הקדמה:

מעסיקים של עובדים זרים מחויבים לשלם לרשות המסים היטל העסקת עובדים זרים, למעט עבור עובדים זרים העוסקים בסיעוד, בחקלאות, ובמקצועות נוספים כמפורט בהמשך
גובה ההיטל הנו 20% מסך ההכנסה המשולמת על ידי המעסיק לעובד הזר. בענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין - גובה ההיטל הנו 15% מההכנסה
על המעסיק לשלם את ההיטל לרשות המסים יחד עם מס ההכנסה שניכה מעובדיו
אסור למעסיק לנכות את ההיטל מההכנסה של העובד הזר, במישרין או בעקיפין

בהתאם לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003 מעסיק המעסיק עובדים זרים, מחויב לשלם היטל לרשות המסיםף אלא אם חל עליו פטור, כמפורט בהמשך.

גובה ההיטל

 • גובה ההיטל הנו בשיעור של 20% מסך ההכנסה המשולמת על ידי המעסיק לעובד הזר. יחד עם זאת:
 • בענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין - גובה ההיטל הוא 15% מסך ההכנסה של העובד הזר.

מועד ואופן תשלום ההיטל

 • הוראות פקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחויבים, על ההיטל כאילו היה מס שיש לנכותו מההכנסה של העובד הזר, ועל המעסיק לשלם את ההיטל לרשות המסים יחד עם מס ההכנסה שניכה מעובדיו.
 • מעסיק שלא שילם את ההיטל, ייחשב כמי שניכה מס במקור ולא שילם אותו לפקיד השומה והוא צפוי לעונש של מאסר או קנס או שניהם, כאמור בסעיף 219 לפקודת מס הכנסה.
 • אסור למעסיק לנכות את ההיטל מההכנסה של העובד הזר, במישרין או בעקיפין.

פטור מתשלום ההיטל

 • תשלום ההיטל אינו חל על העסקת עובדים זרים כדלקמן:
  • העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד.
  • העסקת עובדים זרים בחקלאות - החל מיום 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2020 בוטל ההיטל על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות (עד לאותו מועד גובה ההיטל עמד על 10% מההכנסה). לפרטים נוספים ראו הודעה רשות המסים מיום 22.02.2018.
  • עובדים פלסטיניים מיהודה, שומרון וחבל עזה.
  • עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה.
  • עובד מומחה המקבל משכורת גבוהה (הכנסתו החייבת היא לפחות פעמיים השכר הממוצע במשק).
  • העסקת עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ.
  • העסקת קרבנות של סחר בנשים העובדים במהלך שהותם במקלט לקרבנות סחר.
  • העסקת עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין המדינות הבאות: ניו-זילנד, גרמניה, קוריאה, אוסטרליה, צ'כיה ואוסטרליה, בתנאי שנכללים בו כל התנאים הבאים:
   1. הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית.
   2. התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים.
   3. התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על 3 חודשים.
   4. העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל.
   5. מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.

חשוב לדעת

 • ביום 27.05.2018 הודיעה המדינה, בתגובה לעתירת המוקד להגנת הפרט, על ביטול היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים