באפריל 2001 תוקן חוק נכי רדיפות הנאצים, במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2001. בתיקון נקבע כי גם מי שהיה על אדמת גרמניה ביום 1.1.1947, ולא הגיש תביעה לתשלומים מממשלת גרמניה, רשאי להגיש את תביעתו למדינת ישראל במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים.
המועד האחרון להגשת התביעות לפי החוק נקבע בעבר ליום 30.9.2002, אך בתיקון לחוק משנת 2007 בוטלה מגבלה זו, וכיום ניתן להגיש בקשות מכוח החוק, אך אלו יוכלו להתקבל רק החל מיום הגשת הבקשה, ולא רטרואקטיבית.

פרטים

שם החוק:חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), תשס"א-2001
קישור:החוק באתר נבו

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים