מוקד השירות שי"ל (באמצעות מוקד משרד הרווחה)
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 118
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he//departments/bureaus/?OfficeId=4fa63b79-3d73-4a66-b3f5-ff385dd31cc7&categories=7cbc48b1-bf90-4136-8c16-749e77d1ecca
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות https://clickrevaha.molsa.gov.il/feedback-page
לינק לדף פירוט בכל זכות שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות