הקדמה:

נכי צה"ל זכאים להנחה של 66.66% בתשלומי הארנונה על דירת מגוריהם
במקרים מסוימים נכי צה"ל יהיו זכאים להנחה זו גם בתשלומי הארנונה על עסק שבבעלותם
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


נכי צה"ל זכאים להנחה של 66.66% בתשלומי הארנונה על דירת מגוריהם, ובמקרים מסוימים גם על עסק שבבעלותם.

 • הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו על-פי דין.

הנחה על דירת המגורים

 • בדירה שמתגוררים בה עד 4 אנשים ההנחה תינתן עבור עד 70 מ"ר משטח הדירה.
 • בדירה שמתגוררים בה 5 אנשים ומעלה ההנחה תינתן עבור עד 90 מ"ר משטח הדירה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולהגיש את המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה להנחה בארנונה. בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • צילום תעודת זהות עם כתובת עדכנית שתואמת לכתובת בחשבון הארנונה.
  • מי שלא רשומים במרשם האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית שבה הם מבקשים את ההנחה, יצרפו אישור שלא ניתנת להם הנחה בעיר אחרת ברשות שבתחומה הם רשומים.
  • במשפחה עם יותר מ-4 נפשות יש לצרף הצהרה על מספר הנפשות בדירה וצילום ספח תעודת זהות שרשומים בו כל בני המשפחה שמתגוררים בדירה.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה

הנחה על בית עסק

 • ההנחה תינתן עבור כל שטח העסק.

מי זכאי?

 • מחזיקים בעסק שמקבלים תגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959, ומתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הם פטורים ממקדמות מס לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה.
  • הם היו חייבים במקדמות ובסוף השנה נקבע בשומה כי אינם חייבים במס הכנסה באותה שנת כספים. במקרה זה אפשר להגיש בקשה להנחה רטרואקטיבית לאותה שנה בלבד.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרשות המקומית שבתחומה מתגוררים ולצרף את המסמכים הבאים:
  • טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית" (טופס מס' 23334).
  • אישור משרד הביטחון על קבלת תגמולים.
  • אישור על פטור ממקדמות לפי סעיף 174 עד 181 לפקודת מס הכנסה לשנה הנוכחית.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים