מוקד השירות היחידה ליחסי עבודה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 1-800-800-390
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/workingrelations.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
כתובת למשלוח דואר בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות היחידה ליחסי עבודה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 02-6662971
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות