הקדמה:

מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, חייב לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק על הביטוח הרפואי עד למקסימום של 125.47 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2020)
מעסיק, מלבד מעסיק בענף הבנייה, רשאי לנכות משכרו של העובד הפלסטיני החזר הוצאות עבור מגורים בהתאם לקבוע בתקנות
מעסיק שלא ירכוש עבור עובדו ביטוח בריאות או לא יספק לעובד מגורים הולמים, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש מאסר או קנס כספי גבוה וכן עלול לאבד את היתר העסקה של עובדים פלסטינים


ביום 05.05.2020 אישרה הממשלה את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020, המחייבות מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, לרכוש עבור עובדו, על חשבונו , ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים, כפי שיפורט בהמשך. התקנות תקפות למשך 90 יום, אלא אם הממשלה תקצר או תאריך את תוקפם.

 • בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל, הורה שר הביטחון על הטלת סגר על אזור יהודה שומרון ורצועת עזה שתוקפו מיום 18.03.2020.
 • יחד עם זאת עובדים פלסטינים בענפים חיוניים (חקלאות, בניין, תעשייה, שירותים ובריאות) יכולים להמשיך ולעבוד בישראל בכפוף לקבלת אישור לינה בישראל, הניתן על ידי המינהל האזרחי ביהודה ושומרון.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, בעלי אישור לינה בישראל.

ביטוח בריאות בישראל

 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל חייב לרכוש עבור עובדו ועל חשבונו, ביטוח רפואי בישראל שיכלול סל שירותים כמפורט כאן.
  • בעת שגרה, עובד פלסטיני זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד, והמעסיק מנכה משכרו החודשי של העובד דמי ביטוח בריאות (בול בריאות) , המועברים לרשות הפלסטינית.
  • בעקבות משבר הקורונה לא מתאפשרת חזרתו של הפועל הפלסטיני לשטחי הרשות, ועל כן יש צורך לבטח את העובד בביטוח רפואי בישראל למקרה שבתקופת שהותו בישראל יזדקק לשירותי בריאות שאינם קשורים לתאונות עבודה המבוטחות בביטוח הלאומי בישראל, כגון שירותי בריאות אם העובד ידבק בנגיף הקורונה.
  • החובה של המעסיק לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל אינה גורעת מחובת המעסיק לנכות משכרו של העובד ביטוח בריאות (בול בריאות) ולהעביר סכום זה באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק על הביטוח הרפואי ומקסימום סך של 125.47 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2020).
 • פוליסת ביטוח הבריאות המיועדת לעובדים הזרים ופלסטינים תקפה לתקופה של שנה בלבד, ולפיכך יש להתחיל בהליך החידוש כ-3 חודשים לפני גמר הפוליסה.
 • מעסיק שלא ירכוש לעובד זר המועסק על ידו את סל שירותי הביטוח הקבוע בחוק, עובר עבירה פלילית, וצפוי לקנסות כבדים ולעונשי מאסר על פי החוק
 • למידע נוסף אודות השירותים הכלולים בביטוח הבריאות ואופן מימוש הזכות ראו: ביטוח בריאות לעובדים זרים.

מגורים הולמים

 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, חייב לספק לעובד מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו .

מגורים הולמים בענפי החקלאות והתעשייה

 • המעסיק מחויב לספק לעובד הפלסטיני מגורים הולמים בהתאם ל תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים). למידע נוסף רא: מגורים הולמים לעובד זר.
 • יחד עם זאת, כל חובה שנקבעה בתקנות אלו ביחס לקבוצת עובדים המונה 6 או 8 עובדים, חובת המעסיק של עובדים פלסטינים בענף החקלאות והתעשייה תחול ביחס לקבוצה המונה 9 עובדים.
 • בנוסף, רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד הפלסטיני החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה), בהתאם לקבוע בתקנות:
  • בענף‏ החקלאות- רשאי המעסיק לנכות בגין מגורים עד 238.83 ש"ח בחודש ובגין הוצאות נלוות עד 308.9 ₪ ובסה"כ עד 547.73 ש"ח בחודש.
  • בענף ‏התעשייה- רשאי המעסיק לנכות בגין הוצאות נלוות עד 93.65 ש"ח ובגין מגורים בהתאם לאזור בארץ. למידע על גובה הניכוי המותר עבור מגורים ראו ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר בענף התעשייה.

מגורים הולמים בענף הבניין

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לביטוח רפואי ומגורים הולמים חלה באופן אוטומטי, החל מיום עבודתו הראשון של העובד הפלסטיני בעל היתר לינה בישראל.
 • בכדי להנפיק את פוליסת הבריאות עבור העובד הפלסטיני, על המעסיק לדאוג שעובדיו ימלאו טופס הצטרפות לביטוח בריאות (הכתוב בשפת העובד הזר) המכיל שאלון רפואי.
 • עם שליחת טופסי ההצטרפות אל חברת הביטוח וקבלתם (בדואר, במייל או בפקס), יבוצע חיתום ביטוחי ותונפק פוליסת ביטוח בריאות לעובד הפלסטיני .
 • על המעסיק להעביר לעובד העתק של הפוליסה בשפה המובנת לו.
 • בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יוסמכו עובדי מדינה כפקחים מטעם משרד החקלאות ומשרד הבינוי והשיכון בכדי לסייע בפיקוח ובאכיפת קיומן. הסמכויות שיוקנו לפקחי המשרדים הם בנוסף לאלה של פקחי משרד העבודה ורשות האוכלוסין, אשר מוסמכים לפקח ולאכוף את הוראות החוק.
 • מעסיק שלא ירכוש עבור עובדו ביטוח בריאות או לא יספק לעובד מגורים הולמים בהתאם לכללים, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונש מאסר או קנס כספי גבוה וכן עלול לאבד את ההיתר להעסקת עובדים פלסטינים.
 • לשאלות מעסיקים בנוגע להעסקת עובדים פלסטינים בתקופת משבר הקורונה ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון לרשות האוכלוסין וההגירה.

חשוב לדעת

 • החל משכר חודש מאי 2020 ,על המעסיק לכלול בדיווחי ההעסקה שהוא מעביר מדי חודש בחודשו ללשכת השירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, גם דיווחים אודות הניכויים עבור ביטוח רפואי ומגורים הולמים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים