מי שנקרא לשירות מילואים במבצע צוק איתן, זכאי להגנה מפני הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר
ההגנה תינתן רק אם הצ'ק חזר במהלך שירות המילואים או לכל המאוחר עד 15 יום מתום השירות
צ'ק שחזר בתקופת המילואים או עד 15 יום לאחר סיומו, יוסר מרשימת הצ'קים שחזרו אשר מביאה להגבלת החשבון
ההגנה חלה גם על חשבון של שותפות שבה שותף המגויס ועל חשבון של חברת מעטים שהמגויס מחזיק במניותיה


על-פי תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), מי שנקרא לשירות מילואים במבצע צוק איתן, זכאי להגנה מפני הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר.

  • חייל מילואים שגויס למבצע צוק איתן ובמהלך שירות המילואים ו-15 הימים שלאחר תום השירות, חזר צ'ק שנתן, תגרע ההמחאה מרשימת הצ'קים המסורבים, כלומר צ'ק זה לא ייכלל במסגרת הצ'קים החוזרים לצורך הגבלה על החשבון.
  • אם המגויס הוא בעל מניות בחברת מעטים (חברה שבה מספר המחזיקים אינו עולה על חמישה אנשים) או שותף בשותפות, ההגנה תחול גם על חשבון של השותפות או החברה.
  • אם הוטלה הגבלה על החשבון בין היתר בגלל צ'ק שחזר במהלך התקופה הנ"ל, רשאי המגויס לבקש לבטל את ההגבלה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על המגויס להגיש לבנק אישור על שירות המילואים שבו ייכללו התאריכים המדויקים של השירות.

חשוב לדעת

  • במקרה שמלבד הצ'ק שחזר בתקופת המילואים ו-15 הימים שלאחריו, חזרו 10 שיקים אחרים בתקופה של 12 חודשים (בתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון), לא יזכה המגויס להגנה מפני הגבלה על חשבונו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים