קצבת שירותים מיוחדים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

קצבת שירותים מיוחדים משולמת, בהתאם לתנאי הזכאות, לבוגרים הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום ואינם מאושפזים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום
הקצבה משולמת בנוסף לקצבת נכות כללית ונקבעת על-פי רמת התפקוד ורמת התלות בזולת
נכון ל- 2017, שיעורי הקצבה הבסיסית הם 50% - 1,095 ש"ח, 112%- 2,452 ש"ח, 188% - 4,116 ש"ח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

קצבה לשירותים מיוחדים משולמת למבוטחים בביטוח הלאומי מגיל 18 ו-3 חודשים, הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח הלאומי העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. עזרה או השגחה - הם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. כמו כן נוספה בחינה של הצורך בעזרה של אדם אחר בפעולות הקשורות במשק הבית.
  2. גיל - הזכאות היא מגיל 18 ו-3 חודשים.
   • מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקבלת הקצבה, אם רופא המוסד יקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני הגעתם לגיל זה.
   • מי שנמצאו זכאים לקבלת הקצבה כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבלה לאחר גיל הפרישה, כל עוד הם עונים על תנאי הזכאות.
  3. הם נמצאים בארץ - על מגישי התביעה להימצא בארץ, למעט במקרים הבאים:
   • מגישי תביעה שנמצא בחו"ל יקבל את הקצבה במשך 3 חודשים לאחר יציאתם אם קיבלו את הקצבה במשך חודשיים רצופים לפחות לפני יציאתם את הארץ.
   • מגישי תביעה שיצאו לחו"ל לצורך טיפול רפואי או עבודה (שלהם או של בני זוגם) מטעם מעסיק ישראלי עשויים להיות זכאים לקבלת הקצבה עד 24 חודשים מחודש יציאתם את הארץ בהתאם לשיקול הדעת של המוסד לביטוח לאומי.
   • מגישי תביעה שנמצאים בחו"ל בשליחות המדינה יהיו זכאים להמשיך לקבל את הקצבה ללא מגבלת זמן בתנאי שהם עומדים בשאר התנאים לזכאות.
  4. הם עומדים באחד מהתנאים הבאים -
   1. הם מקבלים קצבת נכות כללית ונקבעה להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים).
   2. הם אינם מקבלים קצבת נכות, אך נקבעה להם על-ידי המוסד נכות רפואית בשיעור של 75% (לעניין שירותים מיוחדים), והם עונים על שני התנאים הבאים:
    • הם אינם מקבלים קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי ואינם מקבלים תשלום בעד טיפול אישי או בעד עזרה בבית על-פי חוק כלשהו.
    • הכנסתם החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע- 48,365 ש"ח, נכון ל- 2017.
  5. הם אינם מקבלים הטבות במסגרת גמלת ניידות, אלא אם כן ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו, או שהם מרותקים למיטה. כמו כן, אם הם בעלי רכב, הם יהיו זכאים לקצבה רק אם היא תיקבע להם בשיעור של 100% לפחות.
 • בנוסף, זכאים להגיש בקשה לקבלת הקצבה מי שעונים על אחד מאלה:
 • נכים השוהים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום, אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים.

עולים נכים קשים

 • עולים נכים קשים זכאים לקצבה מיוחדת המורכבת משתי קצבאות:
  1. שירותים מיוחדים לעולה: נכים קשים בני 18 עד גיל הפרישה זכאים, מהיום ה-91 לעלייתם ארצה ועד תום שנה לעלייתם, לקצבת שירותים מיוחדים. זכאותם לקצבה נקבעת על סמך מבחן התלות בזולת, מבלי שייבחנו אחוזי הנכות הרפואית שלהם.
  2. נכות כללית לעולה: מי שנמצאו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים לעולה, יהיו זכאים לקצבת נכות מהיום ה-181 ועד תום שנה לעלייתם.
 • בתום שנה לעלייתם תיבדק זכאותם לפי הכללים הרגילים של קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים.

תקופת הזכאות

 • הזכאות לקצבה מתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה, אך לא לפני שעברו 90 יום מתחילת הזכאות לקצבת נכות כללית.
 • מי שנמצא כי הוא תלוי בעזרת אדם אחר 6 חודשים רצופים לפחות ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לעניין שירותים מיוחדים, תשולם לו הקצבה לאחר שעברו 30 יום בלבד מהיום שנעשה זכאי לקצבת הנכות, ובתנאי שלא קיבל גמלת ילד נכה בתקופה זו.
 • למי שאינו מקבל קצבת נכות כללית, הזכאות לקצבה מתחילה מהיום שנקבעו לו 75% נכות רפואית לעניין שירותים מיוחדים לנכים.
 • למרות האמור לעיל, רופא המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע זכאות לקצבה רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 חודשים לפני הגשת התביעה, למי שעונה על כל התנאים המזכים בקצבה.

תהליך מימוש הזכות

שיעורי הקצבה נכון ל- 2017

 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת, זכאי לקצבה בשיעור של 50% - 1,095 ש"ח. כמו כן תשולם לו תוספת לקצבה בסך 306 ש"ח.
 • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור של 112% - 2,452 ש"ח. כמו כן תשולם לו תוספת לקצבה בסך 624 ש"ח.
 • מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור 188% - 4,116 ש"ח. כמו כן תשולם לו תוספת לקצבה בסך 930 ש"ח.
 • מקבל קצבה בשיעור 188% הזקוק למכונת הנשמה בכל שעות היממה, זכאי לתוספת לקצבה.

שיעורי הקצבה למי שזקוקים להשגחה

 • בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, החל מיום 01.07.2015 הועלה שיעור הזכאות למי שרופא קבע כי הם זקוקים להשגחה למניעת סכנה, ונדרשת המצאות אדם נוסף בסביבתם בכל שעות היום:
  • מי שזקוק להשגחה וזכאי לקצבה ברמה הנמוכה (50%) יהיה זכאי לתשלום הניתן ברמה הבינונית (112%).
  • מי שזקוק להשגחה, ועל-פי מבחני ה- ADL וה- IADL, נקבע כי הוא זכאי לקצבה ברמה הבינונית (112%), יהיה זכאי לתשלום הניתן ברמה הגבוהה (188%).

נתוני עבר

קצבת שירותים מיוחדים וגמלת סיעוד

 • נכים המקבלים קצבת שירותים מיוחדים שהגיעו לגיל פרישה, זכאים להמיר את כספי הקצבה בשירותי טיפול אישי הניתנים במסגרת גמלת סיעוד.
 • לא ניתן לקבל גם קצבה לשירותים מיוחדים וגם גמלת סיעוד, ויש צורך לבחור באחת משתיהן.
 • ברוב דרגות הזכאות, ערך שירותי הסיעוד בכסף עלול להיות נמוך באופן משמעותי מגובה קצבת שירותים מיוחדים.

קבלת הקצבה בחו"ל

 • מבוטח הנמצא בחו"ל ימשיך לקבל את הקצבה במשך 6 חודשים נוספים, אם קיבל קצבה לפחות חודשיים רצופים בטרם נסיעתו.
 • אם יצא לחו"ל לטיפול רפואי או בשליחות שלו או של בת זוגו מטעם מעסיק ישראלי, רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים מחודש היציאה לחו"ל.

חשוב לדעת

 • למקבלי קצבה לשירותים מיוחדים קיימת זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • המוסד לביטוח לאומי שולח תעודת נכה למי שנמצא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי מעת לעת לבדוק מחדש את מצבו הרפואי והתפקודי של מקבל הקצבה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים