מוקד השירות דיווח על הפרת חוקי עבודה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *2570
טלפון ארוך (טלמסר) 1-800-354-354 (טלמסר)
מייל לפניות report.achifa@economy.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/Pages/ReportWorkViolation.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
כתובת למשלוח דואר בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 קרית הממשלה, ירושלים
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 03-6828690
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות