הקדמה:

חוק הלוואות לשכר לימוד, תשס"ב-2002, נחקק במטרה לסייע לסטודנטים לממן את שכר לימודיהם כדי לעודד לימודים אקדמיים ולמנוע מצב שבו גובה שכר הלימוד יהווה מחסום בפני רכישת השכלה גבוהה, בייחוד עבור אוכלוסיות חלשות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הלוואות לשכר לימוד, התשס"ב-2002
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר ושר החינוך

מי זכאי?

תנאי הזכאות להלוואה

  • הזכאות להלוואה חלה לגבי כל אחת משנות הלימוד לתואר הראשון (תואר ראשון אחד בלבד).
  • סכום ההלוואה הינו בגובה שכר הלימוד שהסטודנט נדרש לשלם או שכר הלימוד השנתי (לגבי מוסד לימודי שהמדינה משתתפת בתקציבו), לפי השכר הנמוך.
  • סטודנט הזכאי להשתתפות, מלאה או חלקית, בשכר הלימוד מאוצר המדינה, כספי רשויות מקומיות או מכוח הסכם קיבוצי (לרבות צו הרחבה) יקבל את ההלוואה בניכוי סכום ההשתתפות.

תקופת הזכאות להלוואה

  • הזכאות הינה למשך תקופת הלימודים לתואר ראשון הנהוגה במוסד שבו לומד הסטודנט או במוסד שהמדינה משתתפת בתקציבו, לפי התקופה הקצרה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות