הקדמה:

מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל חייב לרכוש עבור העובד ביטוח רפואי בישראל ולספק לו מגורים הולמים
המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד עד שליש מהסכום ששילם על הביטוח הרפואי ולא יותר מ-124.72 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2021)
לעובד פלסטיני שאינו מועסק בענף הבנייה, המעסיק רשאי לנכות מהשכר החזר הוצאות עבור מגורים
מעסיק שלא ירכוש עבור העובד ביטוח בריאות או לא יספק לו מגורים הולמים, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש מאסר או קנס כספי גבוה ועלול לאבד את ההיתר שקיבל להעסקת עובדים פלסטינים


בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הוטל סגר על אזורי יהודה שומרון ורצועת עזה החל מה-18.03.2020.
עובדים פלסטינים בענפים חיוניים (חקלאות, בניין, תעשייה, שירותים ובריאות) יכולים להמשיך ולעבוד בישראל בכפוף לקבלת אישור לינה בישראל מהמינהל האזרחי ביהודה ושומרון.

 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל מחויב לרכוש עבור העובד ביטוח רפואי בישראל ולספק לו מגורים הולמים, כפי שיפורט בהמשך.
 • חובות המעסיק נקבעו בתקנות שאושרו ב-05.05.2020 ובתיקון לחוק עובדים זרים מיום 05.08.2020, שהוארך עד ליום 07.10.2021 או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, המוקדם בניהם.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, בעלי אישור לינה בישראל.

ביטוח בריאות בישראל

 • בעת שגרה, עובד פלסטיני זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד, והמעסיק מנכה משכרו החודשי של העובד דמי ביטוח בריאות (בול בריאות), המועברים לרשות הפלסטינית.
 • בעקבות משבר הקורונה, כאשר לא מתאפשרת חזרתו של הפועל הפלסטיני לשטחי הרשות, יש צורך לבטח אותו גם בביטוח רפואי בישראל למקרה שבתקופת שהותו בישראל יזדקק לשירותי בריאות שאינם קשורים לתאונות עבודה (פגיעות בעבודה מכוסות על-ידי הביטוח הלאומי בישראל, כולל שירותי בריאות לעובד שנדבק בקורונה).
 • המעסיק מחויב לרכוש (על חשבונו) את הביטוח הרפואי בישראל עבור העובד, והוא רשאי לנכות משכר העובד עד שליש מהסכום שהוציא על הביטוח הרפואי ולא יותר מ- 124.72 ש"ח, נכון לשנת 2021 . (בשנת 2020 הסכום המקסימלי עמד על 125.47 ש"ח בחודש)
 • פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים זרים ופלסטינים תקפה למשך שנה בלבד, ויש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.
 • מעסיק שלא ירכוש עבור עובד בעל אישור לינה בישראל את סל שירותי הביטוח הקבוע בחוק, עובר עבירה פלילית, וצפוי לקנסות כבדים ולעונשי מאסר על-פי החוק.
 • למידע נוסף אודות השירותים הכלולים בביטוח הבריאות ואופן מימוש הזכות ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים.

מגורים הולמים

 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל חייב לספק לעובד מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו.

