מוקד השירות מינהלת הגמלאות במשרד באוצר
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 02-5016333
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://mof.gov.il/Gimlaim
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מינהלת הגמלאות במשרד האוצר
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות