הקדמה:

מעסיק ששילם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהותו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין 01.10.2020 - 07.07.2021, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי
גובה ההחזר משתנה בהתאם למספר העובדים המועסקים אצל אותו מעסיק
החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד
מי שמעסיק עובדים זרים או עובדים פלסטינים צריך לוודא כי העובדים יפנו תחילה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה
את הבקשות להחזר התשלום יש להגיש תוך 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מעסיק ששילם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהותו של העובד בבידוד במהלך התקופה שבין 01.10.2020 ל-07.07.2021, זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי הבידוד ששולמו לעובדים.

 • עבור יום הבידוד הראשון המעסיק לא יקבל החזר כלשהו (המעסיק לא נדרש לשלם לעובד דמי מחלה או דמי בידוד עבור יום הבידוד הראשון).
 • עבור יום הבידוד השני המעסיק יקבל 100% מהסכום ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 75% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020, יהיה זכאי להחזר של 50% מהסכום ששילם עבור ימי הבידוד.
 • החזר התשלום יבוצע רק עבור ימים שלגביהם העובדים דיווחו למשרד הבריאות על הימצאותם בבידוד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מעסיק (לרבות מעסיק של עובד זר , עובד פלסטיני, עובדת משק בית העונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא שילם למי מעובדיו דמי מחלה או דמי בידוד בגין שהייתו של העובד בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, במהלך התקופה שבין ה-01.10.2020 ל-07.07.2021.
  2. תיק הניכויים של המעסיק פעיל, והמעסיק דיווח למוסד על העסקת עובדים בחודשים עבורם הוא מבקש החזר בגין דמי בידוד או דמי המחלה ששולמו.
  3. הסיבה לבידוד אינה אבחון העובד כחולה מאומת. אם במהלך הבידוד התגלה העובד כחולה מאומת, המעסיק יהיה זכאי להחזר עבור דמי הבידוד ששילם לעובד עד היום שלפני המועד בו התגלה העובד כחולה מאומת.
  4. סיבת הבידוד אינה חזרתו של העובד מחו"ל בשל נסיעה פרטית. (מעסיק יהיה זכאי להחזר דמי בידוד עבור עובד ששהה בבידוד עקב חזרתו מחו"ל רק אם הנסיעה לחו"ל היתה מטעם המעסיק או שהעובד הוא עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו לאחר ה- 29.04.2020 וחזר לישראל כדי לעבוד אצל אותו מעסיק).
  5. העובד לא עבד בתקופת הבידוד ולא קיבל שכר בתקופה זו.
  6. העובד מסר למשרד הבריאות דיווח על הבידוד באמצעות מילוי טופס מקוון למי שחזר מחו"ל או טופס מקוון למי שבא במגע עם חולה מאומת.
טיפ
חשוב לוודא שהעובדים לא יתמהמהו עם הדיווח על הבידוד, שכן ההחזר למעסיק יינתן לכל היותר החל מ-4 ימים לפני יום הדיווח של העובד למשרד הבריאות (לדוגמה, אם עובד שנכנס לבידוד ב-03.12.2020 דיווח למשרד הבריאות רק ב-10.12.2020, ההחזר יינתן רק לתקופה שמתחילה ב-07.12.2020).

מעסיקים שאינם זכאים להחזר עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

 • משרדי ממשלה.
 • גוף מתוקצב מתקציב המדינה למעט חברה ממשלתית.
 • קופות החולים ותאגידי בריאות.
 • גופים הנתמכים על-ידי הממשלה – שהיקף התקציב הממשלתי שלהם הוא לפחות 25% מתקציב הגוף.
 • מוסד חינוכי ומוסדות להשכלה גבוהה עם היתר, שהממשלה השתתפה בתקציבם בשנת 2019 לפחות ב-40% מהתקציב.

התקופה עבורה זכאי המעסיק להחזר דמי בידוד

 • מעסיק העומד בתנאי הזכאות, זכאי להחזר תשלום עבור דמי מחלה או דמי בידוד ששילם לעובדיו אשר שהו בבידוד החל מיום 01.10.2020 ועד ליום 07.07.2021.
 • משך הבידוד המקסימלי בתקופה אחת בודדת הוא 14 יום, אך במקרים הבאים ניתן לקבל תשלום עבור תקופת בידוד מעבר ל- 14 ימים:
  • בידוד עוקב - העובד סיים בידוד ונכנס מיד לבידוד נוסף ללא הפסקה ביניהם, ובלבד שהעובד דיווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות.
  • בידוד חופף - העובד נכנס לבידוד ובמהלכו קיבל הודעה על בידוד נוסף, ובלבד שהעובד דיווח על תקופת הבידוד הנוספת למשרד הבריאות.

גובה ההחזר עבור דמי הבידוד

 • עבור יום הבידוד הראשון - המעסיק לא יקבל תשלום.
 • עבור יום הבידוד השני - המעסיק יקבל החזר של 100% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • עבור יום הבידוד השלישי ואילך, הסכום שישולם למעסיק משתנה לפי מספר העובדים שהיו מועסקים אצלו ב-01.08.2020, לפי הפירוט הבא:
  • מי שהיו מועסקים אצלו עד 20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 75% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
  • מי שהיו מועסקים אצלו יותר מ-20 עובדים ב-01.08.2020 יהיה זכאי להחזר של 50% מהתשלום עבור יום הבידוד ששילם לעובד.
 • מעסיק שבחודש אוגוסט 2020 לא היה פעיל ולא העסיק עובדים, יוכל לקבל תשלום כמו מעסיק שיש לו פחות מ-20 עובדים.
 • ערך יום בידוד שווה לערך יום מחלה, כלומר גובה שכר העבודה הרגיל שהעובד היה זכאי לקבל אילו המשיך בעבודתו לולא היה בבידוד (וכולל תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית), בתוספת עלות המעסיק ,כמו הפרשות סוציאליות ששילם המעסיק לעובד (באחוזים).
 • חישוב עלות יום הבידוד יהיה קבוע לכל תקופת הבידוד. אם תקופת הבידוד חצתה חודשים, החישוב של ערך יום הבידוד יהיה לפי נתוני השכר של חודש תחילת הבידוד.
 • בחישוב מספר ימי הבידוד לתשלום, ינוכו ימי המנוחה השבועית וימי החג אשר חלו במהלך תקופת הבידוד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד במשך 14 ימים:
 • אם העובד מועסק 5 ימים בשבוע, המעסיק זכאי להחזר עבור 9 ימי בידוד בלבד (עבור כל 7 ימים מפחיתים יומיים מנוחה, ובנוסף מופחת היום הראשון לבידוד שאיננו משולם).
 • אם העובד מועסק 6 ימים בשבוע, המעסיק זכאי להחזר עבור11 ימי בידוד בלבד (עבור כל 7 ימים מופחת יום מנוחה אחד, ובנוסף מופחת היום הראשון לבידוד שאיננו משולם).

שלבי ההליך

מועד הגשת הבקשה

 • ניתן להגיש בקשה לתשלום החזר ימי בידוד עד 60 יום מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד.
דוגמה
 • עובד שהה בבידוד במשך 10 ימים מיום 11.02.2021 ועד ליום 20.02.2021.
 • על המעסיק להגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עד ליום 29.04.2021.
 • כשתקופת הבידוד מתחילה בחודש אחד ומסתיימת בחודש עוקב, יש להגיש בקשה אחת עבור כל תקופת הבידוד (אין לפצל חודשים) אחרי ה-16 לחודש, בחודש שלאחר סיום הבידוד. הדיווח של נתוני השכר יהיה בהתאם לשכר של חודש תחילת הבידוד.
 • דוגמה
  • עובד שהה בבידוד במשך שבועיים מיום 24.01.2021 ועד ליום 07.02.2021.
  • על המעסיק להגיש את הבקשה להחזר תשלום עבור דמי בידוד ששולמו לעובד עבור כל תקופת הבידוד, לאחר ה - 16.03.2021 (ולא יאוחר מיום 29.04.2021), לפי דיווחי השכר של חודש ינואר 2021.

  אופן הגשת הבקשה

  • מעסיק העומד בתנאי הזכאות, רשאי להגיש בעצמו או באמצעות מייצגו הרשום כמיופה כוחו בביטוח הלאומי, בקשה להחזר עבור תשלום דמי בידוד.
  • כדי להגיש בקשה להחזר עבור תשלום דמי בידוד, יש להזדהות תחילה במערכת ההזדהות הממשלתית . לסרטון הדרכה להתחברות למערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן.
   • בכל שאלה בנושא ההזדהות יש לפנות למוקד הממשלתי שמספרו 1299, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 20:00.
  • לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית יש להגיש את טופס הבקשה.
  • למדריך למילוי טופס הבקשה לחצו כאן.
  שימו לב
  הביטוח הלאומי מפעיל מוקד טלפוני בנושא תשלום דמי בידוד בטלפון 02-5393722. השירות ניתן בימים א'- ה' בין השעות 08:00-16:00

  שלבי הבקשה

  • מילוי פרטים - במסגרת טופס הבקשה, המעסיק ימלא באופן ידני את פרטי העובדים ששהו בבידוד או ישדר את פרטי העובדים באמצעות קובץ אקסל מתוכנת השכר בלבד.
   • המעסיק רשאי להגיש בקשה עבור כל עובד ששהה בבידוד, כל עוד לא עבר את מספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד.
   • ניתן להזין מספר תקופות בידוד עבור אותו עובד.
   • בטופס הבקשה יש לבחור את סוג העובד (ישראלי/ עובד זר/ עובד פלסטיני), ובהתאם לסוג העובד תידרשו למלא פרטים מזהים נוספים (כגון: מספר דרכון, ארץ מוצא).
   • יש להזין את תאריכי תקופת הבידוד בהתאם לתאריכים שמופיעים באישור של משרד הבריאות.
  • בדיקה - המוסד לביטוח לאומי יבצע אימות של פרטי העובד, דיווחי השכר ותאריכי הבידוד אל מול משרד הבריאות.
   • אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך מילוי פרטי העובד באופן ידני, לא יהיה ניתן להמשיך עם הגשת הבקשה ועל העובד לבצע בירור מול משרד הבריאות לצורך בדיקת התאריכים.
   • אם יש הודעת שגיאה בנוגע לתאריכי תקופת בבידוד במהלך שידור פרטי העובדים באמצעות קובץ האקסל מתוכנת השכר, על המעסיק להסיר את העובד או לחלופין להסיר את תקופת הבידוד שבה התגלתה השגיאה, ועל העובד לבצע בירור מול משרד הבריאות.
  • הצהרה ושליחת התביעה- על המעסיק לקרוא את כל ההצהרות בטופס הבקשה ולסמן את כל הצהרות החובה המסומנות בכוכבית .
  • אישור- לאחר הגשת טופס הבקשה, ניתן להיכנס לאזור האישי ולצפות בפרטי התביעה בכל רגע נתון: סטטוס התביעה, סכום התשלום ופירוט כל העובדים שעבורם התקבל תשלום, חישוב התשלום וסטטוס לכל עובד שעבורו הוגשה בקשה.
  • תשלום - התשלום יופקד ישירות לחשבון הבנק של המעסיק כפי שידווח בתביעה.

  הגשת בקשה לדמי בידוד עבור עובד זר ועובד פלסטיני המועסק בישראל

  • מעסיק ששילם דמי בידוד לעובדים זרים או לעובדים פלסטינים, יכול להגיש בקשה להחזר רק לאחר שהעובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות וקיבל מספר מזהה מביטוח לאומי:
   • על המעסיק לוודא כי העובדים דיווחו על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת. ההזדהות במשרד הבריאות לעובד זר היא על-ידי מספר דרכון ושם המדינה, וההזדהות של עובד פלסטיני המועסק בישראל על-ידי מספר הזהות הפלסטיני.
   • כמו כן על המעסיק לוודא כי העובדים פנו למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל מספר מזהה. לצורך קבלת מספר מזהה על העובד למלא טופס רישום נפש ולהעבירו לאחד מסניפי הביטוח הלאומי או להעביר את הטופס באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
  הערת עריכה
  עובדים פלסטינים צרכים למלא טופס רישום נפש לצורך קבלת מספר מזהה בביטוח הלאומי. האם יש טופס שכזה בערבית?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:36, 25 בינואר 2021 (IST)

  חשוב לדעת

  • אסור לפטר עובד הנמצא בבידוד בתקופה שבה הוא זכאי לדמי בידוד מהמעסיק, אלא אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים בטרם נעדר העובד עקב הבידוד או שמקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעסיק הוכרז פושט רגל.
  • עד ליום 28.10.2020, עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה נחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה, והיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו. למידע נוסף ראו ימי מחלה לעובד שהוא או ילדו שהו בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה עד ליום 28.10.2020.

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
  משרד הבריאות
  המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
  פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
  שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
  המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
  משרד הכלכלה והתעשייה
  שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
  • מוקד רווחה 118
  • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
  רשות המסים בישראל
  • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
  • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
  רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
  משרד החינוך
  המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
  הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים