הקדמה:

מי שהזמין לפני 12.03.2020 אירוע שלאחר מכן בוטל בשל הגבלות הקורונה, זכאי להחזר המקדמה ששילם לאולם האירועים
בעל האולם רשאי להפחית מסכום המקדמה את ההוצאות שהוציא לצורך אירוע טעימות (לבחירת מזון ומשקאות לאירוע)
במקרים המפורטים בהמשך, בעל האולם רשאי לגבות דמי ביטול בסכום של עד 5% ממחיר האירוע או עד 3,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם


הערת עריכה
מה קורה אם אני מזמין אולם/גן אירועים בנפרד וקייטרינג בנפרד?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:42, 18 בינואר 2021 (IST)
אזהרה
 • המידע בדף זה מתייחס למקרים שבהם החוזה לעריכת האירוע נחתם לפני ה-12.03.2020.
 • אם החוזה נחתם ב-12.03.2020 או מאוחר יותר, יחולו התנאים שהוסכם עליהם בחוזה.

מי שהזמין לפני 12.03.2020 אירוע פרטי באולם או בגן אירועים, והאירוע בוטל בשל הגבלות שהוטלו בעקבות נגיף הקורונה, זכאי לקבל בחזרה את סכום המקדמה ששילם עבור האירוע.

 • בנסיבות מסויימות, המפורטות בהמשך, בעל האולם יהיה זכאי לחייב את מזמין האירוע בדמי ביטול.
 • ככלל, במקרה שאירוע בוטל בשל המגבלות שהוטלו בעקבות נגיף הקורונה, מזמין האירוע ובעל האולם נדרשים לנהל משא ומתן בתום לב, כדי להסכים על מועד סביר אחר לאירוע.
 • במקרה שלא נקבע מועד חדש לאירוע, קיומו של משא ומתן ישפיע על זכותו של בעל האולם לחייב את המזמין בדמי ביטול, כפי שמפורט בהמשך.

מי זכאי?

 • מי שהזמין אירוע באולם או בגן אירועים, ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. מדובר באירוע משפחתי או אירוע פרטי אחר.
  2. המועד המתוכנן של האירוע חל ב-12.03.2020 או מאוחר יותר.
  3. החוזה לגבי האירוע נחתם לפני ה-12.03.2020.
  4. שולמה מקדמה עבור האירוע (תשלום מראש של חלק ממחיר האירוע או כולו).
  5. האירוע בוטל בשל הגבלות שהוטלו בעקבות נגיף הקורונה.
  6. מזמין האירוע ובעל האולם לא הגיעו להסכמה לגבי מועד חדש, או שנקבע מועד חדש, אך האירוע בוטל גם במועד זה בשל מגבלות הקורונה.
שימו לב
הנסיבות שבהן בוטל האירוע משפיעות על סכום הכסף שיוחזר ללקוח, ועל זכותו של בעל האולם לחייב את מזמין האירוע בדמי ביטול (ראו פירוט בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

 • על מזמין האירוע ובעל האולם לנהל משא ומתן בתום לב בניסיון לקבוע מועד חדש לאירוע.
 • במקרה שלא נקבע מועד חדש לאירוע:
  • יש לפנות בכתב לבעל האולם, בדרישה לקבל בחזרה את דמי המקדמה ששולמו.
  • על בעל האולם להשיב את המקדמה בתוך חודש מהיום שהמזמין פנה אליו בכתב.
 • במקרה שנקבע מועד חדש וגם הוא בוטל בשל מגבלות הקורונה:
  • על בעל האולם להשיב את המקדמה בתוך חודש מהמועד המתוכנן לעריכת האירוע.
  • אם האירוע במועד החדש בוטל לפני ה-01.01.2021, על בעל האולם להשיב את המקדמה עד ה-01.02.2021.
אזהרה
אם בעל האולם לא השיב את המקדמה בתוך חודש מהיום שבו המזמין פנה אליו בכתב, ניתן להגיש נגדו תביעה, ובית המשפט יוכל לחייב אותו בתשלום פיצויים בסכום של עד 10,000 ש"ח, ללא קשר לנזק שנגרם למזמין האירוע.

