הקדמה:

חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007 נחקק במטרה להבטיח את זכות הגישה להשכלה הגבוהה, את זכויות הסטודנט ואת הזכות לשוויון הזדמנויות בהשכלה גבוה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז-2007
נוסח החוק:

החוק מונה שורה ארוכה של זכויות בשלל נושאים הקשורים ללימודים אקדמאים, בין השאר:

  • החוק אוסר על מוסד להשכלה גבוהה להפלות סטודנטים או מועמדים, ברישום ללימודים ובקבלה למוסד,
  • מחייב כל מוסד להשכלה גבוהה (עליו חל החוק) למנות "נציב קבילות סטודנטים" אשר מוסמך לפי החוק לברר תלונות מטעם תלמיד על פגיעה בזכויות המוגנות בחוק,
  • החוק מעגן את חופש הביטוי, זכות ההתארגנות, זכויות לבחינות, זכות לערעור, זכות להפסקת לימודים
  • החוק קובע כי כל סטודנט הזכאי לקבלת תואר ראשון, יקבל נקודת זיכוי אחת במס הכנסה. סטודנט שזכאי לתואר שני יהנה ממחצית נקודת הזיכוי

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 16 - (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) התקבל ביום 05.11.2008 - מטיל חובה על מוסד לימודי עליו חל החוק לקבוע, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים ולפי כללי המל"ג, התאמות לסטודנטים בשירות מילואים. ואילו, התאמות במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה, לרבות מכינה במסגרת מוסד כאמור, ייקבעו לפי תקנות שר הכלכלה. ההתאמות ייקבעו, בין השאר, בעניינים הבאים: דחיית מועד להגשת עבודה בהתחשב במהות ובהיקף העבודה, רישום מוקדם לקורסים, היעדרות מבחינה, השלמת חומר ומטלות בקורס בהתאם למהות הקורס ובתיאום עם המרצה, קביעת גורם מטפל בהתאמות.
  • תיקון מס' 4 (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א-2011 פורסם ביום 28.03.2011.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים