הקדמה:

חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957 מסדיר את גובה שכר הטרחה המקסימלי שניתן לגבות עבור טיפול בתביעות פיצוי של קרבנות רדיפות הנאצים ועוזריהם (תביעות המבוססות על חקיקת פיצויים).

 • החוק מתייחס אך ורק לשכר טרחה עבור תביעות המוגשות בחו"ל ועוסקות בהחזרת נכסים, קבלת זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא, תביעות לכסף או שווה ערך לכסף, וכן אלו הכוללות גם ערעורים.
 • החוק גובר על כל הסכם פרטני שעורכי דין עשויים להציע לניצולי השואה.
 • בפסיקת בית המשפט העליון נקבע, כי המגבלה מכוח חוק זה חלה גם על קרנות ועידת התביעות שבמימון ממשלת גרמניה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957
שר אחראי:
שר המשפטים

טיפול בתביעה

 • טיפול בתביעה על פי החוק יכול לכלול:
  • מתן עצה משפטית
  • עריכת כתב תביעה
  • קבלת ייפוי כוח או כל פעולה אחרת של קשר או תיווך בין התובע לבין בא כוחו בחו"ל
  • ייצוג התובע לפני בית משפט או רשות הנוגעת בדבר
 • טיפול בתביעה חייב להתבצע על ידי אדם המוסמך לכך:
  • עורך דין
  • כל אדם הכשיר לייצג תובעים באחת מהמדינות שבבתי המשפט שלהן ישנה זכאות להגיש תביעה
  • אדם שכיהן כפרקליט בשטח שהיה תחת מרותה של גרמניה
  • אדם שהוסמך על ידי שר המשפטים
 • מי שטוען שהוא רשאי לטפל בתביעות חייב להביא ראיות לכך.
 • מי שרשאי לטפל בתביעות אינו יכול להעסיק מתווך בתשלום לצורך השגת לקוחות.
 • המטפל בתביעה מחויב לשמור בסוד כל מידע שנמסר לו לעניין הטיפול בתביעה, אלא אם כן קיבל מהתובע הסכמה להפרת חיסיון זה.

שכר טרחה

 • החוק קובע, כי שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לא יעלה על 15% מהסכום שנפסק לזכות התובע.
 • אם מדובר בתביעה לקצבה -שכר הטרחה הכולל לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שיקבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים. כלומר, גם תשלום שהתקבל באופן רטרואקטיבי בגין תשלומי קצבה, יחושב בהתאם לכך, ולא יוגדר כתשלום חד פעמי, שכן מדובר בתשלום הנובע מאותה עילת תביעה.
 • הגבלת שכ"ט בגין טיפול בתביעה לקבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG):
  • שכר הטרחה הכולל 'בעד טיפול בתביעה שהוגשה לאחר יום 17.03.2016- לא יעלה על 7.5% מהתשלום שהתקבל.
  • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה שהוגשה לפני יום 17.03.2016 - קיימת מחלוקת פרשנית בנוגע לתחולת חוק התביעות של קורבנות השואה ובנוגע לסיווג של תשלום זה כקצבה. לפי פרשנות אחת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה הנה קצבה אשר החוק חל עליה ולפיכך שכר הטרחה לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שקיבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים. לפי פרשנות אחרת, החוק לא חל על תביעות שהוגשו לפנסיה סוציאלית מגרמניה לפני יום 17.03.2016 או לחילופין אין המדובר בקצבה ועל כן שכר הטרחה על פי החוק עומד על 15% מכלל התשלומים שהתקבלו. סוגיה זו טרם נדונה בבית המשפט.
 • הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997- על פי תיקון בחוק מיום 31.12.2014, קיימת הגבלה על שכר הטרחה שרשאי לגבות מי שמטפל עבור ניצול השואה בקבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) בתשלום רטרואקטיבי מיום 01.07.1997. לפרטים נוספים ראו הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997.
 • מכיוון שמדובר במגבלה מכוח חוק, הוראות חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) יגברו על הסכם שכר טרחה שמנוגד להוראות החוק, גם אם ניצול השואה חתם על ההסכם.
 • במקרים שבהם התביעה של ניצול השואה נדחתה, ישולם שכר טרחה לפי ההסכם בין הצדדים, רק אם שכר הטרחה אינו מותנה בתוצאות.
 • מטפל בתביעה שאינו רשאי לטפל בה על פי החוק, לא יהיה זכאי לתשלום שכר טרחה, גם אם נכתב כך בהסכם שנחתם בינו לבין התובע. אם שולם לו שכר טרחה, ניתן יהיה לתבוע את השבתו.
 • לפירוט והרחבה אודות המגבלה המוטלת על שכר הטרחה מכוח החוק לחץ כאן.

נושאים וזכויות

תודות