הקדמה:

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו
ההליך כרוך בתשלום אגרה (בתנאים מסוימים ניתן להגיש בקשה לפטור מהתשלום)
במקרים מסויימים ניתן למנות לאדם תומך החלטות, כחלופה שבה נשמרות יותר עצמאותו וזכות ההחלטה שלו מאשר באפוטרופסות
למידע רשמי ראו אתר הרשות השופטת

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו.

שימו לב
אם אדם נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו ובמועד מאוחר יותר בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מי ממונה כאפוטרופוס

 • לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
  • כל אדם (אחד או יותר) כולל בן זוג של האדם שממונה לו האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
  • תאגיד - מוסד, קרן, עמותה וכדומה - לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
  • האפוטרופוס הכללי - האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
  • ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה שממונה כאפוטרופוס למי שזקוקים לכך בגלל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף שמטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

הגשת הבקשה למינוי

הפרטים שיפורטו בבקשה

 • שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.
 • הנימוקים לצורך למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.
 • עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.
 • פרטי בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס, הידועים למגיש הבקשה, וציון עמדתם לבקשה, אם ניתן לברר אותה במאמץ סביר.
 • אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, יפורטו בבקשה שמו ומענו של אותו אדם.

המסמכים שייכללו בבקשה

 • טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים (ייתכן שקיים טופס במבנה קצת שונה בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה).
 • בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 • אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.
 • תצהיר מאושר על ידי עורך דין/מזכירות בית המשפט, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון. יש לשלם עבור התצהיר כ-50 ₪.
 • לאדם מעל גיל 18: חוות דעת מרופא (פסיכיאטר/נוירולוג/פסיכוגריאטר) המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלות האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, האם הוא יכול להביע את רצונו לגבי המינוי, והאם הוא יכול להופיע בבית משפט.
 • לאדם עם מוגבלות שכלית שהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית קבעה כי הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, תצורף החלטת הוועדה.
 • ניתן לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי (אם חוות הדעת לא תוגש מראש, בית המשפט יפנה למשרד הרווחה כדי שיערוך תסקיר, כמפורט בהמשך).
 • בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עורך דין/פקיד סעד/ מזכירות בית-המשפט.
 • אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).
 • במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

אופן הגשת הבקשה ותשלומים

 • ככלל, יש להגיש 2 עותקים של הבקשה לתיק בית המשפט.
  • אם ישנם משיבים נוספים מלבד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה (כמפורט בסעיף הקודם), יש לצרף עותק נוסף לכל אחד מהם.
  • ישנם בתי משפט שמבקשים יותר מ-2 עותקים וישנם בתי משפט שניתן להגיע אליהם עם המסמכים המקוריים בלבד (שייסרקו במקום).
  • רצוי להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון 077-2703333 ולוודא מהם הכללים בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה.
 • ניתן לקבל את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, בבתי המשפט לענייני משפחה.
 • פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 516 ₪ ובמקרה הצורך גם תשלום עבור עשיית תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט בסך 51 ₪ (הסכומים נכונים לינואר 2023).
 • כדי לוודא מהם הסכומים העדכניים לתשלום, ניתן להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.
 • התשלום אפשרי באמצעות כרטיס אשראי במזכירות בית המשפט, או במזומן בסניפי הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

פטור מתשלום האגרה לבית המשפט

 • מי שאין ביכולתם לשלם את האגרה, יכולים במקביל להגשת הבקשה למינוי, למלא ולהגיש טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה ותצהיר (ניתן לקבל את הטופס במזכירות).
 • בבקשה ובתצהיר יש למלא פרטים לגבי רכוש והכנסות. אם המבקש סמוך על שולחן הוריו, עליו לפרט לגבי רכושם.
 • מי שעובד, יצרף 6 תלושי משכורת אחרונים, או אישורי הכנסות מכל מקור אחר.
 • מי שאינו עובד, יצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, או כל אישור אחר המעיד על הכנסותיו.
 • יש להגיש את הבקשה ב-4 עותקים (רצוי לוודא מה מספר העותקים הנדרש בבית המשפט שהבקשה מוגשת בו).
 • לפרטים נוספים, ניתן לפנות למרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.

עריכת תסקיר

 • במקרה שלא הוגשה מראש (עם מסמכי הבקשה) חוות דעת של עובד סוציאלי, בית המשפט יפנה למשרד הרווחה כדי שיערוך תסקיר על המבקש ועל האדם עבורו מתבקש המינוי.
 • במקרים אלו יגיע עובד סוציאלי לביתו של האדם עבורו מתבקש המינוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.

אישור הבקשה ושיקולי בית המשפט

תנאים להיענות לבקשה למינוי אפוטרופוס

 • בית המשפט ייענה לבקשה למינוי אפוטרופוס רק בהתקיים התנאים הבאים:
  1. אם לא ימונה אפוטרופוס, עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם.
  2. לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו.
 • מינוי אפוטרופוס לאדם שמסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו ייעשה רק בהתקיים התנאים הבאים:
  1. האדם אמנם מסוגל לקבל החלטות בענייניו אך אינו מסוגל לדאוג להם.
  2. בית המשפט התרשם שקיימות נסיבות מיוחדות וכי אין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאותו אדם בלא מינוי אפוטרופוס.
  • במקרה זה, בית המשפט ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, והאפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.

מתן צו וצמצום הפגיעה בחירותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס

 • לאחר בדיקת הבקשה, שמיעת אדם לפני מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט (אם מצבו מאפשר זאת), מציאת אדם מתאים לתפקיד וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס. העתק הצו וההחלטה יומצאו לאפוטרופוס הכללי.
 • על בית המשפט לפעול לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחירותו של האדם בעת מינוי אפוטרופוס:
  • בית המשפט ייתן החלטה מנומקת הכוללת את השיקולים ששקל בית המשפט, כולל היקף העניינים שנמסרו לסמכות האפוטרופוס ומשך המינוי.
  • על בית המשפט לצמצם ככל האפשר את העניינים עבורם ימונה האפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.
  • על בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של האפוטרופוס לתקופה המצומצמת ביותר אותה ניתן לקבוע אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.
  • בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו.
 • אם בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם בגיר, יציין בית המשפט אם אותו אדם נשמע בדיון בבקשה, ויפרט בהחלטת המינוי עניין אחד או יותר עבורם ממונה האפוטרופוס מבין העניינים האלה:
  • עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.
  • עניינים רפואיים.
  • עניינים אישיים.
  • ענייני רכוש.
 • בית המשפט ימנה כאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו של האדם.

חשוב לדעת

 • כאשר מדובר בבוגר בעל צרכים מיוחדים, רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לו 18 שנים.
 • היות שמדובר בהליך ממושך, רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.
 • במקרים מסויימים ייתכנו חלופות שפוגעות פחות בעצמאות ובזכות ההחלטה של אדם מאשר מינוי אפוטרופוס עבורו. לפרטים נוספים ראו תומך החלטות וכן ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים