הקדמה:

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 נחקק בהתאם לתפיסה כי לצרכן דרושות הגנות מיוחדות מעבר לאלה שבחקיקה הכללית וכי מן הראוי שהטיפול בהגנתו ירוכז בידי רשות מיוחדת. הנושא העיקרי בחוק הוא איסור הטעיית הצרכן.
החוק חל על עסקאות בין עוסק לצרכן בכלל ענפי המשק, למעט ענפי הבנקאות והביטוח שהוצאו במפורש מתחולתו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

על-מנת להגן על הצרכנים נקבעו בחוק הגנת הצרכן, בתקנות ובצווים מכוחו שורה של חובות ואיסורים על העוסקים (היצרנים, היבואנים, הסוחרים ונותני השירותים). הכללים נועדו למנוע את הטעיית הצרכנים ולהביא לידיעתם מידע מלא ככל הניתן על טיב העסקה שהם עומדים לעשות.
במקרה שנגרם לצרכנים נזק כתוצאה מהפרת הוראות החוק, הם יכולים לתבוע את העוסקים בבית משפט לתביעות קטנות ואף להגיש תובענות ייצוגיות, כאשר הדבר מתאפשר, בהתאם לדרישות החוק והפסיקה.
החוק קובע לגבי פיצויים רגילים שמטרתם להשיב את מצב הניזוק לקדמותו וכן, בהפרות ספציפיות, פיצויים לדוגמה (כלומר, פיצויים שאינם תלויים בגובה הנזק).
החוק מסמיך את הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן לפקח על ביצוע הוראות החוק ולטפל בתלונות שראה בהן הפרה של הוראות חוק זה או בפגיעות אחרות בצרכן.

בין הנושאים המוסדרים בחוק הגנת הצרכן נכללים:

  • איסור הטעיית צרכנים או ניצול מצוקתם
  • כללים בנוגע למכירות באשראי
  • חובות גילוי ומידע
  • כללים בדבר פרסומת המכוונת לקטינים
  • חובות וכללים לגבי סימון מוצרים והצגת מחירי מוצרים ושירותים
  • מתן מידע לצרכנים והגנות בסוגי עסקאות מיוחדות:
  • תובענות ייצוגיות

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באתר נבו