חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 נחקק בהתאם לתפיסה כי לצרכן דרושות הגנות מיוחדות מעבר לאלה שבחקיקה הכללית וכי מן הראוי שהטיפול בהגנתו ירוכז בידי רשות מיוחדת. הנושא העיקרי בחוק הוא איסור הטעיית הצרכן.
החוק חל על עסקאות בין עוסק לצרכן בכלל ענפי המשק, למעט ענפי הבנקאות והביטוח שהוצאו במפורש מתחולתו.

פרטים

שם החוק:חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הכלכלה

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באתר נבו