חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל
על פי החוק, שכר הטרחה בעד טיפול בתביעה לא יעלה על 15% מהסכום שנפסק לזכות התובע
במקרה של תביעה לקצבה, שכר הטרחה הכולל לא יעלה על 15% מסך הקצבאות שיתקבלו ל-5 שנים, גם אם מדובר בתשלום רטרואקטיבי שניתן כתשלום חד פעמי
בפסיקה נקבע, כי המגבלה מכוח חוק זה חלה גם על שכר טרחה בתביעות המוגשות לוועידת התביעות


חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) מסדיר את גובה שכר הטרחה המקסימלי שניתן לגבות עבור טיפול בתביעות לפיצויים של ניצולי השואה.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה המעוניינים להגיש בחו"ל תביעה לפיצויים על פי חוק.

גובה שכר הטרחה

 • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה לא יעלה על 15% מהסכום שנפסק לזכות התובע.
 • במקרים שבהם התביעה של ניצול השואה נדחתה, ישולם שכר טרחה לפי ההסכם בין הצדדים, רק אם שכר הטרחה אינו מותנה בתוצאות.
 • אם מדובר בתביעה לקצבה, שכר הטרחה הכולל לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שיקבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים. כלומר, גם תשלום שהתקבל באופן רטרואקטיבי בגין תשלומי קצבה, יחושב בהתאם לכך, ולא יוגדר כתשלום חד פעמי, שכן מדובר בתשלום הנובע מאותה עילת תביעה.
דוגמה
אם אדם זכה בתביעה וצפוי לקבל קצבה שנתית על סך 1,200 ₪ (100 ₪ כל חודש), גובה שכר הטרחה שישלם לא יעלה על 900 ₪ (שהם 15% מ-6,000 ₪ שיתקבלו במהלך חמש שנים הראשונות של קבלת הקצבה). אם בנוסף לקצבה השנתית יקבל אותו אדם תשלום רטרואקטיבי על סך 30,000 ₪, עדיין שכר הטרחה המשולם לא יעלה על 900 ₪, שכן התשלום הרטרואקטיבי אינו נפרד ומהווה למעשה סך קצבאות הנובע מאותה עילת תביעה.
 • במקרים שבהם דיני המדינה בה הוגשה התביעה קובעים שכר טרחה גבוה יותר, שכר הטרחה עשוי לעלות על 15%, ובלבד שהזכאי לשכר הטרחה יוכיח זאת.
 • מגיש התביעה לא יידרש לשלם כל הוצאה נוספת (כגון הוצאות נסיעה ושהייה בחו"ל) מעבר לשכר הטרחה הקבוע בחוק, גם אם בהסכם שעליו חתם נכתב אחרת.
 • עורך דין שהוא גם נוטריון ל"מסמכים יוצאי חוץ" ומטפל בתביעה, רשאי לגבות שכר טרחה בעד אותה פעולה נוטריונית שביצע במסגרת הטיפול, בהתאם לשיעורים הקבועים לכך על פי חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950

הגבלת שכר טרחת עורך דין עבור הגשת תביעה לפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG)

 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) מגביל את שכר טרחת העורך דין בגין הגשת תביעה לפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG):
  • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה שהוגשה לאחר יום 17.03.2016- לא יעלה על 7.5% מהתשלום שהתקבל.
  • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה שהוגשה לפני יום 17.03.2016 - קיימת מחלוקת פרשנית בנוגע לתחולת סעיף 10 לחוק התביעות של קורבנות השואה ובנוגע לסיווג של תשלום זה כקצבה. לפי פרשנות אחת, הפנסיה הסוציאלית מגרמניה הנה קצבה אשר סעיף 10(ב)(2) לחוק חל עליה ולפיכך שכר הטרחה לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שקיבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים. לפי פרשנות אחרת, החוק לא חל על תביעות שהוגשו לפנסיה סוציאלית מגרמניה לפני יום 17.03.2016 או לחילופין אין המדובר בקצבה ועל כן חל סעיף 10(ב)(1) לחוק ושכר הטרחה עומד על 15% מכלל התשלומים שהתקבלו. סוגיה זו טרם נדונה בבית המשפט.
 • הגבלת שכר הטרחה עבור הטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית החל מיום 01.07.1997- ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) שהגביל את שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור טיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה למפרע החל מה-1 ביולי 1997. לפרטים נוספים ראה הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997.

החזרת שכר טרחה

 • במקרים שבהם שולמו כספים החורגים משכר הטרחה הקבוע בחוק (כולל הוצאות נוספות), המשלם יהיה זכאי לתבוע את החזרת העודף.
 • אם הוגשה תביעה להחזרת עודף, בית המשפט יהיה רשאי לקבל כראיה לביצוע התשלום עדות בעל פה ואף להסתפק בעדות יחיד.
 • מטפל בתביעה שאינו רשאי לטפל בה על פי החוק, אינו זכאי לתשלום שכר טרחה, גם אם נכתב כך בהסכם שנחתם בינו לבין התובע. אם שולם לו שכר טרחה, ניתן יהיה לתבוע את החזרתו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות