מוקד השירות שי"ל
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 118
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.molsa.gov.il/Populations/Community/Volunteering/Shill/Pages/Search.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות