הקדמה:

חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972 מגדיר את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן, כל אחד בהתאם לחובותיו וזכויותיו.
החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או מחזיקים בית עסק.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנת הדייר, תשל"ב-1972
נוסח החוק:

דייר מוגן

בעל בית

חובותיו של בעל הבית

 • על בעל הבית לדאוג לאספקת השירותים הבאים:
  • ניקוי חדר מדרגות וניקוי חצר הבית.
  • תאורה בחדר מדרגות.
  • ריקון בור ביוב - במקרה בו הבית אינו מחובר למערכת הביוב העירונית.
 • על הדייר לשלם לבעל הבית, בנוסף לדמי השכירות, תשלום חודשי עבור השירותים האלו בהתאם לנקבע בתקנות ובהתאם לחישוב הנעשה לפי מספר החדרים בנכס.
 • במקרה שבעל הבית לא דואג לאספקת שירותים אלו:
  • יכול הדייר להזהיר את בעל הבית במכתב רשום תוך מתן זמן סביר לקיום השירותים.
  • אם בעל הבית לא קיים את השירותים לאחר ההתראה, יכול הדייר להודיע זאת לדיירים האחרים ולדאוג לאספקת השירותים בעצמו ולדרוש את החזר ההוצאות מבעל הבית, בניכוי החלק אותו הוא צריך לשלם, וכן לדרוש משאר הדיירים את חלקם היחסי.
 • כשמדובר בעסק, התשלום עבור השירותים משתנה בהתאם לגודל העסק ולשימוש שלו על פי התקנות.

הגבלות בעל הבית מול זכויות הדייר

 • הגבלה בחוק על גובה דמי השכירות: על-פי סעיף 42 לחוק, דמי השכירות של דירה יהיו דמי השכירות היסודיים, בתוספת האחוזים שייקבעו בתקנות.
 • פינוי דייר רק לפי עילות הפינוי הקבועות בחוק: לא ניתן לפנות דייר שחוק הגנת הדייר חל עליו, אלא רק לפי עילות פינוי מיוחדות הקבועות בחוק - סעיף 131 לחוק.
 • זכות הדייר בנכס יכולה לעבור לקרוביו: זכויותיו של הדייר בנכס יכולות לעבור לקרוביו במקרה של פטירה או פירוק התא המשפחתי, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק - סעיפים 20,21 לחוק.
 • החזר דמי מפתח: דייר מוגן שמבקש לעזוב את הנכס זכאי במקרים מסוימים לקבל חלק מדמי המפתח ששילם - סעיף 74 לחוק.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים


תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".