הקדמה:

היחידה ליחסי עבודה פועלת מכוח חוק יישוב סיכסוכי עבודה, התשי"ז – 1957 וחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.
היחידה מתווכת בסכסוכי עבודה ואחראית על מתן מידע לציבור אודות חוקי העבודה ועל אישור הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

פרטים

אתר אינטרנט:
כתובת רשמית:
רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
פקס:
02-6662971

תפקיד

נושאים וזכויות