ניהול משא ומתן לקביעת מועד חדש לאירוע

 • תחילה על מזמין האירוע ובעל האולם לנהל משא ומתן בתום לב, כדי להסכים על מועד סביר אחר לאירוע.
 • ניהול המשא ומתן צריך להיערך בתוך חודשיים מהמועד המקורי של האירוע, או עד ה-01.03.2021, לפי המאוחר מביניהם.
 • מועד ייחשב לסביר אם הוא ייקבע בתקופה של עד 5 חודשים מהמועד המקורי, או עד ה-01.06.2021, לפי המאוחר מביניהם.
שימו לב
 • במקרה שבעל האולם יחייב את המזמין בדמי ביטול, ומזמין האירוע יתבע מבעל האולם להשיב את כל סכום המקדמה, ללא דמי ביטול - בעל האולם יידרש להוכיח שהוא ניהל עם המזמין משא ומתן בתום לב.
 • אם בעל האולם לא יצליח להוכיח שנהג בתום לב הוא לא יהיה רשאי לגבות דמי ביטול, ויידרש להשיב למזמין את מלוא סכום המקדמה.

סכומים שבעל האולם רשאי להפחית מסכום המקדמה

הוצאות שהוציא עבור אירוע טעימות לבחירת מזון ומשקאות

 • בכל מקרה של ביטול האירוע רשאי בעל האולם להפחית מסכום המקדמה שיוחזר הוצאות שהוציא לשם קיום מפגש לצורך בחירת המזון והמשקאות שיוגשו באירוע (אירוע טעימות).
 • בעל האולם יהיה רשאי להפחית מהמקדמה סכום של עד 2,000 ש"ח, או את הסכום שיתקבל ממכפלה של מחיר המזון והמשקאות לאדם (כפי שנקבע בחוזה לעריכת האירוע) במספר המשתתפים באותו מפגש, לפי הנמוך מביניהם.

דמי ביטול

 • בעל האולם רשאי לחייב את מזמין האירוע בדמי ביטול במקרים הבאים בלבד:
  • הצדדים ניהלו משא ומתן לקביעת מועד אחר, אך לא הצליחו להגיע להסכמה על המועד.
  • מזמין האירוע החליט שלא לנהל משא ומתן לקביעת מועד אחר.
 • בעל האולם רשאי להפחית מהמקדמה דמי ביטול של עד 5% ממחיר האירוע, או עד 3,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

הסכמה על החזר המקדמה בתנאים אחרים

 • הצדדים יכולים להגיע להסכמה אחרת להחזר המקדמה, בתנאים השונים מאלו המפורטים בדף זה, רק אם התקיימו 2 התנאים הבאים:
  1. הם הגיעו להסכמה אחרת לגבי החזר המקדמה לאחר ה-12.03.2020.
  2. ההסכמה הייתה מפורשת, בכתב ובנפרד מכל הסכמה אחרת ביניהם.
דוגמה
דוגמאות לתנאים אחרים שהצדדים יכולים להסכים עליהם:
 • במקרה של ביטול בעל האולם לא יגבה מהמזמין דמי ביטול כלל.
 • דמי הביטול יהיו גבוהים יותר מ-3,000 ש"ח, או נמוכים יותר.
 • מזמין האירוע לא יחויב כלל בתשלום עבור אירוע הטעימות.
 • מזמין האירוע יחויב בסכום שעולה על 2,000 ש"ח, או בסכום נמוך יותר עבור אירוע הטעימות.
 • בעל האולם יידרש להשיב את המקדמה בתוך תקופה ארוכה יותר מחודש, או בתוך תקופה קצרה יותר.

חשוב לדעת

 • אם החוזה לעריכת האירוע נחתם ב-12.03.2020 או במועד מאוחר יותר, יחולו ההוראות שנקבעו בחוזה לעניין החזר המקדמה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים