מוקד השירות דיווח על אפליה בעבודה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 02-6662701
טלפון ארוך ‎02-6662701
מייל לפניות shivion@Economy.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://employment.molsa.gov.il/About/Units/Pages/EqualEmployment.aspx
משרד ממשלתי אחראי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
כתובת למשלוח דואר בנק ישראל 5, קרית הממשלה, ירושלים ת"ד 3166, מיקוד 9103101
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות