אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

ניתן להגיש ערר על החלטת החברה להשבה בבקשה להשבת נכס
את הערר ניתן להגיש תוך 45 יום מקבלת ההחלטה
ניתן להגיש בקשה להארכת מועד הגשת הערר


ניתן להגיש ערר על החלטת החברה להשבה בבקשה להשבת נכס, תוך 45 יום מקבלת ההחלטה, לוועדת הערר של משרד המשפטים שהוקמה מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

הרכב ועדת הערר

 • על-פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), ועדת הערר תורכב מ-3 חברים:
 • שופט בדימוס של בית משפט מחוזי (יושב ראש הוועדה).
 • עורך דין הכשיר לכהן כשופט של בית משפט שלום.
 • אדם בעל ידע ומומחיות בנושא השואה.

שלבי ההליך

הגשת ערר

 • יש להגיש את הערר ב-5 עותקים לוועדת הערר.
 • על הערר להכיל את הפרטים הבאים:
 • שם האדם שמגיש את הערר (העורר).
 • מספר תעודת הזהות של מגיש הערר. במקרה שמדובר בתאגיד יש לרשום את מספר הרישום של התאגיד (מס' ח.פ.).
 • כתובת מקום המגורים, מספר הטלפון והכתובת לקבלת הודעות ומסמכים של מגיש הערר.
 • שמו וכתובתו של המשיב (החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ).
 • ההחלטה שעליה עוררים.
 • התאריך שבו קיבל העורר את ההחלטה עליה הוא מגיש ערר.
 • העובדות שעליהן מסתמך מגיש הערר.
 • הנימוקים שעליהם מבסס מגיש הערר את הערר.
 • רשימת המסמכים שעליהם מסתמך מגיש הערר, עולל המסמכים שאינם מצויים ברשותו.
 • העתק מכל מסמך עליו מסתמך מגיש הבקשה המצוי ברשותו.
 • הסעד המבוקש (מה מבקש מגיש הערר מהוועדה).

החלטה בערר

 • ועדת הערר רשאית לחייב כל אדם למסור לה מידע, מסמכים, ידיעות או הסברים שהוא נדרש למסור לחברה לצורך ביצוע תפקידה.
 • ועדת הערר תתן את החלטתה לאחר שנתנה הזדמנות לצדדים להשמיע את טענותיהם לפניה ולסכמן.
 • ועדת הערר תהיה רשאית לחייב צד אחד בהוצאות של הצד השני במקרים הבאים:
  • על פני הדברים לא היה מקום להגיש את הערר או לדחות את הבקשה.
  • צד בערר ניהל את הערר בחוסר תום לב או בדרך קנטרנית.
  • קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לחייב צד אחד בהוצאותיו של הצד האחר.

חשוב לדעת

 • עורר המבקש להאריך את המועד להגשת הערר, צריך להגיש בהקדם בקשה על כך לוועדת הערר ולפרט בבקשה את הסיבות המיוחדות המצדיקות את הארכת המועד.
 • לבירורים נוספים אפשר לפנות לוועדת הערר בטלפון: 03-6979580/2 או בפקס:03-6979584, או במייל שכתובתו- kerenob@justice.gov.il.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים