הקדמה:

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו
ההליך כרוך בתשלום אגרה בסך 482 ש"ח (בתנאים מסוימים ניתן להגיש בקשה לפטור מהתשלום)
במקרים מסויימים ניתן למנות לאדם תומך החלטות, כחלופה שבה נשמרות יותר עצמאותו וזכות ההחלטה שלו מאשר באפוטרופסות

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו.

שימו לב
אם אדם נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו ובמועד מאוחר יותר בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי ממונה כאפוטרופוס

 • על-פי החוק, לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
 1. אדם יחיד - כל אדם, בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עו"ד או אדם אחר.
 2. תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה - לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
 3. האפוטרופוס הכללי - האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
 4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה, שהוקמה כדי להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.


הגשת הבקשה למינוי

 • את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר, וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.
 • יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי.
 • מוסלמים יעבירו את בקשתם לאחד מבתי הדין השרעיים. למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים- בתי הדין השרעיים.

הפרטים שיפורטו בבקשה

 • שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.
 • הנימוקים לצורך למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.
 • עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.
 • פרטי בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס, הידועים למגיש הבקשה, וציון עמדתם לבקשה, ככל שניתן לברר אותה במאמץ סביר.
 • אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, יפורטו בבקשה שמו ומענו של אותו אדם.

המסמכים שייכללו בבקשה

 • טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים. בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 • אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.
 • תצהיר מאושר על-ידי עו"ד/מזכירות בית המשפט, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון. יש להדביק על התצהיר בולי הכנסה בסך 48 ש"ח.
 • לאדם מעל גיל 18 - חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלה האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי (בית המשפט יכול לדרוש להגיש חוות דעת מרופא בעל מומחיות ספציפית, כגון: נוירולוג או פסיכיאטר, אולם בעת הגשת הבקשה ניתן להגיש תעודת רופא שחתומה על-ידי רופא משפחה).
 • ניתן לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי.
 • בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עו"ד/פקיד סעד/ מזכירות בימ"ש.
 • אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).
 • במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

אופן הגשת הבקשה ותשלומים

 • יש להגיש 2 עותקים של הבקשה לתיק בית המשפט (בבקשה שמוגשת לבית המשפט בת"א יש להגיש 3 עותקים). אם ישנם משיבים נוספים מלבד ב"כ היועמ"ש לממשלה (כאמור בסעיף הקודם), יש לצרף עותק נוסף לכל אחד מהם.
 • ניתן לקבל את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, בבתי המשפט לענייני משפחה.
 • פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 482 ש"ח לבית המשפט (נכון לינואר 2019) ותשלום בסך 48 ש"ח על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט.
 • כדי לוודא מהו סכום האגרה העדכני ומה מספר העותקים שיש להגיש, מומלץ להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.
הערת עריכה
כמות העותקים (2, ו-3 בת"א), סכום האגרה והתשלום לתצהיר הם על-פי מרכז המידע הארצי 077-2703333. סכום האגרה מתעדכן בתוספת לתקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות) - "כל תביעה אחרת".
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 09:34, 3 בפברואר 2016 (IST)

פטור מתשלום האגרה לבית המשפט

 • מי שאין ביכולתם לשלם את האגרה, יכולים במקביל להגשת הבקשה למינוי, למלא ולהגיש טופס בקשה לפטור מאגרה ותצהיר (ניתן לקבל את הטופס במזכירות).
 • בבקשה ובתצהיר יש למלא פרטים לגבי רכוש והכנסות. אם המבקש סמוך על שולחן הוריו, עליו לפרט לגבי רכושם.
 • מי שעובד, יצרף 6 תלושי משכורת אחרונים, או אישורי הכנסות מכל מקור אחר.
 • מי שאינו עובד, יצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, או כל אישור אחר המעיד על הכנסותיו.
 • יש להגיש את הבקשה ב- 4 עותקים.
 • לפרטים נוספים, ניתן לפנות למרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.

אישור הבקשה ושיקולי בית המשפט

 • במקרה שלא הוגשה מראש חוות דעת של עו"ס, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל האדם עבורו מתבקש המינוי. במקרים אלו יגיע עו"ס לביתו של האדם עבורו מתבקש המינוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.
 • עם קבלת הבקשה בבית המשפט, יבדוק בית המשפט אם נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון.
 • אם הופקד ייפוי כוח מתמשך, יצורף מיופה הכוח להליך, ואם הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף להליך האפוטרופוס הנזכר במסמכים אלה.

תנאים להיענות לבקשה למינוי אפוטרופוס

 • בית המשפט ייענה לבקשה למינוי אפוטרופוס רק בהתקיים התנאים הבאים:
  • אם לא ימונה אפוטרופוס, עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם.
  • לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו.
 • מינוי אפוטרופוס לאדם שמסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו ייעשה רק בהתקיים התנאים הבאים:
  • האדם אמנם מסוגל לקבל החלטות בענייניו אך אינו מסוגל לדאוג להם.
  • בית המשפט התרשם שקיימות נסיבות מיוחדות וכי אין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאותו אדם בלא מינוי אפוטרופוס.
  • במקרה זה, בית המשפט ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, והאפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.

מתן צו וצמצום הפגיעה בחירותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס

 • לאחר בדיקת הבקשה, שמיעת אדם לפני מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט (אם מצבו מאפשר זאת), מציאת אדם מתאים לתפקיד וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס. העתק הצו וההחלטה יומצאו לאפוטרופוס הכללי.
 • על בית המשפט לפעול לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחירותו של האדם בעת מינוי אפוטרופוס:
  • בית המשפט ייתן החלטה מנומקת הכוללת את השיקולים ששקל בית המשפט, כולל היקף העניינים שנמסרו לסמכות האפוטרופוס ומשך המינוי.
  • על בית המשפט לצמצם ככל האפשר את העניינים עבורם ימונה האפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.
  • על בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של האפוטרופוס לתקופה המצומצמת ביותר אותה ניתן לקבוע אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.
  • בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו.
 • אם בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם בגיר, יציין בית המשפט אם אותו אדם נשמע בדיון בבקשה, ויפרט בהחלטת המינוי עניין אחד או יותר עבורם ממונה האפוטרופוס מבין העניינים האלה:
  • עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.
  • עניינים רפואיים.
  • עניינים אישיים.
  • ענייני רכוש.
 • בית המשפט ימנה כאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו של האדם.

חשוב לדעת

 • כאשר מדובר בבוגר בעל צרכים מיוחדים, רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לו 18 שנים.
 • היות שמדובר בהליך ממושך, רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.
 • במקרים מסויימים ייתכנו חלופות שפוגעות פחות בעצמאות ובזכות ההחלטה של אדם מאשר מינוי אפוטרופוס עבורו. לפרטים נוספים ראו תומך החלטות וכן ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי - טל: 02-5311650 האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107* דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, טלפון: 073-392-5999 או 6763* נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​ האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים


הרחבות ופרסומים

 • הדרכה לאפוטרופסים - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.