בעל נכס שקיבל הודעה על חיוב בהיטל השבחה, יכול להגיש השגה על עצם החיוב או על גובה החיוב, לפי העניין
ערעור על עצם החיוב נדון בוועדת ערר מחוזית, וערעור על גובה החיוב נדון על ידי שמאי מכריע
ועדת ערר מחוזית רשאית למנות שמאי יועץ לצורך קבלת ההחלטה
הצדדים להליך יישאו בחלקים שווים בשכרו של השמאי המכריע או השמאי היועץ
לפרטים נוספים ראו המדריך להיטל השבחה באתר המידע והשירותים הממשלתי

בעל נכס שקיבל הודעה על חיוב בהיטל השבחה, יכול להגיש השגה (ערעור) על עצם החיוב או על גובה חיוב.

 • ערעור על עצם החיוב יוגש לוועדת הערר המחוזית.
 • ערעור על גובה החיוב יועבר להכרעה של שמאי מכריע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • בעל נכס שקיבל הודעה על חיוב בהיטל השבחה ומבקש להגיש השגה על כל אחד מהבאים:
  1. עצם החיוב בהיטל.
  2. גובה החיוב.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לגורם הרלוונטי האחראי בתחום בו נמצאים המקרקעין, כמתואר בהמשך.

ערעור על עצם החיוב בהיטל השבחה

 • כאשר המערער סבור שהוא אינו חייב כלל בתשלום היטל השבחה, עליו לפנות לוועדת הערר המחוזית, בהתאם למחוז בו נמצא הנכס.
 • הערעור לוועדת הערר המחוזית יוגש בתוך 45 ימים מיום שהתקבלה השומה של הוועדה המקומית.
 • כתב הערעור יוגש ב-3 העתקים, ויכלול את הפרטים הבאים:
  • שמו ומענו של המערער.
  • שמם ומענם של המשיבים (בדרך כלל הוועדה המקומית).
  • פרטי התוכנית או הבקשה להקלה או לשימוש חורג שלגביה נקבעה השומה
  • המועד שבו הודעה למערער ההחלטה או השומה, או המועד שבו הוצג לוח השומה, הכל לפי הענין.
  • תאריך תשלום ההיטל או מתן הערובה לתשלומו.
  • נימוקי הערעור.
 • הוועדה המקומית תגיש את תשובתה לערר, בתוך 30 ימים מיום שהומצא לה הערר.

הדיון על עצם החיוב בהיטל השבחה

 • מזכיר ועדת הערר יזמן את הצדדים לדיון בערר, שיתקיים 7 ימים לפחות לפני היום שנקבע לדיון.
 • עדת הערר רשאית יכולה לדרוש מהצדדים מסמכים או פרטים שנדרשים לה לצורך הבירור, וכן לפנות לקבלת חוות דעת מומחה אם נדרש.
 • ועדת הערר יכולה לבקש למנות שמאי מייעץ, ובמקרה הזה יחולו ההסדרים הבאים:
  • שכרו של שמאי מייעץ יהיה בין 2,000-10,000 ₪ ושני הצדדים ישלמו את שכרו של השמאי, אלא אם השמאי המייעץ קבע שרק צד אחד ישלם אותו.
  • לאחר קבלת חוות הדעת של השמאי המייעץ, הוועדה המקומית רשאית לטעון ביחס לחוות הדעת, והמערער יכול לערוך שומה מטעמו, באמצעות שמאי מטעמו.
 • הוועדה יכולה לתת החלטה כבר מיד בתום הדיון.
 • אם לא ניתנה החלטה בתום הדיון, ההחלטה בערר תינתן בתוך 60 ימים מיום סיום הדיון בערר.

ערעור על גובה החיוב בהיטל השבחה

 • במקרה שהמערער לא חולק על עצם החיוב, אבל סבור שהחיוב גבוה מדי, עליו לבקש מינוי של שמאי מכריע.
 • בקשה למינוי שמאי מכריע מוגשת ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין.

הגשת הבקשה למינוי שמאי מכריע

 • הבקשה תוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת השומה של הוועדה המקומית (אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה) או בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה (אם לא נדחתה הערכת שיעור ההשבחה).
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון באתר השירותים והמידע הממשלתי.
 • יש למלא את הטופס המקוון בקשה למינוי שמאי מכריע.
 • השמאי המכריע ממונה מתוך רשימה סגורה שאושרה על ידי שר המשפטים, ויו"ר מועצת שמאי המקרקעין יודיע בתוך 15 יום ממועד קבלת הפנייה על זהותו של השמאי המכריע שמינה.

צירוף המסמכים והפרטים הנדרשים

 • בתוך 21 ימים מהיום שנודע למערער על מינוי השמאי המכריע, יש להמציא לשמאי המכריע ולוועדה המקומית את המסמכים הבאים:
  • נסח רישום בפנקסי המקרקעין, או מסמך אחר המעיד על הזכות בנכס, אם הזכות איננה רשומה בפנקסי המקרקעין;
  • שומת הוועדה המקומית והמסמכים הנספחים לה;
  • שומה שנערכה מטעמו, ואולם השמאי המכריע רשאי, לבקשת המבקש, לפטור אותו מהגשת שומה כאמור, אם לדעתו היא אינה נדרשת.
  • כל מסמך אחר הנוגע לעניין, שהמערער מבקש להציג לפני השמאי המכריע.
 • המשיבים (הוועדה המקומית וכן כל גורם אחר המשיב לערעור) יגישו את תשובותיהם בתוך 30 ימים מיום שהומצאו להם המסמכים.
 • שכרו של השמאי המכריע נקבע בתקנות, ושני הצדדים ישלמו את שכר הטרחה של השמאי המכריע בחלקים שווים, אלא אם יחליט השמאי המכריע לחייב רק צד אחד במלוא הסכום.

הדיון בערעור על גובה החיוב

 • הדיון בערעור יתקיים בתוך 45 ימים מהיום שהמשיבים (הוועדה המקומית וכן כל גורם אחר שצורף לערעור) הגישו את התשובה.
 • השמאי המכריע רשאי לקבל החלטה גם מבלי לקיים דיון, אם לדעתו אין צורך בקיום דיון.
 • במקרה שלדעת השמאי ניתן לקבל החלטה מבלי לקיים דיון, הוא יודיע על כך לצדדים בתוך 21 יום מיום הגשת התשובה, ויאפשר לצדדים 14 ימים להשלים את טענותיהם.
 • הדיון ייערך במשרדי השמאי המכריע או במקום אחר. לא יתקיים דיון במשרדו של אחד הצדדים, אלא אם כל הצדדים הסכימו לכך.
 • השמאי המכריע יאפשר לכל אחד מהצדדים לטעון את טענותיהם בדיון, בעצמם או באמצעות באי-כוחם.
 • לצורך קבלת החלטה, השמאי המכריע רשאי לבקר בנכס שבעניינו מוגש הערעור, וכן רשאי לבקש מסמכים נוספים, להזמין עדים נוספים ולבקש חוות דעת מומחה, אם לדעתו יש בכך צורך.
 • השמאי המכריע ימסור את החלטתו בנושא גובה החוב בתוך 60 יום מיום תגובה אחרונה של הצדדים או מיום הדיון האחרון, בכפוף לכך ששכר טרחתו שולם במלואו.

ערעור

 • על החלטת ועדת הערר בהגשה על עצם החיוב, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים בתוך 45 ימים מיום שנימסרה לצדדים ההחלטה.
 • על החלטת השמאי המכריע בהשגה על גובה החיוב, יכולים שני הצדדים להגיש ערר בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, תוך 45 יום מיום שנמסרה ההחלטה של השמאי המכריע.
 • על החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מינהליים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים