אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:ייפוי כוח מתמשך

  • נכנס לתוקף באפריל 2017.
  • סעיפים 32א - 32לה (סעיף לה ייכנס לתוקף שלושה חודשים לאחר מכן).
  • סעיף 35א (מתן הנחיות מקדימות) - כבר נמצא בתוקף, אבל מפנה לסעיפים האלה שעדיין אינם ("על הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32יז(ב) ו-(ג), 32יח, 32יט, 32כא, 32כב, 32כג, 32כז, 32לא, 32לב ו-32לג, בשינויים המחויבים.")
  • סעיף 64 (מסמך הבעת רצון) - כבר נמצא בתוקף, אבל מפנה לסעיפים שעדיין אינם ("מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין, ויחול לגביו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32יח, 32יט, 32כב ו-32כג, בשינויים המחויבים").
  • לאחר הכניסה לתוקף צריך להכניס את ס' 33א(2) לערך מינוי אפוטרופוס
  • סעיף 33ב - כבר נמצא בתוקף, אבל יהיה לו הגיון בעיקר לאחר כניסת עניין ייפוי הכוח המתמשך.

קבלת החלטות נתמכת

  • ייכנס לתוקף באפריל 2018.
  • יותקנו גם תקנות בעניין.
  • סעיף 67ב.

שינוי החוק ברשומות

שינוי החוק ברשומות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים