כדי לקבל רישיון נשק יש לעמוד בתנאי סף וכן בקריטריונים (תבחינים) המזכים בנשיאת נשק
ניתן לבדוק זכאות לקבלת רישיון נשק במחשבון לבדיקת זכאות לרישיון כלי ירייה פרטי באתר המשרד לבטחון לאומי
הוצאת רישיון לנשיאת נשק כרוכה בתשלום אגרה בסך 67 ש"ח לשנה (נכון ל-2024)
למידע רשמי ראו האתר הממשלתי

כדי לקבל רישיון לנשיאת נשק, יש לעמוד בתנאי סף וכן בקריטריונים (תבחינים) המזכים בנשיאת כלי ירייה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

תנאי הסף לקבלת רישיון לנשיאת נשק

 • אדם יכול לקבל רישיון לנשיאת נשק בתנאי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, ששהה בישראל באופן רציף במשך 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
   שימו לב
   עולה חדש יוכל לקבל רישיון לנשיאת נשק גם אם הוא נמצא פחות מ-3 שנים בישראל, בתנאי שהוא מתגורר במקום שמשטרת ישראל המליצה שמצדיק נשיאת נשק, והוא קיבל אישור של המשטרה שהוא כשיר לנשיאת נשק.
  2. הוא בעל שליטה בסיסית בשפה העברית, באופן שמאפשר לערוך תשאול, להבין הוראות, לקרוא נהלים ולנהל רישום כנדרש.
  3. יש ברשותו הצהרת בריאות שמעידה על כשירות לשאת כלי ירייה, חתומה על-ידי רופא.
  4. גיל מינימלי:
   • למי שסיים שירות סדיר - גיל 18
   • עבור אזרח שלא סיים שירות סדיר - גיל 27
   • עבור תושב קבע בישראל שאינו אזרח ולא סיים שירות סדיר - גיל 45
  5. עמידה בתוכנית הכשרה

קריטריונים (תבחינים) המזכים בנשיאת כלי נשק

 • בנוסף לתנאי הסף לקבלת רישיון, על המבקש להוכיח שמתקיימים לגביו אחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
  • מקום מגורים: מי שגר במקום שהמשטרה המליצה לגביו שמצדיק מתן רישיון לנשיאת נשק.
  • מקום עבודה: מי שעבודתו במרבית שבוע העבודה מתבצעת במקום שהמשטרה המליצה לגביו שמצדיק מתן רישיון לנשיאת נשק.
  • מקום לימודים: מי שלומד, במשך לפחות יומיים בשבוע, במקום שהמשטרה המליצה לגביו שמצדיק מתן רישיון לנשיאת נשק.
  • משרת או בוגר כוחות הביטחון: קצין בדרגת סגן או נגד בדרגת רס"ר ומעלה בצה"ל או בעלי דרגות מקבילות להן בכוחות הביטחון.
  • שירות בכוחות הביטחון עם הכשרה צבאית ייחודית:
   • בוגר שירות קרבי (לוחם) באחת היחידות שנקבעו והוסמכו על-ידי כוחות הביטחון
   • בוגר שירות בכוחות הביטחון בהכשרת רובאי 07 ומעלה
  • הכשרה ייחודית:
   • רשות שדות התעופה - בוגר קורס מאבטחים אחיד או בוגר קורס מאבטחי יל"ה (יחידה לאבטחה היקפית)
   • שירות הביטחון הכללי (שב"כ) - בוגר קורס מאבטחים אחיד ברמת ההכשרה שנקבעה על ידי הרשות המוסמכת
   • שירות במשרד הביטחון (מלמ"ב) - בוגרי קורס מאבטחים אחיד
  • קצין ביטחון בגוף מוכר - משמש בפועל כקצין ביטחון בגוף המוכר על ידי משטרת ישראל
  • שוטרים ומתנדבים במשטרת ישראל:
   • שוטר פעיל או שוטר בעבר, ששירת שנתיים לפחות בשירות קבע
   • מתנדב פעיל במשטרת ישראל, על-פי אישור המשטרה
  • עובדים ומתנדבים בגופי הצלה:
   • מד"א - עובד קבוע בשירות פעיל בעל ותק של שנה לפחות
   • זק"א - עובד או מתנדב פעיל בעל ותק של שנה לפחות
   • איחוד הצלה ישראל - עובד או מתנדב פעיל בעל ותק של שנה לפחות (הזכאות לרישיון תקבע בהתאם לאופי התפקיד)
  • הובלת חומר נפץ: בעל רישיון רכב ורישיון נהיגה שיש בהם אישור להובלת חומר נפץ, ושיש לו או למעסיקו היתר ממשרד הכלכלה להובלת חומר נפץ (על המוביל השכיר להיות מועסק שלושה חודשים לפחות קודם להגשת הבקשה).
  • לוחם אש (כבאי) בשירות פעיל, בעל ותק של שנתיים לפחות
  • מדריך ירי פעיל המשויך למטווח קליעה מורשה. בעל רישיון מדריך ירי
  • ספורטאי - יורה פעיל - ספורטאי בפועל הרשום בהתאחדות הקליעה בישראל שנתיים רצופות לפחות
  • צייד - בעל רישיון ציד או היתר צידה תקף מאת רשות הטבע והגנים
  • וטרינר - וטרינר המוכר על ידי משרד החקלאות (כלי ירייה המיועד לצרכים וטרינריים בלבד), או מי שעובד תחת פיקוחו וליוויו הצמוד של וטרינר
  • מדביר מוסמך ברמה 2 ומעלה, המחזיק ברישיון מדביר (רישיון לנשיאת רובה אוויר)
  • מורה דרך מוסמך בעל תעודה בתוקף
  • חקלאי העוסק בפועל בחקלאות, בהמלצת קב"ט המועצה המקומית ובהמלצת קב"ט המועצות האזוריות (וכן מסמכים נוספים כמפורט ברשימת המסמכים הנדרשים)
  • מזכרת - שמירה של כלי נשק למזכרת בתנאי שניתן אישור שכלי הירייה הושבת לצמיתות. למידע על התנאים הנדרשים לקבלת רישיון להחזקת כלי ירייה למזכרת ראו אתר האגף לרישוי כלי ירייה.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרישיון לכלי נשק פרטי בטופס מקוון, באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. הצהרת בריאות חתומה על-ידי רופא
  2. צילום תעודת זהות וספח
  3. אישור על שירות צבאי (טופס 830) או על שירות לאומי אזרחי, או אישור על פטור משירות
   • אישורים מצה"ל ניתן להזמין באמצעות אתר צה"ל.
   • אישור על שירות לאומי אזרחי ניתן להזמין מהעמותה שבה נעשה השירות או מרשות השירות הלאומי-אזרחי. לפרטי הקשר עם העמותות ומוקד הרשות ראו אתר הרשות.
  4. מסמכים שתומכים בפרטי הבקשה. לרשימת המסמכים שנדרשים לפי התבחינים (הקריטריונים) השונים ראו אתר האגף לרישוי כלי ירייה.

שלבי ההליך

קליטת הבקשה, ראיון אישי, מתן אישור מותנה, תשלום אגרה

 • קליטת הבקשה: לאחר קליטת הבקשה יישלח מסרון עם מספר הבקשה וזמני הטיפול.
 • ריאיון אישי: לאחר בדיקת הבקשה ואישורה יישלח מסרון (SMS) עם קישור לזימון תור לריאיון אישי בלשכת הרישוי. מי שזכאי לפטור מריאיון לא יזומן לריאיון.
 • מתן אישור מותנה: לאחר הריאיון יינתן לזכאים אישור מותנה, שלאחר קבלתו יש לעבור הכשרה ראשונית במטווח.
 • תשלום אגרה:
  • קבלת הרישיון כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 67 ₪ לשנה (נכון ל-2024).
  • בקשה לרישיון לצורך החזקת כלי ירייה למזכרת אינה כרוכה באגרה.

הכשרה במטווח

 • לאחר קבלת אישור מותנה יש לעבור הכשרה ראשונית במטווח מורשה. ראו רשימת המטווחים המורשים באתר האגף לרישוי כלי ירייה.
 • יש להגיע למטווח המורשה עם אישור התשלום, העתק הצהרת הבריאות והאישור המותנה, ולבצע הכשרה על כלי ירייה הזהה לכלי שמבקשים לרכוש.
 • משך ההכשרה הוא 4.5 שעות. ההכשרה כוללת הכשרה עיונית והכשרה מעשית של אימון ירי. חובה לעבור את המבחן בסוף ההכשרה העיונית כדי לבצע אימוני ירי ומבחן מעשי.
  • האישור על מעבר בהצלחה של המבחן העיוני תקף לתקופה של שלושה חודשים מיום ביצוע ההכשרה.
 • הכשרה ראשונית מקוצרת: בעלי ידע והכשרה קודמים בתפעול אקדח יכולים לקבל אישור להכשרה מקוצרת. משך ההכשרה המקוצרת הוא שעתיים ברצף.
  • אישור להכשרה מקוצרת יכול להינתן במהלך הריאיון אצל פקיד הרישוי, באחד המקרים הבאים:
  • מבקש הרישיון שירת בגוף בטחוני - יש להציג אסמכתה על ידע והכשרה קודמים.
  • מבקש הרישיון עבר הכשרה במטווח קליעה מורשה בשלוש השנים שקדמו לבקשה, והכשרתו דווחה לרשות המוסמכת. אם ההכשרה לא דווחה, יש לפנות למטווח לקבלת אישור על ביצוע ההכשרה.

רכישת כלי ירייה

 • ניתן לרכוש כלי ירייה מסוחר מורשה או מאדם פרטי.
 • ברכישת כלי הירייה מסוחר מורשה - העברת הבעלות, קבלת הכלי והתחמושת וקבלת רישיון מנייר יתבצעו באמצעות הסוחר. לרשימת בתי מסחר מורשים ראו אתר האגף לרישוי כלי ירייה.
 • ברכישת כלי הירייה מאדם פרטי, העברת הבעלות תתבצע בלשכת רישוי כלי ירייה. יש לקבוע תור באמצעות מרכז השירות והמידע של האגף לרישוי כלי ירייה, בטלפון 8657*. מידע נוסף על תהליך העברת הבעלות ראו באתר האגף לרישוי כלי ירייה.
 • רכישת כלי הירייה כרוכה בתשלום אגרה, עבור רישיון לכלי הירייה.

קבלת הרישיון

 • לאחר מעבר ההכשרה בהצלחה ותשלום האגרה יישלח רישיון זמני.
 • בתוך 90 יום מביצוע העברת הבעלות על כלי הירייה, יישלח רישיון מגנטי לכתובת הדואר המעודכנת באגף לרישוי כלי ירייה.

ערעור

 • מי שנדחתה בקשתו לקבלת רישיון לנשיאת נשק יכול לערער על כך.
 • ניתן לערער על הבקשה באמצעות הגשת טופס הגשת ערר.
 • את הבקשה לערעור יש לשלוח למרכז שירות ומידע של האגף לרישוי כלי ירייה עד 45 ימים ממועד קבלת הדחייה.
 • למידע נוסף על הליך הערעור ראו אתר השירותים הממשלתיים.

חשוב לדעת

 • הרישיון ניתן לתקופה של 3 שנים.
 • במהלך 3 השנים יש לבצע שתי הכשרות ריענון - אחת במהלך השנה השנייה לתוקפו של הרישיון והשנייה לקראת סוף תקופת הרישיון, לצורך חידוש הרישיון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים