הקדמה:

מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה, אבל לסירוב העובד יכולות להיות השלכות בהקשר של המשך ההתייצבות לעבודה
ממספר החלטות ביניים של בתי הדין האזורים לעבודה עולה כי במקרים מסוימים ייתכן שניתן יהיה להגביל את כניסתם למקום העבודה
החלטות בתי הדין האזוריים הן זמניות ואינן מהוות הלכה משפטית מחייבת
כללי שירות המדינה קובעים כי במקרים מסוימים ניתן לבקש מעובד מדינה שיגלה האם יש בידיו תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית, ואף לדרוש מעובד שאינו מחוסן להציג בדיקת קורונה שלילית

מעסיקים רבים עומדים בפני השאלה כיצד יש לנהוג עם עובדים אשר טרם התחסנו כנגד נגיף הקורונה, והם מבקשים לשוב אל עבודתם הרגילה במקום העבודה.

 • אין מחלוקת שמעסיק אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה.
 • יחד עם זאת בסוגיה זו עולות שאלות רבות כגון: האם עקב הימנעותו של העובד להתחסן, רשאי המעסיק למנוע את התייצבותו של העובד במקום העבודה? האם מעסיק רשאי לכפות על עובד שכזה לצאת לחופשה בתשלום או חופשה ללא תשלום? והאם למעסיק מותר לפטר עובד בגין סירובו להתחסן כנגד נגיף הקורונה?
 • בשאלות אלה עומדות זו מול זו זכויות חוקתיות, שיש לאזן ביניהן. מצד אחד עומדת זכותו של העובד לאוטונומיה על גופו, לפרטיות ולחופש העיסוק, ומצד שני עומדת זכותם של העובדים האחרים והציבור שבא במגע עם אותם עובדים לחיים ובריאות, וחובתו של המעסיק לספק לעובדיו וללקוחותיו סביבת עבודה בריאה ובטוחה.
 • נכון לראשית חודש אפריל 2021, לשאלות אלא אין עדיין תשובה חד-משמעית, שכן טרם חוקק חוק המסדיר סוגיות ואלה, והן טרם הגיעו לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה.
 • יחד עם זאת, בבתי הדין האזוריים לעבודה ניתנו מספר החלטות בהליכים זמניים בחלק משאלות אלה, אשר אינם מהווים הלכה מחייבת, אך עשויים להצביע על המגמה.
  • יש להדגיש כי ההחלטות של בית הדין לעבודה נגעו לעובדים המקבלים קהל או באים במגע עם הרבה אנשים אחרים במסגרת עבודתם כגון: אנשי צוות חינוך בבית ספר או קופאיות בסופר. טרם ניתנה פסיקה המתייחסת לעובדים שאינם מקבלים קהל או לא באים במגע עם מספר רב של אנשים במסגרת עבודתם.
 • ביום 13.04.2021 התפרסמו כללי שירות המדינה אשר קובעים כי במקרים מסוימים ניתן לבקש מעובד מדינה שיגלה האם יש בידיו תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית, ואף לדרוש מעובד שאינו מחוסן להציג בדיקת קורונה שלילית.
אזהרה
ההחלטות של בית הדין לעבודה והכללים הנזכרים בערך זה ניתנו בטרם בוטל התו הירוק ביום 01.06.2021. ייתכן שלאור דעיכת התפרצות הקורונה וביטול התו הירוק יתפרסמו החלטות/ פסיקות או כללים אחרים בנוגע לקיומם של הגבלות על התייצבותו בעבודה של עובד אשר טרם התחסן כנגד נגיף הקורונה . טרם ניתנה פסיקה עדכנית לאחר ביטול התו הירוק.

חיוב עובד לגלות האם התחסן

 • במסגרת בקשה לסעדים זמניים (החלטה זמנית שנועדה לשמור על המצב הקיים עד שבית הדין יחליט סופית בתביעה לגופה), קבע בית הדין האזורי לעבודה שבנקודת הזמן הנוכחית, בה המשק הישראלי מנסה לחזור לשגרה, זכותו הקניינית של המעסיק גוברת על זכותו של העובד לפרטיות והמעסיק רשאי לחייב עובד בגילוי מידע האם התחסן או לא, שכן המידע בנוגע לעצם ההתחסנות של עובדים הוא מידע הרלוונטי למעסיק לצורך ארגון העבודה, לרבות קביעת "קפסולות" עבודה, סידורי ישיבה וכיו"ב.
 • במסגרת כללי שירות המדינה נקבע כי ניתן לבקש מעובד מדינה להציג אישור תו ירוק או תוצאה שלילית של בדיקת קורונה, שנעשתה במהלך 7 ימים אחרונים, אם הדבר דרוש לצורך קביעת סדרי העבודה (הגבלה, שינוי או התאמה של אופן ביצוע העבודה) על מנת למנוע הדבקה והפצה של נגיף הקורונה במקום העבודה .
  • עובד רשאי לערור לפני נציב שירות המדינה על הבקשה לגלות מידע אודות התו הירוק או הבדיקה.

דרישה מעובד שלא התחסן להציג בדיקת קורונה שלילית

 • מעסיק רשאי לדרוש מעובד שלא התחסן להציג בדיקת קורונה שלילית (אך לא רשאי לכפות עליו בדיקה שכזו).
 • בהחלטתו במסגרת בקשה של עובדת שהועסקה כסייעת בבית ספר, להשיבה לעבודה למרות שלא התחסנה ועל אף סירובה להציג בדיקת קורונה שלילית קבע בית הדין האזורי לעבודה כי על אף שהבדיקה מהווה חדירה מסוימת לחרויות הפרט, שכן מדובר בבדיקה פולשנית, זכותם של הילדים, הוריהם והצוות החינוכי לחיים ובריאות גוברת על זכותה של העובדת לפרטיות, לכבוד ולחופש העיסוק.
  • יחד עם זאת, דרישה מעובד להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית צריכה להיעשות לאחר שנבחנו חלופות העסקה אחרות, ובתדירות שאין בה כדי להכביד על העובד מעבר לנדרש, וכי דרישה להציג בדיקה אחת לשבוע הנה דרישה סבירה.
  • בהחלטה בבקשה למתן ערעור על החלטה זו העיר בית הדין הארצי לעבודה כי על פני הדברים, דרישה להצגת בדיקה שלילית בתדירות של פעם אחת לשבוע הינה מידתית.
 • במסגרת כללי שירות המדינה נקבע שעל מנת למנוע הדבקה והפצה של נגיף הקורונה במקום העבודה ניתן לדרוש מעובד מדינה אשר לא הציג אישור תו ירוק והוא מבצע את עבודתו במקום העבודה, להציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שהתבצעה ב 7 ימים באחרונים וזאת באחד מהמקרים הבאים:
  • העובד מועסק בעבודה שעיקרה עם אוכלוסייה הנמצאת בסיכון גבוה להידבק בנגיף הקורונה או עבודה שעיקרה הוא עם ילדים שאינם מחוסנים או במקום עבודה הפתוח לציבור הרחב.
  • העובד מועסק במקום עבודה בחללים סגורים המאופיינת בריבוי מגעים בין אנשים במקום העבודה או בשהייה ממושכת משותפת של אנשים בחלל עבודה משותף, או בקרבה גופנית גבוהה לאנשים במהלך העבודה, או תוך מגע עם מזון ומשקה המוגשים לזולת, או תוך מגע אפשרי בהפרשות הזולת.
  • העובד מועסק בעבודה מסוג אחר, אך הדרישה שהעובד ייבדק הינה דרישה סבירה ומידתית בהתחשב במידת הפגיעה בעובד וקיומן של חלופות אחרות.
  • העובד רשאי לערור לפני נציב שירות המדינה על הדרישה להציג בדיקת קורונה שלילית.
 • ביום 23.02.2021 פרסמו יו"ר נשיאות המגזר העסקי ויו"ר הסתדרות העובדים החדשה מכתב המלצות בנוגע לעובדים שלא מתחסנים.
  • על-פי מכתב ההמלצות מעסיק רשאי לדרוש מעובדים שאינם מחוסנים, שמקבלים קהל באופן קבוע וכן מעובדים כאמור שבמסגרת תפקידם באים במגע באופן קבוע עם אוכלוסיות בסיכון ולא ניתן לשלבם בעבודתם הרגילה, להציג בדיקת קורונה שלילית מעודכנת, מדי 72 שעות. אם עובדים אלה עובדים במקומות עבודה אשר בהם סכנת ההדבקה עלולה לסכן חיים, ניתן לדרוש בדיקת קורונה מעודכנת בתכיפות גבוהה יותר.
  • אם העובד לא יכול או לא רוצה להציג בדיקת קורונה כפי שצוין למעלה, ממליצים הצדדים לפעול, בהתאם למגבלות המעסיק ולצורכי העבודה, כדלקמן:
   • להעביר את העובד למקום מרוחק מעובדים אחרים ולקוחות או לאפשר עבודה מהבית.
   • לנייד את העובד לתפקיד אחר אותו ניתן לבצע במקום מרוחק מעובדים אחרים, ולקוחות.
  • לעיון בהמלצות ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים ראו כאן.
 • ביום 13.04.2021 דחה בית הדין הארצי בקשה של עובדת שהועסקה כקופאית בסופר להגיש ערעור על החלטה של בית הדין האזורי אשר דחה את בקשתה לבטל את מדיניות המעסיק לפיה עובדים יורשו להגיע לעבודה רק לאחר הצגת תו ירוק או לחילופין הצגת בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות. בית הדין הארצי סבר שראוי שההכרעה בין הזכויות השונות תתבצע בהליך העיקרי ודחה את בקשת העובדת, בין היתר בהסתמך על המלצות ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים.
שימו לב
מכתב ההמלצות של ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בנוגע לעובדים שלא מתחסנים הנו בגדר המלצה בלבד ואין לאמור בו תוקף מחייב.

מניעת התייצבות בעבודה של עובד שטרם התחסן ומסרב לבצע בדיקות קורונה

 • ביום 21.03.2021 קבע בית הדין האזורי בתל אביב במסגרת בקשה לסעד זמני כי מעסיק רשאי למנוע את התייצבותה לעבודה של סייעת בבית הספר שטרם התחסנה מפני נגיף הקורונה, ומסרבת להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית בתדירות קבועה. בקשה להגיש ערעור על החלטה זו נדחתה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.
 • במסגרת החלטה אחרת בבקשה לצו זמני, דחה בית הדין האזורי לעבודה בחיפה בקשה של קופאית לבטל את מדיניות המעסיק לפיה עובדים יורשו להגיע לעבודה רק לאחר הצגת תו ירוק, היינו תעודת מתחסן/מחלים, או לחילופין הצגת בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות. עובדים שייסרבו לתנאים הנ"ל, ולא ניתן להעסיקם מהבית או במקום מבודד, יתבקשו לנצל חופשה שנתית או לצאת לחופשה ללא תשלום, וככל שייסרבו גם לתנאים אלה, יוזמנו לשימוע בטרם תישקל אפשרות לסיום עבודתם. בהחלטה נכתב כי הפגיעה בזכויות היסוד של העובדת נעשתה לתכלית ראויה של שמירה על בריאות העובדים ומשפחותיהם ובריאות הלקוחות וכל הגורמים הבאים במגע עם העובדים ובפרט עובדי הסניפים המקיימים מגעים רבים עם לקוחות וספקים. בקשה להגיש ערעור על החלטה זו נדחתה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.
 • במסגרת החלטה נוספת בבקשה לצו זמני אשר ניתנה על-ידי בית הדין האזורי לעבודה ביום 02.05.2021, החליט בית הדין שהחלטת העירייה להוציא לחופשה עובדת סוציאלית שסירבה להתחסן ולבצע בדיקת קורונה מידי 72 שעות, הינה סבירה ומידתית בייחוד לאור העובדה שהעובדת באה במגע יום-יומי עם אוכלוסייה בסיכון לרבות ילדים שאינם יכולים להתחסן. בית הדין קבע שלאור העובדה שימי החופשה של העובדת מוצו והעירייה לא הורתה על הפסקת העסקתה, העירייה תישא בתשלום שכרה של העובדת עד מועד מתן ההחלטה, וממועד זה יוכרע עניין תשלום שכרה של העובדת בהליך העיקרי.

מניעת התייצבות בעבודה של עובד שאינו יכול לעטות מסכה

 • ביום 10.03.2021,קבע בית הדין האזורי בבאר שבע במסגרת בקשה לסעד זמני, שמותר למנוע ממורה, שאינו יכול לעטות מסכה, ללמד בצורה פרונטלית ולאפשר לו ללמד בלמידה מרחוק בלבד. באיזון בין הזכות של המורה ללמד לבין הזכות של התלמידים ומשפחותיהם שלא להיחשף למורה ללא מסיכה, זכות התלמידים גוברת. בקשה להגיש ערעור על החלטה זו נדחתה על-ידי בית הדין הארצי לעבודה.
שימו לב
החלטות הנזכרות למעלה, שניתנו בבית הדין האזורי לעבודה אינן מהוות הלכה משפטית מחייבת, והן מתייחסות לעובדים שבמסגרת עבודתם מקבלים קהל או באים במגע עם אנשים רבים.


פסקי דין

הרחבות ופרסומים