מגורים הולמים בענפי החקלאות והתעשייה

 • המעסיק מחויב לספק לעובד הפלסטיני מגורים הולמים בהתאם למפורט בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים). למידע נוסף ראו מגורים הולמים לעובד זר.
 • יחד עם זאת, כל חובה שנקבעה בתקנות אלו לגבי קבוצה של 8 עובדים תחול על מעסיקים של עובדים פלסטינים בענפי החקלאות והתעשייה ביחס לקבוצה המונה 9 עובדים.
 • המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הפלסטיני החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה), בהתאם לקבוע בתקנות.
 • לעובד בענף‏ החקלאות בשנת 2021 המעסיק רשאי לנכות עד 240.22 ש"ח בחודש עבור מגורים ועד 307.06 ש"ח בחודש עבור הוצאות נלוות, ובסה"כ עד 547.28 ש"ח בחודש.
 • לעובד בענף ‏התעשייה בשנת 2021 המעסיק רשאי לנכות עד 93.09 ש"ח בחודש עבור הוצאות נלוות. הסכום המרבי שמעסיק בענף ‏התעשייה רשאי לנכות עבור המגורים נקבע בהתאם לאזור בארץ, ולשאלה אם המגורים הם בבעלות המעסיק:
 • הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים, כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק מפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2021 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2020 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2019 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2018
ירושלים 426.40 423.91 418.01 411.56
תל אביב 484.85 482.02 475.31 467.98
חיפה/מרכז 323.26 321.37 316.90 312.01
דרום 287.37 285.69 281.72 277.37
צפון 264.41 262.87 259.21 255.21
הערת עריכה
לעדכן מדי שנה סכומים גם בערך של ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה בישראל עקב משבר הקורונה
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:48, 1 ביוני 2020 (IDT)


טיפ
המגורים ייחשבו כנמצאים בבעלות המעסיק, כל עוד לא הציג חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר הדירה עבורה.
 • אם העובד מתגורר בדירה שבבעלות המעסיק, ניתן לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד מחצית מהסכומים שצוינו בטבלה הקודמת, כלומר עד המקסימום המפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי בש"ח המעודכן לשנת 2021 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2020 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2019 סכום חודשי בש"ח מעודכן לשנת 2018
ירושלים 213.20 212 209 205.78
תל אביב 242.42 241 237.65 233.99
חיפה/מרכז 161.63 160.68 158.45 156
דרום 143.68 142.84 140.86 138.68
צפון 132.20 131.43 129.60 127.60

מגורים הולמים בענף הבנייה

 • המעסיק מחויב לספק לעובד הפלסטיני מגורים הולמים בהתאם לתוספת הראשונה 1 לחוק
 • מעסיק בענף הבנייה אינו רשאי לנכות משכרו של העובד החזר הוצאות עבור מגורים ואינו רשאי להחשיב את שווי הכסף של הדיור כחלק מתשלום השכר לעובד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לביטוח רפואי ומגורים הולמים חלה באופן אוטומטי, החל מיום עבודתו הראשון של העובד הפלסטיני בעל היתר לינה בישראל.
 • כדי להנפיק את פוליסת הבריאות עבור העובד הפלסטיני, על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות שכולל שאלון רפואי (וכתוב בשפה הערבית).
 • עם שליחת טפסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד הפלסטיני.
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יוסמכו עובדי מדינה כפקחים מטעם משרד החקלאות ומשרד הבינוי והשיכון כדי לסייע בפיקוח ובאכיפת קיומן. הסמכויות שיוקנו לפקחים אלה מתווספות לסמכויות של פקחי זרוע העבודה ורשות האוכלוסין, המוסמכים לפקח ולאכוף את הוראות החוק.
 • מעסיק שלא ירכוש עבור העובד ביטוח בריאות או לא יספק לו מגורים הולמים בהתאם לכללים, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש מאסר או קנס כספי גבוה וכן עלול לאבד את ההיתר שקיבל להעסקת עובדים פלסטינים.
 • לשאלות מעסיקים בנוגע להעסקת עובדים פלסטינים בתקופת משבר הקורונה ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון לרשות האוכלוסין וההגירה.

חשוב לדעת

 • החל משכר חודש מאי 2020 ,על המעסיק לכלול בדיווחי ההעסקה שהוא מעביר מדי חודש ללשכת השירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, גם דיווחים אודות הניכויים עבור ביטוח רפואי ומגורים הולמים.
 • חובת המעסיק לרכוש עבור העובד ביטוח רפואי בישראל אינה גורעת מחובתו להמשיך לנכות משכרו של העובד ביטוח בריאות (בול בריאות) ולהעביר סכום זה באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

גטגוריה:ינואר