הקדמה:

דף זה מרכז מידע על עדכונים והקלות שנקבעו לתקופת משבר הקורונה, הרלוונטיים לעובדים זרים בסיעוד ולמי שיש להם רישיון להעסקת עובד זר בסיעוד
‏ למטפלים ‏סיעודיים שבקשתם ‏להארכת ‏רישיון ‏מטעמים‏ הומניטאריים נדחתה לפני יום 31.12.2022, הוארכה תקופת ההתארגנות עד ליום 15.02.2023
אם הגשתם בקשה לקבלת היתר העסקה או להארכת היתר מטעמים הומניטריים תוכלו לעקוב באופן מקוון אחרי הטיפול בבקשה
לשאלות ובירורים בנושא נגיף הקורונה, תוכלו לפנות באופן מקוון לרשות האוכלוסין וההגירה


בדף זה תוכלו למצוא מידע על עדכונים והקלות שנקבעו לתקופת משבר הקורונה, ורלוונטיים לעובדים זרים בסיעוד ולמעסיקיהם וכן למי שאין להם עובד קבוע, אך יש להם רישיון להעסקה והם מעוניינים להעסיק כעת עובד זמני.

מתן חיסון לעובד זר נגד נגיף הקורונה

 • החל מה-09.02.2021, עובדי ‏סיעוד‏ זרים‏ המבוטחים ‏על ‏ידי‏ המעסיק‏ בביטוח ‏בריאות‏ יכולים‏ להתחסן‏ בקופות ‏החולים‏ יחד עם ‏מעסיקיהם‏ הסיעודיים, גם אם הם אינם שייכים לאותה קופת חולים.
 • למידע נוסף ראו חיסונים נגד נגיף הקורונה לעובדים זרים ומבקשי מקלט.

עובדים או מטופלים סיעודיים שנדרשים להיות בבידוד

 • כרגע אין מדיניות מיוחדת לעובדים זרים בסיעוד ביתי , והוראות משרד הבריאות החלות על כלל האוכלוסיה חלות גם על עובדים אלה.
 • אם העובד חולה בקורונה , הוא נדרש לשהות בבידוד ביתי (אם קיימים תנאי בידוד בביתו של המטופל – אין מניעה שיישאר שם).
  • לגבי עובדים מחליפים, יש לפנות ללשכה הפרטית שתפקידה לסייע למטופל במציאת עובד זר חלופי.
 • החל מה-29.10.2020 ועד ליום 31.07.2022 עובד שנמצא בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף או עקב חובת בידוד של ילדו, היה זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו עבור ימי ההיעדרות מעבודתו בשל הבידוד. אם הבידוד היה לפני כן, העובד היה זכאי לדמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה העומדים לרשותו.
  • מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד בגין שהותו של העובד בבידוד , היה זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי אם העובד דיווח על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת.
 • למידע נוסף ראו:
 • למען הסר ספק, עובד הנמצא בבידוד כי הוא חולה מאומת בקורונה (להבדיל מעובד הנמצא בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה) זכאי לתשלום דמי מחלה כדין עבור ימי היעדרותו עקב המחלה.
 • רצוי לעקוב אחרי העדכונים באתר משרד הבריאות.

הקלות בתנאים להארכת רישיון עבודה מסיבות הומניטריות

 • לאור התמשכות מגפת הקורונה נקבעה הוראת שעה אשר נכנסה לתוקפה ביום 19.09.2022, הקובעת הקלות בתנאי הסף להארכת רישיון עבודה מטעמים הומניטריים של עובדים זרים בסיעוד .
 • ההקלות יינתנו למטופלים סיעודיים אשר בקשתם לוועדה ההומניטרית נקלטה במערכות הרשות בתקופה שבין 01.03.2020 ועד 30.06.2022 וכן למי שקיבל בתקופה זו אישור מרשות האוכלוסין להעסיק עובד זר שסיים 51 חודשי שהייה בישראל, גם אם בעת הגשת הבקשה העובד הזר טרם סיים 63 חודשים בישראל וכן למי שהוגש בעניינו הליל משפטי לבית הדין לעררים בתקופה זו.
 • את הבקשה להארכת רישיון עבודה מסיבות הומניטריות בהתאם להקלות החדשות ניתן להגיש עד ליום 19.12.2022 וחושב לעקבו אחרי פרסומי רשות האוכלוסין בנושא זה.

