הקדמה:

חוק המועצה הישראלית לצרכנות, שהתקבל בשנת 2008, קובע את מעמדה של המועצה לצרכנות בחקיקה ראשית, ונועד לחיזוק יכולתה להגן על הצרכנים ולקדם את זכויותיהם. החוק מבסס את עצמאות המועצה הישראלית לצרכנות, מרחיב את סמכויותיה ומעניק לה כלים אזרחיים להגנה על הצרכנים. על פי החוק, המועצה הישראלית לצרכנות תפעל באופן עצמאי, לטובת הצרכן ולקידום הצרכנות בישראל בהיבטיה השונים.  

כמו כן החוק מעניק למועצה  את הסמכות לנקוט בהליכים משפטיים נגד עוסקים בדרך של תובענות ייצוגיות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המועצה הישראלית לצרכנות, תשס"ח-2008
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

הגדרת תפקידי המועצה הישראלית

  • מתן שירותים וסיוע לציבור הצרכנים, לצורך הגנה על זכויות הצרכן וקידום ענייניו מול גופים פרטיים וציבוריים, לרבות ייעוץ בתחומי צרכנות, כלכלה ומשפט.
  • קידום חינוך והסברה למודעות צרכנית וייזום הצעות לחקיקה בתחום הגנת הצרכן.
  • סיוע לצרכנים במימוש זכויותיהם מול גופים פרטיים וציבוריים, על ידי עריכת בדיקות של טובין ושירותים, נקיטת הליכים משפטיים לרבות עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק, הגשת תובענות ייצוגיות ועתירות לקבלת מידע, לפי כל דין וכמו כן ייצוג צרכנים לפני בית משפט, לרבות בתובענות ייצוגיות.
  • מתן חוות דעת בענייני צרכנות, לרבות לבתי משפט ולגופים ציבוריים.
  • הצטרפות לארגונים בין-לאומיים של צרכנים.

מנגנונים לשמירת עצמאות המועצה

בנוסף נקבעו בחוק מנגנונים יחודיים המבטיחים את עצמאותה של המועצה הישראלית לצרכנות, מנגנונים אלו אמורים לסייע לה להגן ביתר יעילות על האינטרסים של הצרכן. במסגרת מנגנונים אלו נכללים:

  • מנגנון שיבטיח כי כמחצית מהדירקטורים ימונו מתוך מועמדים שיבחרו ע"י ועדת איתור חיצונית בראשות שופט, ובהרכב של שני נציגי ציבור, בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לתחומי פעילותה של המועצה.
  • החוק קובע כי השיקול היחיד שינחה את המועצה לצרכנות הוא שיקול של טובת הצרכן.
  • תקציב המועצה, ייקבע בתוך תקציב המדינה, ובכך הוא מקנה למועצה יתר עצמאות תקציבית.

עדכונים לחוק

ביום 31 בינואר 2011 התקבל חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון) התשע"א׳-2011. החוק מבטל את הסעיף בחוק משנת 2008 הקובע, שההוראה לפיה תקציב המועצה הישראלית לצרכנות יקבע בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה תהיה הוראת שעה והופך אותה להוראת קבע.

נושאים וזכויות