מוקד השירות שירות התעסוקה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *9687
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.taasuka.gov.il/he
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות שירות התעסוקה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות