פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה
מי שזכאותו החלה לפני שנת המס הנוכחית, עשוי להיות זכאי להחזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים
מי שלא ענה על תנאי הזכאות ועבר אירוע רפואי או שמצבו הוחמר, רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על-ידי המוסד לביטוח לאומי
לחישוב אחוזי הנכות, ראו מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.

 • הזכאות לפטור ממס ניתנת למי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 יום (מי שנקבעה לו נכות לתקופה של 184 יום או פחות אינו זכאי לפטור).
 • למי שנקבעה נכות לתקופה שבין 185 ל- 364 יום, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתו בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365. אם תקופת הנכות שנקבעה לו נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.
 • מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשויים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.
 • לפטור זה זכאים גם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה. לפרטים נוספים, ראו פטור ממס הכנסה לעיוורים ולקויי ראיה.

תקרות ההכנסה

 • תקרות הכנסה שונות נקבעו עבור:
  • הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
  • הכנסה מיגיעה אישית (אם היתה) והכנסה שאינה מיגיעה אישית. הפטור עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית יינתן רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לה (או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).
  • הכנסה מיגיעה אישית (אם היתה) והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בשל פגיעת גוף. פטור זה יינתן אף הוא רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה שנקבעה לה (או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית).

שיעורי תקרות ההכנסה הפטורות ממס

 • התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית:
  • במקרים שבהם נקבעה נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא בשיעור 606,000 ש"ח, נכון לשנת המס 2017 (608,400 ש"ח ב-2016, 614,400 ש"ח בשנים 2015-2014 ו-602,400 ש"ח ב-2013).
  • במקרים שבהם תקופת הנכות היא בין 185 ל- 364 יום (כולל), התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא בשיעור 72,720 ש"ח, נכון לשנת המס 2017 (72,960 ש"ח ב-2016, 73,560 ש"ח ב- 2015, 73,680 ש"ח ב-2014 ו- 72,240 ש"ח ב- 2013).
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית:
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית היא בשיעור 72,720 ש"ח, נכון לשנת המס 2017 (72,960 ש"ח ב-2016, 73,560 ש"ח ב- 2015, 73,680 ש"ח ב-2014 ו- 72,240 ש"ח ב- 2013).
  • הפטור יינתן גם עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו - 72,720 ש"ח, נכון לשנת המס 2017 (72,960 ש"ח ב-2016 וכו'), או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית.
 • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח:
  • התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור של 299,040 ש"ח, נכון לשנת המס 2017 (300,000 ש"ח ב-2016, 262,320 ש"ח ב-2015, 262,560 ש"ח ב- 2014 ו- 257,640 ש"ח ב-2013).
  • הפטור יינתן גם עבור הכנסה מריבית כאמור, רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום התקרה - 72,720 ש"ח, נכון לשנת המס 2017 (72,960 ש"ח ב-2016 וכו'), או שלא היתה כלל הכנסה מיגיעה אישית.
דוגמה
 • אישה שנקבעו לה 100% נכות רפואית ותקופת הנכות שלה עלתה על 365 יום, השתכרה בשנת 2016 400,000 ש"ח מיגיעה אישית.
 • היא קיבלה פטור ממס על כל סכום ההכנסה, שהיה נמוך מסכום התקרה להכנסה מיגיעה אישית בשנה זו - 608,400 ש"ח.
 • היות שהשתכרה מעל 72,960 ש"ח, היא לא היתה זכאית גם לפטור על הכנסה שלא מיגיעה אישית עבור אותה שנה.
דוגמה
 • אדם שנקבעו לו 100% נכות רפואית השתכר בשנת 2016 70,000 ש"ח מיגיעה אישית וקיבל פטור ממס על הכנסתו זו.
 • היות שהשתכר פחות מ- 72,960 ש"ח, הוא זכאי גם לפטור על הכנסה שלא מיגיעה אישית עבור אותה שנה:
  • אם בשנת 2016 היתה לו הכנסה שאינה מיגיעה אישית, כלל הכנסותיו באותה שנה (הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית) פטורות ממס עד לסכום של 72,960 ש"ח (כלומר בנוסף לפטור עבור הכנסתו מעבודה בסך 70,000 ש"ח, הוא זכאי לפטור עד לסכום של 2,960 ש"ח עבור הכנסה שאינה מעבודה).
  • אם בשנת 2016 היתה לו הכנסה מריבית על פיצויים בשל פגיעת גוף, כלל הכנסותיו באותה שנה (הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית, כולל הכנסה מריבית כאמור) פטורות ממס עד לסכום של 300,000 ש"ח (כלומר בנוסף לפטור עבור הכנסתו מעבודה בסך 70,000 ש"ח, הוא זכאי לפטור עד לסכום של 230,000 ש"ח (300,000 פחות 70,000) עבור הכנסה שאינה מעבודה, כולל ההכנסה מריבית על פיצויים בשל פגיעת גוף).
 • אם נקבעה לאדם נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, ותחילתה באמצע שנת מס, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסתו בשנת המס וסכומי כל התקרות יחושבו באופן חלקי לאותה תקופה, בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365.
דוגמה
אדם שנקבעה לו נכות לצמיתות לקראת סוף חודש מאי 2016, ועד סוף אותה שנת מס נותרו 219 יום.
 • חישוב זכאותו לגבי שנת המס הראשונה ייעשה בהתאם ליחס 219/365 (כלומר 3/5).
 • הפטור יחושב לגבי 3/5 מהכנסתו באותה שנת מס, עד לתקרות בשיעור של 3/5 מהתקרות שנקבעו לגבי הכנסה מיגיעה אישית (608,400 ש"ח בשנת 2016), הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית (72,960 ש"ח בשנת 2016) או הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף (300,000 ש"ח בשנת 2016).
  • תקרת ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס שתחושב לגביו בשנה זו - 365,040 ש"ח (לפי החישוב: 608,400 X‏ 3/5).
  • תקרת הכנסות הכוללות הכנסה שאינה מיגיעה אישית שתחושב לגביו בשנה זו - 43,776 ש"ח (לפי החישוב: 72,960 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית תהיה נמוכה מ- 43,776 ש"ח, הוא יהיה זכאי לפטור עד לסכום של 43,776 ש"ח, גם על הכנסותיו שאינן מיגיעה אישית.
  • אם משולמת לו ריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף, תקרת ההכנסות הכוללת שתחושב לגביו בשנה זו תהיה 180,000 ש"ח (לפי החישוב: 300,000 X‏ 3/5). המשמעות היא שאם הכנסתו מיגיעה אישית תהיה נמוכה מ-43,776 ש"ח, הוא יהיה זכאי לפטור עד לסכום של 180,000 ש"ח על כל הכנסותיו, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח בגין נזקי גוף.

מי זכאי?

 • זכאי לפטור מי שעונה על 4 התנאים הבאים:
 1. יש לו הכנסה חייבת במס.
 2. נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה.
 3. דרגת הנכות שנקבעה לו היא באחד מהשיעורים הבאים:
  • שיעור של 100% עבור ליקוי אחד
  • שיעור של לפחות 90% בשל כמה ליקויים (החישוב של האחוזים נעשה באמצעות שקלול)
 4. הנכות נקבעה על-פי אחד מהחוקים הבאים:
 • הזכאות היא רק לבעלי נכות רפואית באחוזים שצוינו לעיל (מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית נמוכים יותר, לא יהיה זכאי לפטור, גם אם נקבעה לו נכות תפקודית בשיעור של 100%).
טיפ
 • פטירתו של אדם אינה מפסיקה את הטיפול בבקשתו לפטור ממס הכנסה.
 • במקרה שאדם נפטר וטרם קיבל את מלוא החזר המס לו היה זכאי, זכאים יורשיו לקבל את החזר המס בשמו.
 • החזר המס יחול, ככלל, על הכנסות המנוח שהתקבלו במהלך חייו, ולא על הכנסות שהתקבלו לאחר פטירתו.

תהליך מימוש הזכות


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים