מוקד השירות האגף למעונות יום ומשפחתונים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *2969
טלפון ארוך 12222969
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/DayCareCenters.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות האגף למעונות יום ומשפחתונים
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות