הקדמה:

לאור משבר הקורונה, עובד שכיר שהוא חייב בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים
הבקשה יכולה להיות מוגשת במקרה שבו החייב פוטר מעבודתו, הוצא לחל"ת או שתנאי העסקתו נפגעו עקב התפרצות הקורונה
למידע על הקלות לעובדים עצמאים שהם חייבים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) ראו כאן
למידע נוסף ראו נוהל זמני בנוגע לחובת התשלומים של חייבים בתקופת משבר הקורונה באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון

בעקבות משבר הקורונה בישראל, גיבש הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) נוהל זמני שמאפשר לעובדים שכירים שהם חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם או קבלת פטור זמני מחובת התשלום החודשית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
חייב שכיר שפוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום, עשוי לקבל פטור מהתשלום החודשי בתקופה בה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

חייב שהליכי פשיטת הרגל נגדו נפתחו לפני 15.09.2019

 • הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019, מתנהלים בבתי-המשפט המחוזיים ואצל הכונס הרשמי.
 • לכן, בהליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15.09.2019, על הבקשה להיות מוגשת (להפחתה בגובה התשלום החודשי או לפטור זמני מחובת התשלומים) לבית-המשפט המחוזי שבו מתנהל ההליך.
 • על החייב לפרט את העובדות והנימוקים שבגינם הוא מבקש להפחית את גובה התשלום החודשי או לקבל פטור זמני מחובת התשלומים החודשית.
 • על הבקשה לכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה):
  • משך התקופה בה עבד וגובה שכר העבודה.
  • המועד שבו פוטר או המועד שבו יצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ואת תקופת החופשה ללא תשלום.
  • סיבת הפסקת העבודה או הסיבה שהוצא לחופשה ללא תשלום או הסיבה לשינוי תנאי ההעסקה.
  • פירוט של השינויים שחלו בתנאי ההעסקה ובשכר העבודה.
 • יש לצרף לבקשה, בין היתר, את המסמכים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה):

הטיפול בבקשה

 • אם החייב טרם הוכרז פושט רגל, הכונס הרשמי ישקול לתמוך בהפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי הזמני שנקבע או לתמוך במתן פטור זמני מעמידה בחובת התשלומים.
 • אם החייב הוכרז פושט רגל ונקבעה לו תכנית לפירעון החובות (החזר החובות), הכונס הרשמי ישקול לתמוך בשינוי תנאי תכנית הפירעון באמצעות שינוי זמני של גובה התשלום החודשי או השהייה (עצירה) זמנית של תכנית הפירעון.

חייב הנמצא בהליכי חדלות פירעון החל מ-15.09.2019 או מאוחר יותר

 • החל מיום 15.09.2019, הליכי פשיטת רגל מכונים "הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי" ומתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובבתי-משפט השלום.
 • לכן, בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) שנפתחו אחרי ה-15.09.2019, על הבקשה להיות מוגשת לממונה או לבית-המשפט, בהתאם לסוג ההקלה המבוקשת והשלב שבו נמצא ההליך:
  • אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והבקשה היא לקבל פטור זמני מחובת התשלומים, יש להגיש את הבקשה לבית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך.
  • אם טרם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי, יש להגיש את הבקשה (להפחתה או לפטור) לממונה על הליכי חדלות פירעון.
  • אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והבקשה היא להפחית באופן זמני את גובה התשלום החודשי, יש להגיש את הבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.
שימו לב
אופן הגשת הבקשה לממונה:
 • על החייב לפרט את העובדות והנימוקים שבגינם הוא מבקש להפחית את גובה התשלום החודשי או לקבל פטור זמני מחובת התשלומים החודשית.
 • על הבקשה לכלול, בין היתר, את הנתונים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה):
  • משך התקופה בה עבד וגובה שכר העבודה.
  • המועד שבו פוטר או המועד שבו יצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ואת תקופת החופשה ללא תשלום.
  • סיבת הפסקת העבודה או הסיבה שהוצא לחופשה ללא תשלום או הסיבה לשינוי תנאי ההעסקה.
  • פירוט של השינויים שחלו בתנאי ההעסקה ובשכר העבודה.
 • יש לצרף לבקשה, בין היתר, את המסמכים הבאים (בהתאם לנסיבות המקרה):

הטיפול בבקשה

 • אם טרם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי, הממונה ישקול בחיוב (בהתאם לכל מקרה), להפחית באופן זמני את גובה התשלום החודשי שנקבע לחייב או לתת פטור זמני מעמידה בחובת התשלומים.
 • אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והוא מעוניין לשנות באופן זמני את גובה התשלומים החודשיים, הממונה ישקול בחיוב לקבל את הבקשה (בהתאם לכל מקרה).
 • אם ניתן לחייב צו לשיקום כלכלי והוא מעוניין לקבל פטור זמני מחובת התשלומים (לאחר שהבקשה הוגשה לבית-משפט השלום שבו מתנהל ההליך), הממונה ישקול לתמוך בבקשה (בהתאם לכל מקרה) בתנאי שהפטור הזמני יינתן רק אם תוארך בהתאם תכנית פירעון החובות (תקופת התשלומים).

חשוב לדעת

 • חייב שבקשתו התקבלה, נדרש לדווח לממונה על הליכי חדלות פירעון/הכונס הרשמי באופן מיידי על כל שינוי שחל במצבו הכלכלי.
 • חייב שבקשתו התקבלה נדרש להמשיך לעמוד בכל החובות והמגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים, כגון הגשת דוחות דו-חודשיים על הכנסות והוצאות.
 • עלולות להיות השלכות על ההליכים במקרה שחייב לא ידווח באופן מיידי על שינוי במצבו הכלכלי או שלא יעמוד בחובות ובמגבלות שהוטלו עליו במסגרת ההליכים.
 • ניתן לאתר מידע על תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל) במערכת המקוונת לאיתור מידע באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים