזולת" (בעבר"סיעודי").

ילדים עד גיל 18 שנים ו-3 חודשים

 • ילד הזכאי לגמלת ילד נכה ובנוסף, ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד קבעה שהוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  • הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
  • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות שבהן הוא נמצא בביתו (כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
  • משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

מקרים נוספים

זכאות של שני מטופלים המתגוררים יחד

 • בני זוג המתגוררים יחד, וכל אחד מהם עומד בתנאי הזכאות להעסקת עובד זר רשאים להעסיק עובד עבור כל אחד מהם בנפרד.
 • ככלל, שני מטופלים המתגוררים תחת קורת גג אחת וזכאים להיתר אינם רשאים להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם, וזאת משתי סיבות:
  • חשש לטיפול לקוי במטופלים הזקוקים לטיפול במשך רוב שעות היום.
  • חשש לעומס בלתי סביר על העובד הזר שאינו מקבל שעות מנוחה ושינה הדרושות לתפקוד תקין.
 • בשל כך, ניתן לקבל היתר להעסיק עובד זר לטיפול בשני מטופלים המתגוררים יחד, רק כאשר הוכח כי הסדר זה לא יפגע במטופלים או במטפל בשל עומס טיפולי לא סביר.
 • על-מנת לקבל היתר להעסיק מטפל אחד לשני המטופלים יש להגיש בקשה שתועבר לוועדה מקצועית מייעצת, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור עדכני על תשלום גמלת סיעוד.
  • מסמכים רפואיים - במקרה שאין זכאות לגמלת סיעוד בשל גובה ההכנסות.
  • חוות דעת מנומקת של עובד/ת סוציאלי/ת על כך שההעסקה המשותפת לא תפגע במטופלים ולא תיצור עומס טיפולי בלתי סביר על המטפל.

תהליך מימוש הזכות

הארכת תוקף היתר העסקה של עובד זר בסיעוד

 • מי שנקבעה לו נכות צמיתה על סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה, זכאי להארכת היתר ההעסקה של עובד זר ללא בדיקות נוספות.
 • קשיש מעל גיל 85 זכאי להארכת היתר ההעסקה ללא בדיקות נוספות, בתנאי שלא השתנו נסיבות חייו הרלוונטיות, (כגון, מעבר למגורים במסגרת מוסד).
 • ילד נכה זכאי להארכת היתר ההעסקה ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  • לבקשה צורף תצהיר על כך הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

חשוב לדעת

 • מותר להעסיק את העובד הזר רק בענף של מתן טיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצוין בהיתר ההעסקה שקיבל. לא ניתן לעבור למקצוע אחר, אלא אם הדבר מצוין בהיתר העסקה.
 • על המטופל לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור מישהו אחר, אפילו אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, היא הפרה של תנאי היתר.
 • אדם הרוצה להעסיק עובד זר לצורך מתן טיפול סיעודי, פטור מתשלומי אגרה וההיטל המיוחד של משרד הפנים.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים