הקדמה:

מעסיק אשר במהלך התקופה שבין 01.10.2020 - 31.10.2021 שילם לעובד הזכאי על פי דין דמי בידוד, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי
גובה ההחזר משתנה בהתאם למספר העובדים המועסקים אצל אותו מעסיק והחל מיום 05.08.2021 ההחזר עבור העלויות הנלוות ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד, הנו עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד
החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד ובמקרה הצורך גם על המצאות ילדם בבידוד
עבור תקופת בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021, יש להגיש את הבקשה להחזר תוך 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד, אך לא לפני יום 15.10.2021. עד למועד זה, המעסיק נדרש להגיש את הבקשה תוך 60 יום
בקשות להחזר דמי בידוד ששולמו רטרואקטיבית לעובד שאינו חייב בבידוד אך נעדר מעבודתו עקב חובת בידוד של ילדו, ניתן להגיש החל מיום 15.10.2021 ועד ליום 15.12.2021


מעסיק ששילם לעובד שזכאי על פי הדין דמי בידוד במהלך התקופה שבין 01.10.2020 ל-31.10.2021, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי הבידוד ששולמו לעובדים.

 • עבור יום הבידוד הראשון המעסיק לא יקבל החזר כלשהו (המעסיק לא נדרש לשלם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון).
 • עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
 • החל מיום 05.08.2021 ההחזר עבור העלויות הנלוות ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד, הנו עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד.
 • החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד ובמידת הצורך, על הימצאות ילדם בבידוד.
 • החזר התשלום הנו רק עבור ימי עבודה בפועל שבהם נעדר העובד מעבודתו וקיבל דמי בידוד- לעובד חודשי שעובד 6 ימים בשבוע ינוכה יום מנוחה אחד מכל 7 ימים. לעובד חודשי שעבד 5 ימים או פחות בשבוע ינוכו 2 ימי מנוחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מעסיק (לרבות מעסיק של עובד זר, עובד פלסטיני, עובדת משק בית העונה על התנאים הבאים:
  1. הוא שילם לעובדים הזכאים על פי הדין דמי בידוד במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-31.10.2021.
   • למידע אודות תנאי הזכאות לתשלום דמי בידוד לחצו כאן.
   • אם במהלך הבידוד התגלה העובד כחולה מאומת, המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם לעובד עד היום שלפני המועד בו התגלה העובד כחולה מאומת.
  2. תיק הניכויים של המעסיק פעיל, והמעסיק דיווח למוסד על העסקת עובדים בחודשים עבורם הוא מבקש החזר בגין דמי בידוד ששולמו.
טיפ
חשוב לוודא שהעובדים לא יתמהמהו עם הדיווח על הבידוד, שכן ההחזר למעסיק יינתן לכל היותר החל מ-4 ימים לפני יום הדיווח של העובד למשרד הבריאות (לדוגמה, אם עובד שנכנס לבידוד ב-03.12.2020 דיווח למשרד הבריאות רק ב-10.12.2020, ההחזר יינתן רק לתקופה שמתחילה ב-07.12.2020).

מעסיקים שאינם זכאים להחזר עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

 • משרדי ממשלה.
 • גוף מתוקצב מתקציב המדינה למעט חברה ממשלתית.
 • קופות החולים ותאגידי בריאות.
 • גופים הנתמכים על-ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

גובה ההחזר עבור דמי הבידוד

 • עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא יקבל תשלום.
 • עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל החזר של 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב- 01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב- 01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • מעסיק שבחודש אוגוסט 2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום כמו מעסיק שיש לו פחות מ-20 עובדים.
 • עבור תקופה בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021, גובה ההחזר עבור העלויות הנלוות (כגון הפרשות סוציאליות) ששילם המעסיק בעד העובד בשל תשלום דמי הבידוד, הנו עד לתקרה של 30% מדמי הבידוד.
 • חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד. אם תקופת הבידוד חצתה חודשים, החישוב של ערך יום הבידוד יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • בחישוב מספר ימי הבידוד לתשלום, ינוכו ימי המנוחה השבועית וימי החג אשר חלו במהלך תקופת הבידוד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד במשך 14 ימים:
 • אם העובד מועסק 5 ימים בשבוע, המעסיק זכאי להחזר עבור 9 ימי בידוד בלבד (עבור כל 7 ימים מפחיתים יומיים מנוחה, ובנוסף מופחת היום הראשון לבידוד שאיננו משולם).
 • אם העובד זכאי להחזר עבור 11 ימי בידוד בלבד (עבור כל 7 ימים מופחת יום מנוחה אחד, ובנוסף מופחת היום הראשון לבידוד שאיננו משולם).

שלבי ההליך

מועד הגשת הבקשה

 • עבור תקופת בידוד שתחילתה מיום 05.08.2021- יש להגיש את הבקשה להחזר תוך 90 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד, אך לא לפני יום 15.10.2021.
  • המוסד לביטוח לאומי מעדכן בימים אלה את מערכת המחשוב בהתאם לשינויים בחוק, לכן ניתן יהיה להגיש תביעה עבור תקופת בידוד שהחלה מ-05.08.2021 ואילך רק לאחר ה-15.10.2021. ספירת 90 הימים להגשת תביעה עבור תקופות אלה תחל רק מהתאריך 15.10.2021.
 • עבור תקופת הבידוד שתחילתה עד ליום 04.08.2021- יש להגיש את הבקשה להחזר תוך 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.
החודש בו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד עד מתי ניתן להגיש תביעה להחזר דמי בידוד
יוני 2021 29.8.2021
יולי 2021 29.09.2021
1-4 באוגוסט 2021 30.10.2021
החל מה-5 באוגוסט 2021 החל מיום 15.10.2021 ועד 12.01.2022
ספטמבר 2021 החל מיום 15.10.2021 ועד ליום 12.01.2022
אוקטובר 2021 29.01.2022
נובמבר 2021 ( עבור תקופת בידוד שהחלה לפני 30.10.2021) 28.02.2022
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד במשך 10 ימים עד ליום 20.02.2021- על המעסיק היה הגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עד ליום 29.04.2021.
 • עובד ששהה בבידוד במשך 7 ימים החל מיום 06.08.2021 ועד ליום 14.08.2021- על המעסיק להגיש את הבקשה לדמי בידוד החל מיום 15.10.2021 ועד ליום 12.01.2022.
 • עבור דמי בידוד ששולמו רטרואקטיבית להורים אשר לא חלה עליהם חובת בידוד (מחוסנים או מחלימים), אך נעדרו מעבודתם בשל חובת הבידוד של ילדם - בקשות להחזר דמי בידוד ששולמו להורים מלווים כאמור, רטרואקטיבית החל מיום 01.01.2021, ניתן להגיש החל מיום 15.10.2021 ועד ליום 15.12.2021.
  • עובד שלא חלה עליו חובת בידוד, אך נעדר מעבודתו משום שליווה את ילדו שחלה עליו חובת בידוד, זכאי לדמי בידוד באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.01.2021, בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת, והעובד המציא למעסיק עד ליום 04.09.2021 את העתק הדיווח שמסר למשרד הבריאות אודות הבידוד של ילדו וטופס הצהרה שלא היה באותו מועד הורה אחר שנעדר מעבודתו לשם השגחה על הילד.
 • כשתקופת הבידוד מתחילה בחודש אחד ומסתיימת בחודש עוקב, יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים) אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד במשך שבועיים מיום 24.01.2021 ועד ליום 07.02.2021.
 • על המעסיק להגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עבור כל תקופת הבידוד, לאחר ה - 16.03.2021 (ולא יאוחר מיום 29.04.2021), לפי דיווחי השכר של חודש ינואר 2021.

שלבי הבקשה

 • מילוי פרטים - במסגרת טופס הבקשה, המעסיק ימלא באופן ידני את פרטי העובדים ששהו בבידוד או ישדר את פרטי העובדים באמצעות קובץ אקסל מתוכנת השכר בלבד.
  • המעסיק רשאי להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עבר את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד.
  • ניתן להזין מספר תקופות בידוד עבור אותו עובד.
  • בטופס הבקשה יש לבחור את סוג העובד (ישראלי/ עובד זר/ עובד פלסטיני) ובהתאם לסוג העובד תידרשו למלא פרטים מזהים נוספים (כגון: מספר דרכון, ארץ מוצא).
  • יש להזין את תאריכי תקופת הבידוד בהתאם לתאריכים שמופיעים באישור של משרד הבריאות.
 • בדיקה - המוסד לביטוח לאומי יבצע אימות של פרטי העובד, דיווחי השכר ותאריכי הבידוד אל מול משרד הבריאות.
  • אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך מילוי פרטי העובד באופן ידני, לא יהיה ניתן להמשיך עם הגשת הבקשה ועל העובד לבצע בירור מול משרד הבריאות לצורך בדיקת התאריכים.
  • אם יש הודעת שגיאה בנוגע לתאריכי תקופת בבידוד במהלך שידור פרטי העובדים באמצעות קובץ האקסל מתוכנת השכר, על המעסיק להסיר את העובד או לחלופין להסיר את תקופת הבידוד שבה התגלתה השגיאה, ועל העובד לבצע בירור מול משרד הבריאות.
 • הצהרה ושליחת התביעה- על המעסיק לקרוא את כל ההצהרות בטופס הבקשה ולסמן את כל הצהרות החובה המסומנות בכוכבית .
 • אישור- לאחר הגשת טופס הבקשה, ניתן להיכנס לאזור האישי ולצפות בפרטי התביעה בכל רגע נתון: סטטוס התביעה, סכום התשלום ופירוט כל העובדים שעבורם התקבל תשלום, חישוב התשלום וסטטוס לכל עובד שעבורו הוגשה בקשה.
 • תשלום - התשלום יופקד ישירות לחשבון הבנק של המעסיק כפי שידווח בתביעה.

אופן הגשת הבקשה עבור תקופת בידוד שתחילתה עד ליום 04.08.2021

 • מעסיק העומד בתנאי הזכאות, רשאי להגיש בעצמו או באמצעות מייצגו הרשום כמיופה כוחו בביטוח הלאומי, בקשה להחזר עבור תשלום דמי בידוד.
 • כדי להגיש בקשה להחזר עבור תשלום דמי בידוד, יש להזדהות תחילה במערכת ההזדהות הממשלתית . לסרטון הדרכה להתחברות למערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן.
  • בכל שאלה בנושא ההזדהות יש לפנות למוקד הממשלתי שמספרו 1299, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 20:00.
 • לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית יש להגיש את טופס הבקשה.
 • למדריך למילוי טופס הבקשה לחצו כאן.
שימו לב
הביטוח הלאומי מפעיל מוקד טלפוני בנושא תשלום דמי בידוד בטלפון 02-5393722. השירות ניתן בימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00

אופן הגשת הבקשה עבוד תקופת בידוד שתחילתה החל מיום 05.08.2021

 • כאמור בקשות להחזר עבור תקופת בידוד שתחילתה החל מיום 05.08.2021, ניתן יהיה להגיש רק החל מיום 15.10.2021.
 • המוסד לביטוח לאומי טרם פרסם פרטים אודות טופס הבקשה החל ממועד זה ואופן הגשת הבקשה. משפרטים אלה יפורסמו, נעדכן את המידע באתר.
שימו לב
בקשה להחזר דמי בידוד ששולמו עבור תקופת בידוד שהתחילה ביום 05.08.2021 ואילך, ניתן להגיש רק החל מיום 15.10.2021.

הגשת בקשה לדמי בידוד עבור עובד זר ועובד פלסטיני המועסק בישראל

 • מעסיק ששילם דמי בידוד לעובדים זרים או לעובדים פלסטינים, יכול להגיש בקשה להחזר רק לאחר שהעובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות וקיבל מספר מזהה מביטוח לאומי:
  • על המעסיק לוודא כי העובדים דיווחו על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. ההזדהות במשרד הבריאות לעובד זר היא על-ידי מספר דרכון ושם המדינה, וההזדהות של עובד פלסטיני המועסק בישראל על-ידי מספר הזהות הפלסטיני.
  • כמו כן על המעסיק לוודא כי העובדים פנו למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה. לצורך קבלת מספר מזהה על העובד למלא טופס רישום נפש ולהעבירו לאחד מסניפי הביטוח הלאומי או להעביר את הטופס באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
 • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה, והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים