הקדמה:

חוק המקרקעין מסדיר את הזכויות והחובות של בעלים של מקרקעין. החוק מסדיר בין היתר גם את הזכויות והחובות של דיירים בבתים משותפים, קובע כללים לניהול הבית המשותף ואסיפת הדיירים ומגדיר מהם החוקים החלים על כל פרט ופרט בבית המשותף.

חוק המקרקעין קובע כי בעלי דירות רשאים לערוך תקנון או לשנות את הוראותיו ברוב של ברוב של בעלי דירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים