פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
המידע מוגש כחלק מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה
הדף ממתין לאישור המוסד לביטוח לאומי

הקדמה:

ממשלת גרמניה מעניקה קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית) לניצולי שואה שעבדו, שלא בכפייה, בגטאות בשטח ההשפעה של המשטר הנאצי
ביוני 2014 התקבל חוק התיקון של ה-ZRBG, המאפשר לתבוע את הקצבה בגין עבודה בגטאות רטרואקטיבית החל מיום 01.07.1997
אלמן/אלמנה של מי שעבד/ה בגטו עשויים, בתנאים מסויימים, להיות זכאים ל קצבת שארים
ניתן לקבל קצבה זו ובנוסף גם תשלום חד פעמי של 2,000 יורו.

ניצולי שואה שעבדו בגטאות, ללא כפייה, עשויים להיות זכאים לקצבת זקנה (פנסיה סוציאלית) מגרמניה.

 • גובה הקצבה מחושב לפי מספר קריטריונים כגון: גיל הניצול, משך התקופה בה הועסק, ועוד.
 • מדובר בקצבה שאינה תלויה ברנטה בגין הרדיפות ויכול לקבלה גם ניצול המקבל כבר רנטה בגין הרדיפה.
 • ביוני 2014 הוקלו תנאי הזכאות לקצבה, וכיום זכאים לה גם מי שעבדו בגטאות באזורים שהיו בשטח ההשפעה של המשטרהנאצי ולא רק בגטאות שהיו בשטחים שסופחו ע"י הרייך הגרמני. כמו כן ניתן לתבוע את הקצבה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997 .
 • במידה שניצול השואה נפטר עשויים האלמן/אלמנה של ניצול השואה להיות זכאים ל קצבת שארים

רקע

 • ב-18.6.1997 קבע בית המשפט לעניינים סוציאליים בגרמניה בפסק דין תקדימי, שיש להכיר בעבודה שבוצעה בגטו לודז' בפולין כמזכה בתשלום קצבת זקנה. בעקבות פסק דין זה, החלו המוסדות לביטוח סוציאלי בגרמניה לשלם קצבאות זקנה ושאירים לניצולי שואה שעבדו בתנאי עובד-מעסיק.
 • ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות (ה-ZRBG), שהחיל את ההלכה לפיה יש להכיר בעבודה שבוצעה ללא כפיה בגטו כמזכה בתשלום קצבת זקנה, גם בגטאות נוספים שהיו בשטחים שנכבשו על ידי הנאצים או סופחו על ידיהם.
 • בשנת 2007 קבעה ממשלת גרמניה כי משרד האוצר הגרמני ( BADV) ישלם תשלום חד פעמי של 2,000 יורו למי שתביעתו לקצבת זקנה או שאירים לפי חוק הגטאות נדחתה, וזאת בשל השיעור הגבוה של תביעות שנדחו לפי החוק.
 • בחודש אוגוסט 2011 נקבע שניתן לקבל גם קצבה חודשית לפי חוק הגטאות ובו זמנית גם את התשלום החד-פעמי של 2000 יורו.
 • ביוני 2009 קבע בית המשפט לעניינים סוציאליים בגרמניה כי על המוסדות לביטוח סוציאלי בגרמניה לפרש באופן שונה ומקל את הוראות חוק הגטאות.
 • בשנת 2014 פורסם חוק התיקון של ה ZRBG, אשר הרחיב באופן רטרואקטיבי את מועד הזכאות לקצבה זקנה בגין עבודה בגטאות החל מיום 01.07.1997 וכן הרחיב את השטחים לגביהם מיושם החוק לשטח שהיה תחת ההשפעה של המשטר הנאצי (פרוט בנושא ראה תחת הכותרת: "תשלום רטרואקטיבי מ1997")

מי זכאי?

ניצולי שואה

 • ניצול שואה שעבד בגטו עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה (פנסיה סוציאלית) מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני, אם הוא עונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
  1. הוא נרדף הנאצים בהתאם לחוק ה-BEG (חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני) .
  2. הוא שהה בכפייה בגטו הנמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנאצי (לא בהכרח בשטח שנכבש או סופח על ידי הרייך הגרמני).לרשימת הגטאות המוכרת על ידי הגרמנים ומעודכנת ליום 10.10.2016 לחץ כאן (מתוך אתר עמותת אביב לניצולי שואה).
   • שימו לב שלרשימת הגטאות בה נעזרים הגרמנים לקביעת זכאות לפיצויים על עבודה בגטו הוספו רבות מערי בולגריה וערים ספורות מרומניה.
  3. הוא עבד בגטו מרצון וללא כפייה במהלך תקופה זו, כלומר, סירובו לעבודה מסוימת לא גרמה סכנה לגופו או לחייו, והייתה לו אפשרות בחירה אם ואיך לעבוד. (מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב כעובד כפייה ולא עובד מרצון).
  4. הוא קיבל תמורה עבור העבודה - גם אם התמורה עבור העבודה הייתה סמלית ביותר, כגון: אוכל או סכום מינימלי ביותר, וגם אם תמורה זו הועברה ליודנראט ולא ישירות לידיו.
  5. הוא עומד בדרישה של תקופת האכשרה (תקופת ביטוח מינימלית שעבורה שולמו דמי ביטוח סוציאלי) של 60 חודשים:
   • תנאי מוקדם לזכאות לקצבה גרמנית הינו, עמידה בדרישה של תקופת האכשרה (תקופת ביטוח מינימאלית). תקופת האכשרה דרושה גם עבור קצבת זקנה בשל הגעה לגיל 65 וגם עבור קצבת אלמנות/נים, והיא חמש שנים (60 חודשים קלנדאריים).
   • תקופת אכשרה זו יכולה להתבסס על תקופות ביטוח גרמניות (למשל גם תקופות עבודה בגטו על-פי ה- ZRBG), תקופות ביטוח חלופיות ותקופות ביטוח מישראל.
   • לבדיקת עמידתו של מי שעבד בגטו בתקופת האכשרה יש לפנות למוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה שפרטיו מצויינים בהמשך.

אלמן/ה של ניצול/ת שואה

תהליך מימוש הזכות

ניצולי שואה שטרם הגישו תביעה

DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
 • תושבי ישראל יכולים להגיש את הבקשה ישירות במוסד לביטוח לאומי בישראל בכתובת: המוסד לביטוח לאומי - האגף לקשרי חוץ, ת"ד 90009, ירושלים 91909.
 • מי שלא זוכר אם הוגשה על ידו בעבר בקשה לפנסיה סוציאלית בגין עבודה בגטו, יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי, על מנת לבדוק אם כבר קיים תיק בגרמניה.
  • במקרה שהוגשה תביעה בעבר, מומלץ לחדש אותה ולא להגיש תביעה חדשה, שכן הגשת תביעה נוספת במקום פתיחת תיק ישן עלולה לפגוע בתשלום הרטרואקטיבי.
  • לטופס בקשה לקבלת מידע מהמוסד לביטוח לאומי לחץ כאן.

ניצולי שואה שתביעתם נדחתה בעבר או שמתקיים הליך משפטי (ערעור או בירור) בעניין תביעתם

 • ניצולי שואה שתביעתם נדחתה בעבר, או שמתקיים הליך משפטי (ערעור או בירור) בעניין תביעתם, ומעוניינים לבדוק מחדש את זכאותם (לאור ההקלות בתנאי הזכאות, המאפשרים גם למי שעבד בגטאות באזורים שלא סופחו ע"י הרייך הגרמני) אינם נדרשים להגיש תביעה חדשה. הביטוח הסוציאלי הגרמני בודק מחדש את כל התיקים שנדחו בעבר, אך הדבר עלול לקחת זמן (התיקים מטופלים לפי תאריכי לידה של המבקשים, כך שהמבוגרים ביניהם יטופלו ראשונים).
 • מי ששינה את כתובתו בשנים האחרונות חייב לעדכן את כתובתו הנוכחית ישירות בגרמניה או דרך המוסד לביטוח לאומי.

אדם המקבל פנסיה סוציאלית מגרמניה ו/או שאירים מגרמניה, שאינה כוללת את תקופת העבודה בגטו

 • אדם המקבל קצבת זקנה ו/או שארים מגרמניה ובחישוב תקופות הביטוח שמזכות לקצבה לא נכללו תקופות הביטוח על פי הסעיף של "חוק הגטאות" עליו לפעול כדלקמן:
  • לפנות ישירות, באמצעות מכתב לא פורמלי, אל המוסד בגרמניה בו מתנהל התיק, כדי שתיבדק הזכאות גם לפי "חוק הגטאות"
  • מבדיקה זו יתברר האם מגיע למבוטח קצבה גבוהה יותר.

תשלום רטרואקטיבי מ-1997

 • ביוני 2014 חוקק חוק התיקון של ה-ZRBG, והורחבה הזכאות לתבוע, באופן רטרואקטיבי, את קצבה הזקנה בגין עבודה בגטאות החל מהחודש הראשון לאחר גיל 65 או מיום 01.07.1997, המאוחר בניהם.
 • שינוים אלה חלים הן על עובדי גטאות, המגישים בקשה ראשונה לקצבה, והן על עובדי גטאות, שכבר מקבלים קצבה אבל מתאריך מאוחר יותר מ-1997.
 • זכאים שכבר מקבלים קצבה, יקבלו מכתב מיידע מהמוסד לביטוח הפנסיוני הגרמני האחראי. המכתב יפרט את התאריך המוקדם ביותר שממנו ניתן לתבוע את הקצבה ואת סכום הקצבה במקרה של התחלה יותר מוקדמת של הקצבה. (מכתב המידע אינו כולל עדיין את סכום הריבית על התשלום הרטרואקטיבי). לדוגמה של המכתב המיידע לחצו כאן.
 • באופן כללי סכום הקצבה החודשית במקרה של התחלה יותר מוקדמת של הקצבה יהיה נמוך יותר מסכום הקצבה החודשי הנוכחי, וההפרשים יקוזזו מהסכום הרטרואקטיבי שישולם.
 • ניצול השואה המקבל כבר פנסיה סוציאלית יוכל לבחור בין שתי אופציות:
  1. המשך קבלת הפנסיה הסוציאלית במתוכנת הקיימת על פי תעריף הפנסיה שנקבע לו בעבר, או
  2. לקבל את הקצבה בחישוב רטרואקטיבי מ-1997 (במרבית מהמקרים סביר להניח שהסכום החודשי ירד במעט, אך יתכן שבחישוב הכולל הסכום שישולם עבור התביעה הרטרואקטיבית יהיה גבוה יותר).
  • אם הזכאי/ת מחליט/ה לבחור את האפשרות השנייה, עליו להודיע למוסד לביטוח הפנסיוני הגרמני על כך.
 • ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) שהגביל את שכר הטרחה שיכול לקבל מי שמטפל בבחירה של ניצול שואה אם לקבל את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה למפרע החל מה- 1 ביולי 1997. לפרטים אחרים ראה הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997.

קצבת שארים וזכויות יורשים

 • אלמן/נה של נפטר שעבד בגטו ועמד טרם פטירתו בתנאי הזכאות שצוינו בפרק "תנאי הזכאות", זכאים להגיש תביעה לקצבת שארים למוסד לבטוח סוציאלי בגרמניה. למידע נוסף ראו קצבת שארים לאלמן/אלמנה של נפטר שעבד בלא כפייה בגטו.
 • יורשיו של מי שעבד בגטו בתקופת מלחמת העולם השנייה ונפטר לאחר יום 27/6/2002, בטרם הגיש תביעה לפנסיה סוציאלית מגרמניה אך לאחר שהגיש תביעה לקצבת זקנה בישראל , זכאים לתבוע תשלום חד פעמי בגובה הקצבה לה היה זכאי הנפטר מתאריך הזכאות לקצבה ועד ליום פטירתו. למידע נוסף ראו תשלום חד פעמי ליורשי מי שעבד בגטו במלחמת העולם ה- 2.

הגבלת שכר טרחת עורך דין עבור הגשת תביעה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה

 • הגבלת שכר טרחת עורך דין עבור הגשת תביעה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה-חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) מגביל את שכר טרחת העורך דין בגין הגשת תביעה לקבלת הקצבה:
  • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה שהוגשה לאחר יום 17.03.2016- לא יעלה על 7.5% מהתשלום שהתקבל.
  • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה שהוגשה לפני יום 17.03.2016 - קיימת מחלוקת פרשנית בנוגע לתחולת סעיף 10 לחוק התביעות של קורבנות השואה ובנוגע לסיווג של תשלום זה כקצבה. לפי פרשנות אחת, הפנסיה הסוציאלית מגרמניה הנה קצבה אשר סעיף 10(ב)(2) לחוק חל עליה ולפיכך שכר הטרחה לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שקיבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים. לפי פרשנות אחרת, החוק לא חל על תביעות שהוגשו לפנסיה סוציאלית מגרמניה לפני יום 17.03.2016 או לחילופין אין המדובר בקצבה ועל כן חל סעיף 10(ב)(1) לחוק ושכר הטרחה עומד על 15% מכלל התשלומים שהתקבלו. סוגיה זו טרם נדונה בבית המשפט.
  • לפרטים נוספים ראה הגבלת שכר טרחה עבור טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל.
 • הגבלת שכר הטרחה עבור הטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית החל מיום 01.07.1997- ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) שהגביל את שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור טיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה למפרע החל מה- 1 ביולי 1997. לפרטים נוספים ראה הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997.

חשוב לדעת

 • הגרמנים מעדכנים את גובה הרנטה הסוציאלית אחת לשנה (עדכון בדומה להצמדה למדד).
 • הזכאות ניתנת לניצולים שעבדו בגטאות בשטח שנמצא תחת ההשפעה של המשטר הנאצי, גם אם שטח זה לא נכבש או סופח ע"י הרייך הגרמני. כך, למשל, ניצולים שעבדו בגטאות בסלובקיה, ברומניה (למשל צ'רנוביץ) או בסין (למשל שנחאי), עשויים להיות זכאים לפנסיה סוציאלית על עבודה בגטו.
 • גם מי שעבד כילד בגטו עשוי להיות זכאי לפנסיה הסוציאלית, אם הוא עומד בכל הקריטריונים.
 • על פי פסק דין מיוני 2009, גם מי שעבד מרצון חופשי בטרנסנייסטריה עשוי להיות זכאי לקצבה לפי חוק הגטאות, גם אם בעבר נדחתה תביעתו. התיקים נבדקים מחדש באופן אוטומטי.
 • החל מאוגוסט 2011 ניתן להגיש בקשה לפיצוי חד פעמי של 2,000 יורו מקרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה ללא כפיה בגטו בנוסף לבקשה לקבלת פנסיה סוציאלית לפי חוק הגטאות הגרמני (ה-ZRBG).
  • מי שכבר הגיש בקשה לקבלת 2000 אירו והתיק הוקפא עקב הבקשה לקבלת פנסיה סוציאלית, התיק יפתח אוטומטית ללא צורך בהגשת בקשה חדשה.
  • מי שכבר החזיר את ה-2000 אירו עקב קבלת הפנסיה הסוציאלית, יקבל את ה-2000 אירו באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
  • מי שטרם הגיש בקשה לקבלת ה-2000 אירו מקרן הגטאות הגרמנית והוא עבד בגטו ללא כפיה, מומלץ להגיש הבקשה בהקדם.
 • קצבה זו אינה נחשבת כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לגמלת סיעוד, וגמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

כתובת לפניה לשאלות ובירורים

 • בכל בירור בנושא זכויות היורשים, יש לפנות ישירות אל המוסד לביטוח סוציאלי בגרמניה בכתובת הבאה:
DRV Rheinland
D – 40215 Düsseldorf
Germany
Tel: 0049-211- 9370
Fax: 0049-211-937-3096
 • למידע נוסף ניתן לפנות גם לאגף לקשרי חוץ של המוסד לביטוח לאומי בישראל:
המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
ת"ד 90009 ירושלים 91909
טלפון: המוקד הטלפוני הארצי: 6050*
פקס: 02-6512683
דואר אלקטרוני: liaison@nioi.gov.il
לקבלת מידע לגבי קבלת קהל באגף לקשרי חוץ לחצו כאן

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל


הרחבות ופרסומים

מקורות