מי זכאי להקלות בהארכת רישיון מסיבות הומניטריות?

 • ההקלות יינתנו כאשר קיים קשר טיפולי בין המטופל לעובד הזר של לפחות 3 חודשים, ובלבד שביום 01.03.2020 טרם חלפו 13 חודשים מאז כניסתו של העובד הזר לראשונה לישראל.
 • ההקלות בבקשה להארכת רישיון עבודה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים חלות על מטופל שיגיש את הבקשה עד ליום 19.12.2022 ובתנאי שהמטופל עומד באחד מהתנאים הבאים :
  • בקשה קודמת של המטופל להארכת רישיון עבודה מסיבות הומניטריות נקלטה או נדחתה בתקופה שמיום 01.03.200 ועד ליום 30.06.2022.
  • בקשה קודמת להארכת רישיון עבודה מסיבות הומניטריות נדחתה עוד לפני יום 01.03.2020, אך הוגש הליך משפטי לבית הדין לעררים לפני יום 30.06.2022 והתקיים בקשר להליך המשפטי אחד מאלה:
   • ההליך המשפטי עדיין תלוי ועומד.
   • נקבע במסגרת ההליך המשפטי שעל העובד הזר לצאת מישראל החל מיום 01.03.2020, אך העובד נותר בישראל עקב תקופות היערכות שניתנו על ידי הרשות.
   • נקבע במסגרת ההליך המשפטי כי על רשות האוכלוסין לעיין מחדש בבקשה, החל מיום 01.03.2020
 • בנוסף, ההקלות בבקשה להארכת רישיון עבודה מטעמים הומניטריים יחולו גם אם העובד טרם סיים 63 חודשי שהייה בישראל, אך במהלך התקופה שמיום 01.03.2022 ועד ליום 30.06.202 סיים העובד 51 חודשי שהייה בארץ והרשות אישרה את העסקתו של העובד אצל המטופל לתקופה של עד 63 חודשי שהייה בארץ .

ההקלות בתנאים להארכת רישיון עבודה מטעמים הומניטריים

 • בתקופת ההקלות הוועדה ההומניטרית תהיה ‏רשאית ‏להמליץ ‏לשרת ‏הפנים ‏לאשר ‏הארכת ‏רישיון‏ מטעמים הומניטריים גם במקרים הבאים:
  • ‏‏גם‏ אם עברו ‏מעל ‏90 יום‏ מיום‏ הפסקת‏ עבודתו של ‏העובד הזר‏.
  • גם ‏אם‏ העובד‏ הזר‏ לא ‏הועסק‏ 24 חודשים‏ ברציפות‏ אצל‏ מטופל ‏אחד.
  • ‏ גם ‏אם‏ תקופת העסקתו של העובד הזר הסתיימה שלא‏ מחמת ‏פטירת ‏המטופל ‏או מעבר ‏המטופל ‏לבית ‏אבות.
  • גם ‏אם ‏ שר הפנים דחה בעבר את הבקשה להארת רישיון עבודה מסיבות הומניטריות.
  • ‏‏גם ‏אם‏ בעת‏ הגשת ‏הבקשה ‏המקורית שנדחתה ‏‏עברו‏ יותר מ- ‏8 שנים ‏מיום ‏כניסתו‏ של‏ העובד‏ הזר ‏לישראל‏ ובלבד שביום 01.03.2020 לא חלפו מעל ‏‏ 13 שנים מאז לכניסתו לראשונה..
 • מלבד הקלות אלה, כל שאר התנאים להארכת רישיון מטעמים הומניטריים נשארו כמפורט בערך בקשה להמשך העסקה של עובד זר בסיעוד מטעמים הומניטריים.

הגשת הבקשה לעיון חוזר

 • על המטופל לפנות ללשכה פרטית מורשית , על מנת שתגיש עבורו באמצעות טופס מקוון בקשה לעיון חוזר בבקשה להארכת רישיון מטעמים הומניטריים וזאת עד ליום 19.12.2022.
 • לטופס הבקשה יש לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי בעל 3 שנות ותק שנשלח על ידי הלשכה הפרטית או רופא או אחות אשר ביקרו בבית המטופל הסיעודי ואישרו כי העובד הזר עובד בבית המטופל ברציפות וכי הפסקת עבודתו עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופל
  • על העובד הסוציאלי וכן על המטופל לחתום על הצהרה בעניין הנ"ל כתנאי לאישור הבקשה להמשיך ולהעסיק את העובד.
  • כדי לוודא שהלשכה העבירה את הבקשה לרשות האוכלוסין, ניתן לבקש מהלשכה להעביר את האישור הממוחשב מאת רשות האוכלוסין המעיד שהבקשה התקבלה והועברה לטיפול.
 • לאחר בדיקת הבקשה, רשות האוכלוסין וההגירה תשלח הודעה על אישור או דחיית הבקשה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלשכה הפרטית אשר באמצעותה הוגשה הבקשה.
  • אם הבקשה להארכת רישיון מטעמים הומניטריים תאושר, יש לשלם בתום 30 יום באמצעות ‏הלשכה‏ הפרטית ‏את אגרת הרישיון בסך 180 ₪‏. חובת תשלום אגרת בקשה עבור הארכת רישיון העבודה, חלה על העובד הזר. העובד רשאי לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי של העובד הזר עם מס' דרכון המוכר ע"י רשות האוכלוסין וההגירה (כלומר, שהרשות הנפיקה רישיון עבודה על סמך דרכון זה) .במקרים בהם העובד אינו מחזיק בכרטיס אשראי כאמור, ניתן להסתייע במעסיק אשר רשאי לגבות חזרה סכום זה משכר העובד.
 • למידע נוסף ראו :

מעקב אחרי בקשה לקבלת היתר/המשך העסקה מטעמים הומניטריים וקבלת היתר באופן מקוון

שימו לב
למטפלים ‏סיעודיים שבקשתם ‏להארכת ‏רישיון ‏מטעמים‏ הומניטאריים נדחתה לפני יום 31.12.2022, הוארכה תקופת ההתארגנות עד ליום 15.02.2023

הקלות בקליטה או הארכת רישיון של עובד זר

הזמנה של עובד חדש לארץ על-ידי מטופל

 • כניסת עובד חדש לארץ מותנית בהזמנה רשמית מצד המטופל או משפחתו באמצעות אחת הלשכות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים הזרים בענף הסיעוד. למידע נוסף ראו קבלת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.
 • לאחר כניסתו לארץ, ייתכן והעובד יידרש לשהות בבידוד, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • במידה ונדרש בידוד, עובדי הסיעוד הזרים יוכלו לשהות בבידוד בתנאים המאפשרים בידוד של עד 6 עובדים יחדיו.
 • משפחת המטופל תדאג לכלכלת העובד בתקופת הבידוד, אך לא תשלם לו שכר עבור ימים אלה.
 • הלשכה הפרטית תסייע למעסיק להסדיר ביטוח רפואי עבור העובד, שיהיה בתוקף החל ממועד הנחיתה בישראל, במשך תקופת הבידוד ובמהלך תקופת עבודתו של העובד.
 • עובד זר בענף הסיעוד חייב להתחסן נגד קורונה עם הגעתו לישראל.
 • למידע נוסף ראו:

חשוב לדעת

 • העדכונים וההקלות הם זמניים לתקופת משבר הקורונה בלבד ויחולו עד להודעה מעודכנת אחרת. יש לעקוב אחר הפרסומים השוטפים מטעם הרשויות.


מוקדי סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני פנייה מקוונת
המוסד לביטוח לאומי
זרוע העבודה מוקד רווחה 118
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (צרכנות, ביטוח לאומי ועוד) 118 פנייה מקוונת
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה של מעסיקי עובדים זרים בנושא נגיף הקורונה
משרד הבריאות
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגונים וגופים נוספים

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
מילבת ייעוץ לגבי אביזרי עזר לתפקוד היום יומי ולשמירה על היגיינה אישית (כולל פיתוח אביזרים בהתאמה אישית)
המרכז הרפואי לאלצהיימר והמוסד לביטוח לאומי מענה ותמיכה טלפונית 24/7 לבני משפחה של חולים בדמנציה 03-5599333
עמותת עמדא קו חם לחולי אלצהיימר ובני משפחתם וקבוצות תמיכה מקוונות *8889
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (שימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
קופות החולים מוקד מיוחד לתמיכה נפשית ב"כללית"

קו חם לתמיכה נפשית ב"מכבי"

*2700

*3555

ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים