הקדמה:

חוק התכנון והבניה מסדיר את פעולתם של מוסדות התכנון בישראל מהרמה הארצית עד לרמה המקומית כולל התיחסות ל:

  • ועדות הערר
  • תכניות המתאר - הארצית, המחוזית והמקומית
  • שימור אתרים
  • סלילת דרכים
  • סידורים לנגישות נכים
  • סדרי הרישוי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
נוסח החוק:

בנוסף, מציין נוסח החוק את העברות על החוק ומפרט את העונשים שיש לנקוט לגבי כל עברה ואת הצוים שניתן להוציא במקרים כאלה, כגון:

  • צו הפסקה מנהלי - המאפשר להורות על הפסקת הבניה לזמן מוגבל עוד לפני הגשת כתב אישום, במקרה שקיים יסוד סביר להניח כי מבוצעות עבודות בניה ללא היתר או תוך סטיה מהיתר בניה.
  • צו הריסה מנהלי - המאפשר להורות על הריסת מבנה שהוקם ללא היתר בניה או תוך סטיה מהיתר או חריגה מתכנית מתאר מקומית או ארצית. צו הריסה מנהלי במקרה של בניה ללא היתר ניתן לביצוע בתום 24 שעות משעת הדבקתו, ובכל מקרה אחר בתום 72 שעות משעת הדבקתו. מי שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי יכול לפנות לבית משפט ולבקש למנוע את הוצאת הצו לפועל.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין