מתוקף חוק זה הוקמה רשות השידור ונקבעו תפקידיה וכן נקבעו תקנות שונות בנוגע למליאה שלה, כגון תקופת כהונת המליאה ותנאי מינוי חבריה.
בנוסף, חייב החוק תשלום אגרת טלויזיה מצד כל אזרח המחזיק במקלט טלויזיה.

חוק השידור הציבורי, התשע"ד–2014, שביטל את חוק רשות השידור, הורה על סגירת רשות השידור והקמת תאגיד שידור חדש במקומה.

פרטים

שם החוק:חוק רשות השידור, התשכ"ה - 1965

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין