הקדמה:

החל מ-22.03.2020 ועד 18.04.2020 עובדים במגזר הציבורי, שלא הוגדרו כעובדים חיוניים, צריכים לצאת לחופש על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם
בתקופה זו יקבלו העובדים דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (מלבד הוצאות נסיעה)
עובד שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, יקבל שכר על חשבון ימי החופשה שיצבור בעתיד
עובדים שחלו במהלך החופשה, לא יוכלו לנצל ימי מחלה או לקבל דמי מחלה והם ימשיכו לשהות בחופשה רגילה על חשבון ימי החופשה צבורים שלהם, אלא אם תעודת המחלה שלהם הונפקה לפני יום 15.03.2020


שימו לב
דף זה מתייחס לתקופה שמ-22.03.2020 ועד 18.04.2020 בלבד
בתקופה שבין 19.04.2020 ל-02.05.2020 עובדים במגזר הציבורי, שלא הוגדרו כעובדים חיוניים, ישהו בחופשה כפויה בתשלום, אשר חציה יהיה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם וחציה יהיה על חשבון המעסיק למידע נוסף ראו חופשה כפויה בתשלום החל מיום 19.04.2020 ועד ליום 02.05.2020 לעובדים במגזר הציבורי בשל משבר הקורונה.

החל מ-22.03.2020 ועד 18.04.2020 מרבית העובדים במגזר הציבורי יצאו לחופש על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם.

 • בתקופה זו יקבלו העובדים דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (מלבד הוצאות נסיעה).
 • עובד שאין לו מספיק ימי חופשה צבורים, יקבל שכר על חשבון ימי החופשה שיצבור בעתיד.
שימו לב
חופשה כפויה זו חלה על עובדים שלא הוגדרו כ"עובדים חיוניים" במקום העבודה
 • היציאה לחופשה בהתאם למפורט בדף זה חלה על כלל העובדים במגזר הציבורי, מלבד עובדים שהמנהלים המוסמכים הרלוונטיים אליהם קבעו כי הם חיוניים להמשך העבודה בתקופת הקורונה.
 • עובדים שהוגדרו כחיוניים יעבדו מהבית או במקום העבודה בכפוף להנחיות המגבילות את מספר העובדים.
 • עובד שמעסיקו הוציא אותו לחופשה כפויה בין התאריכים 22.03.20202 עד 18.04.2020 או בין התאריכים 19.04.2020 עד 02.05.2020, יהיה רשאי לנצל עוד 14 ימי חופשה עד לסוף שנת 2020 (כולל החופשה המרוכזת בחג סוכות, ימי חג וערבי חג שבהם קום העבודה של העובד סגור), גם אם לא עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים, והוא יוכל לגרור את יתרת ימי החופשה השלילית עד ליום 01.01.2022.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל עובד שאינו מוגדר כעובד חיוני, המועסק אצל מעסיק ציבורי כמפורט להלן:
  • עובדי המדינה.
  • עובדים של תאגיד, רשות מקומית, מועצה אזורית, מועצה דתית, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, חברה ממשלתית וחברה עירונית.
  • מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, כגון: בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכון וגני ילדים.
  • עובדים של פנימייה המפוקחת על ידי משרד החינוך.
  • עובדים במוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו ושסכום הממשלה בתקציבו בשנת 2019 עמד על על 25% לפחות.
  • עובדים של תאגיד בריאות שהוא גוף משפטי המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או תוך שימוש במתקני בית חולים.
  • עובדים בגוף נתמך שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הוא גוף נתמך.
דוגמה
מוזיאון ארץ ישראל, בית התפוצות, יד ושם, רשות הטבע והגנים, רשות ניירות ערך, מכוני מחקר, רשויות פיתוח, רשויות ניקוז
לרשימת הגופים הנתמכים והמתוקצבים ראו אתר משרד האוצר.

עובדים שאין חובה להוציא אותם לחופשה כפויה

 • למרות האמור לעיל, אין חובה להוציא לחופשה כפויה את העובדים הבאים:
  • עובדים שעתיים ברשויות המקומית.
  • עובדים פרויקטאליים שטרם השלימו 3 שנות עבודה באותה רשות מקומית ואשר תקציב הפרויקט בו הם מועסקים ממומן ב50% ומעלה על ידי מקור חיצוני.
  • מדריכים שעתיים ומלווים שעתיים בהסעות מטעם הרשות המקומית.

שלבי ההליך

 • כל עוד קיימת לעובד יתרה חיובית של ימי חופשה (מלבד ימי בחירה), יצאו העובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם.
 • אם העובד ממצה את יתרת ימי החופשה אזי הוא יקבל שכר על חשבון ימי חופשה עתידיים שיצבור בהמשך עבודתו. (ייתכן שעובד כזה יוכל לקבל סיוע מקרן חופשה שתקום למטרה זו).
 • במהלך חג הפסח וחול המועד ימשיכו לנכות ממכסת החופשה הצבורה של העובדים יום חופשה אחד על על כל יום שאינו חג (כלומר על חול המועד וערבי החג) שמהם נעדר העובד מהעבודה בשל החופשה.
שימו לב
למרות זאת, עובדים או מקומות עבודה שנהגו לצאת לחופשה מרוכזת החל מערב פסח, ולנכות ממכסת החופשה הצבורה מספר נמוך יותר של ימי חופשה, ימשיכו לנהוג כך גם בחופשה המרוכזת של פסח תש"ף, כלומר מספר ימי החופשה שינוכה לעובדים עבור היעדרותם מהעבודה בערב החג ובחול המועד יהיה נמוך יותר ממספר ימי ההיעדרות בפועל.
 • סטודנטים יצאו לחופשה רק אם טרם השלימו את מכסת שעות העבודה החודשיות שנקבעו להם בחודש מרץ (96 או 120 שעות חודשיות). שווי יום החופשה, שישולם לסטודנט יחושב לפי ממוצע השכר שלו ב-3 החודשים האחרונים שקדמו ליציאתו לחופשה.
 • עובד שלפי תנאי העסקתו נוהג להיעדר מהעבודה במהלך הקיץ (חודשי יולי-אוגוסט) ולקבל תשלום למרות היעדרותו - המעסיק יהא רשאי לחייב את העובד להתייצב לעבודה בחודשים יולי-אוגוסט 2020 (וככל שמקום העבודה של העובד יהיה סגור בחודשים יולי-אוגוסט 2020 בשל נסיבות הקשורות לנגיף הקורונה, אזי - במועד אחר שיוסכם עליו בעתיד) גם בתקופה בה היה אמור העובד להיעדר בתשלום, ובלבד שמספר הימים, שבהם ייקרא העובד לעבודה, לא יעלה על מספר הימים שבהם שהה העובד בחופשה בין התאריכים 22.03.2020 - 18.04.2020.
דוגמה
עובד בבית ספר שיידרש להמשיך לעבוד במהלך חודש יולי עקב הארכת שנת הלימודים
 • במקרה כזה, ימי החופשה שבהם שהה העובד החל מ-22.03.2020 יתקזזו עם הימים שבהם נדרש לעבוד ביולי-אוגוסט, ולכן לא יופחתו ממכסת ימי החופשה הצבורה.
 • אם העובד נדרש לעבוד מהבית בחל מימי החופשה, אזי ניתן יהיה לדרוש ממנו לעבוד בחודשי הקיץ רק מספר ימים השווה מפר שבהם הוא שהה בחופשה ולא נדרש לעבוד.
דוגמה
 • מורים ששהו בחופשה כפויה החל מ-15.03.2020 ורק ב-25.03.2020 החלו לעבוד בצורה מקוונת מהבית, ניצלו למעשה 9 ימי חופשה, עשויים להידרש להחזיר בחודשי הקיץ 9 ימי עבודה בלבד.
 • חשוב לעקוב אחר ההסכמים בין משרד האוצר לארגוני המורים ועל העדכונים בתקשורת וב"כל זכות" בנושא זה.

עובדים במילואים, חופשת לידה או חל"ת

 • עובדת בחופשת לידה תמשיך לשהות בחופשת לידה ורק לאחר חזרתה ממנה, אם לא תוגדר כעובדת חיונית, תצא לחופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים בהתאם לתנאים הנ"ל.
 • * עובד או עובדת בחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה ימשיכו לשהות בחל"ת ורק לאחר החזרה מהחל"ת יצאו לחופשה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, אם הם לא יוגדרו כעובדים חיוניים.
 • עובד/ת הנמצא/ת בשירות מילואים בתאריך 22.03.2020 יצא לחופשה בהתאם לתנאים האמורים לעיל, רק לאחר סיום שירות המילואים.
 • עובד שיצא לחופשה ללא תשלום לפני 22.03.2020 ימשיך לשהות בחל"ת כמתוכנן, ורק לאחר סיומה ייצא לחופשה רגילה על חשבון ימי החופשה השנתית ובתנאים שפורטו לעיל.
שימו לב
ההסתדרות תוכל לפנות למעסיקים במגזר הציבורי, לגבי עובדים שכבר הוצאו לחל"ת בין התאריכים 15.03.2020 - 21.03.2020, ולבקש להוציא גם את העובדים הללו לחופשה (על חשבון ימי החופשה הצבורה שלהם) בתנאים שפורטו לעיל.

ימי מחלה במהלך החופשה

 • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה בתקופה שמיום 22.03.2020 ועד ליום 18.04.2020 לא יהיה זכאי לדמי מחלה ותקופת היעדרותו תחשב כחופשה ולא כימי מחלה. העובד יהיה זכאי לדמי חופשה בגובה השכר הרגיל (למעט הוצאות נסיעה), וימי החופשה ינוכו ממכסת החופשה השנתית שצבר.
 • גם עובד שנמצא בבידוד וקיימת עבורו תעודת מחלה גורפת, אינו זכאי לדמי מחלה בתקופה שמיום 22.03.2020 ועד ליום 18.04.2020, ותקופת היעדרותו תיחשב כחופשה בתשלום על חשבון ימי חופשתו הצבורים.
 • יחד עם זאת, עובד שחלה או נמצא בבידוד, יהיה זכאי לדמי מחלה במקרים הבאים:
  • עובד שברשותו תעודת מחלה (כולל תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד) שהונפקה לפני 15.03.2020, יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם ליתרת ימי המחלה הצבורים, עבור כל הימים שכלולים בתעודת המחלה, כולל ימי מחלה בתקופה שמיום 22.03.2020 ועד ליום 18.04.2020.
  • עובד שברשותו תעודת מחלה (כולל תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד) שהונפקה בין 15.03.2020 ל-21.3.2020 (כולל), יהיה זכאי לנצל ימי מחלה ולקבל דמי מחלה עד יום 21.03.2020 (כולל), והיעדרותו בימים הבאים (החל מ-22.03.2020) תיחשב כהיעדרות על חשבון ימי החופשה הצבורה.
  • עובד שברשותו תעודת מחלה (כולל תעודת מחלה גורפת לעובדים בבידוד) שהונפקה החל מיום 22.03.2020, לא זכאי לנצל ולקבל דמי מחלה בתקופה שמיום 22.3.2020 ועד יום 18.04.2020. בגין היעדרותו מהעבודה בתקופה זו,זכאי והעובד לתשלום דמי חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים .
דוגמה
 • לעובד הונפקה תעודה מחלה ביום 12.03.2020 ועד ליום 25.03.2020 - מאחר שהתעודה הונפקה לפני 15.03.2020, העובד זכאי לדמי מחלה עבור כל ימי המחלה עד ליום 25.03.2020.
 • לעובד הונפקה תעודת מחלה ביום 16.03.2020 ועד ליום 23.03.20200- העובד יהיה זכאי לדמי מחלה עד ליום 21.03.2020 (כולל). עבור ימי היעדרותו ב- 22.03 וב-23.03, זכאי העובד לתשלום דמי חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים.
 • לעובד הונפקה תעודה מחלה ביום 22.03.2020 ועד ליום 30.03.2020- העובד אינו זכאי לדמי מחלה ותקופת היעדרותו תחשב כחופשה ולא כמחלה. העובד יהיה זכאי לתשלום דמי חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים.

ימי מחלה בגין מחלה קשה של העובד או של ילדו, אשפוז בבית חולים או סיוע אישי לילד עם מוגבלות

 • ב-04.06.2020 ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי החליטה כי עובדים שנעדרו בתקופת ההסכם בנסיבות הבאות זכאים (בכפוף לתנאי הזכאות) לימי מחלה ודמי מחלה, ולהחזר ימי חופשה שחויבו בהם מכוח ההסכם עבור אותם ימים:
  1. היעדרות בשל מחלה קשה של העובד. יש לצרף אישור מהרופא שהנפיק את תעודת המחלה או מרופא קופת החולים, כי ההיעדרות היתה בשל אחת מהמחלות או האירועים הרפואיים שנקבעו על-ידי ועדת המעקב ומפורטים ברשימה הבאה (לא נדרש פירוט ספציפי של המחלה או האירוע):
   • סרטן
   • שבץ מוחי
   • טרשת נפוצה
   • התקף לב
   • ניתוח מסתמי לב
   • ניתוח מעקפי לב
   • ניתוח אבי העורקים
   • קרדיומיופטיה
   • ייתכן שייתווספו בהמשך עוד מחלות או מצבים על-ידי ועדת המעקב
  2. היעדרות בגין ימי אשפוז בבית חולים. ימי מחלה לאחר אשפוז יאושרו במצבים ובמחלות שפורטו בסעיף הקודם.
  3. היעדרות הורה, כולל הורה אומנה, בשל מחלה ממארת או טיפולי דיאליזה שיש לילדו, בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים (ראו מידע נוסף).
  4. היעדרות הורה, כולל הורה אומנה, לצורך מתן סיוע אישי לילד עם מוגבלות, בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים (ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות).

החלפת עובד חיוני בעובד רגיל

 • במקרים שהעובד החיוני נאלץ להיעדר מהעבודה (בנסיבות המפורטות להלן), יכול המנהל במקום העבודה להחליף עובד חיוני בעובד אחר, אשר כשיר להחליפו, למשך התקופה שבה נעדר העובד החיוני.
 • מדובר במקרים שבהם העובד החיוני נעדר מעבודתו עקב אחת מהנסיבות הבאות:
  • העובד החיוני הוא אדם המצוי בבידוד, והוא אינו יכול לבצע את תפקידו בשל כך;
  • הוא נעדר מעבודתו עקב מחלה
  • הוא נעדר מעבודתו בגלל ימי אבל
  • הוא נקרא לשירות מילואים
  • הוא נמצא בחופשת לידה
 • במקרה כזה העובד המחליף ייחשב לעובד חיוני, כלומר חופשתו תופסק למשך תקופת היעדרותו של העובד שואתו הוא מחליף. לאחר מכן יחזור מחדש לחופשה.

הוראות מיוחדות לעובדי מדינה

שימו לב
סמנכ"ל ההון האנושי במשרד ממשלתי או ביחידות הסמך, רשאי לאשר בקשות להיתר עבודה פרטית (כולל התנדבות) עבור עובדים בשירות המדינה אשר שוהים בחופשה בתשלום בין התאריכים 22.03.2020 ועד 18.04.2020, אף אם הבקשות אינן תואמות את המגבלות החלות לעניין שעות עבודה והשתכרות. להגשת טופס מקוון לעבודה פרטית ראו כאן.
הערת עריכה
מה זה "המגבלות החלות לעניין שעות עבודה והשתכרות"? וכיצד זה קשור לנושא של חופשה כפויה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:38, 30 במרץ 2020 (IDT)

חשוב לדעת

הקלות והטבות למי שנקלע לקשיים כלכליים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים