חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 מגדיר את תנאי הזכאות להעסקת עובד זר, את דרכי קבלת ההיתר להעסקת עובד זר, וכן את חובותיו של מעסיק של עובד זר כלפי העובד וכלפי המדינה.

פרטים

שם החוק:חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הכלכלה

עדכונים לחוק

 • תיקון מס' 12, התש"ע - 2010 (17.03.2010):
  • התיקון מחלק את האחריות על הטיפול בנושא העובדים הזרים בין משרד הפנים למשרד הכלכלה.
  • משרד הפנים יהיה אחראי על מתן ההיתרים השונים (העסקת עובד זר, לשכה פרטית, קבלן כוח אדם בבניין), פיקוח מנהלי ופלילי על תנאי ההיתר, ופיקוח על העסקה ללא היתר.
  • באחריות משרד הכלכלה נותר הפיקוח על זכויות העובדים הזרים בכפוף לחוקי העבודה (כולל חוק עובדים זרים) בהיבט הפלילי.
  • לשני המשרדים נקבעו סמכויות מקבילות באכיפה הפלילית בתחום ההגנה על העובדים הזרים: העמדת מגורים הולמים לעובדים הזרים, הסדרת ביטוח רפואי, החזקת מסמכים והפקדה בקרן/פיקדון.
  • התיקון קובע, כי על שר הכלכלה למנות ממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה. לתפקיד זה ימונה עובד משרד הכלכלה, בעל השכלה אקדמית במשפטים וניסיון בנושא זכויות עובדים. בהמשך, מפורטות בתיקון סמכויותיו של הממונה.
  • לנוסח התיקון מתוך אתר הכנסת.

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים