הקדמה:

מדריך זה מציע למעסיקים מגוון רחב של דרכי פעולה להתמודדות עם משבר הקורונה
אם הנכם עצמאים או פרילנסרים אך אינכם מעסיקים עובדים, היכנסו למדריך המיוחד לעצמאים ופרילנסרים
למידע ייעודי לעמותות ומלכ"רים אחרים היכנסו למדריך לעמותות, חל"צ ומלכ"רים בתקופת משבר הקורונה
למידע בנושא התמודדות עם המשבר לבעלי עסקים, ראו באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה


מענק לעצמאים ובעלי עסקים

מענק למעסיקים שקלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת

מענק שימור עובדים

 • מעסיקים עשויים להיות זכאים למענק בסך 5,000 ש"ח עבור כל עובד מזכה שנמשכה העסקתו גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.
 • למידע נוסף ראו מענק שימור עובדים משרד הכלכלה והתעשייה.

איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית

 • הממשלה מפרסמת מדי יום הנחיות או תקנות המגבילות את תנועת התושבים מחוץ לביתם ואת מספר האנשים שרשאים להתקהל יחד.
 • כמו כן מגדירות התקנות את סוגי מקומות העבודה שאסור או מותר להפעיל ואת ההגבלות שחלות על מקומות העבודה הפועלים, כגון: מספר מקסימלי של עובדים והקפדה על כללי התנהגות מסוימים.
 • התקנות וההנחיות מתעדכנות מדי יום.
 • למידע מפורט ועדכני על ההנחיות והתקנות ראו פתיחת מקומות עבודה ועסקים בתקופת קורונה.


ניהול כספי של העסק

הלוואות בסיוע המדינה

 • על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף.
 • המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ​ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 • סכום ההלוואה נקבע בהתאם למחזור השנתי של העסק:
  • לעסקים עם מחזור שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 16% מהמחזור.
  • לעסקים עם מחזור שנתי של מעל 25 מיליון ש"ח, סכום ההלוואה יהיה עד 8% מהמחזור ועד לסכום מקסימלי של 20 מיליון ש"ח.
 • ראו פירוט באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • בנוסף ראו מידע על קרן הלוואות בערבות מדינה בתקופת הגל החמישי , באתר משרד האוצר.

הלוואות אחרות

 • עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל”צ) מציעה הלוואות לעסקים זעירים וקטנים שניזוקו ממשבר הקורונה.
 • ההלוואות הן בהיקף של עד 400,000 ש"ח.
 • למידע נוסף ראו באתר עוגן.


דחיית תשלומי הלוואות מהבנקים

 • על-פי מתווה של בנק ישראל, ניתן לדחות תשלומי הלוואות שניתנו לעסקים קטנים שנפגעו מהמשבר, ואשר עומדים בתנאים הבאים:
  1. מחזור הפעילות השנתי של העסק הוא עד 25 מיליון ש"ח.
  2. ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.02.2020 במהלך השנה שקדמה לתאריך זה, וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
 • הדחייה תינתן ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
 • ניתן לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • ככלל, התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • המתווה הוארך, וניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה עד לתאריך 31.12.2020.
 • למידע נוסף על המתווה, ראו הודעת הפיקוח על הבנקים מיום 07.05.2020, וכן הודעת הפיקוח על הבנקים על הארכת המתווה מיום 29.09.2020.

דחייה נוספת של הלוואות שנדחו על-פי המתווה הקודם

 • על-פי מתווה של בנק ישראל מה-10.12.2020, עסקים קטנים וזעירים שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר, יוכלו לקבל דחייה נוספת ברכיב הקרן בהלוואה, בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
  1. ההלוואה נמצאת בסטטוס של דחייה, נכון לתאריך 31.12.2020.
  2. מחזור המכירות של העסק ירד בלפחות 25% במשך 3 חודשים (אין חובה שיהיו רצופים), במהלך החודשים מרץ עד דצמבר 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • אופן הבדיקה של הירידה במחזור המכירות נתון לשיקול דעת הבנק.
 • הדחייה תהיה ברכיב הקרן בהלוואה, והיא תביא להפחתה של החיוב החודשי. שיעור ההפחתה מותנה במאפייני ההלוואה (בין היתר הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון), והוא יכול להביא להפחתת החיוב החודשי ביותר מ-70%.
 • תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה) תלויה ביתרת ההלוואה:
  • בהלוואות שיתרתן עד 500,000 ש"ח תקופת התשלום המופחת תהיה עד 12 חודשים (לבחירת הלקוח).
  • בהלוואות שיתרתן מעל 500,000 ש"ח תקופת התשלום המופחת תהיה עד 6 חודשים (לבחירת הלקוח).
 • לאחר תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה), פריסת התשלום שנצבר תעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות (בהתאם לבחירת הבנק):
  • פריסה של התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה המקורית.
  • הארכה של תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת הדחייה.
 • הבנקים חייבים לאפשר את מתן הדחייה, ואין להם שיקול דעת אם לאפשר או לא לאפשר אותה. יחד עם זאת, במקרה שהלווה יפרע הלוואות ממלווים אחרים, או יגדיל את סיכון האשראי באמצעות נטילת הלוואות נוספות (למעט הלוואות בסיוע ממשלתי) - הבנק יהיה רשאי להפסיק את המתווה והלווה יידרש לחזור לשלם את ההלוואה כסדרה.
 • הדחייה תבוצע ללא עמלות.
 • שיעור הריבית יהיה השיעור המקורי של ההלוואה.
 • כניסת המתווה לתוקף תהיה בין ה-01.01.2021 ועד ל-31.03.2021 (מועד כניסת המתווה לתוקף עשוי להשתנות בין הבנקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מה-31.03.2021). בבנקים שבהם מועד יישום המתווה יחל לאחר ה-01.01.2021, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד הכניסה לתוקף של המתווה החדש.
 • למידע נוסף על המתווה, ראו הודעת בנק ישראל מיום 10.12.2020.
טיפ
דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.

הקלות בהלוואות מחברות כרטיסי אשראי

 • על פי מתווה של הפיקוח על הבנקים, חברות האשראי יאפשרו דחייה של תשלומי הלוואות צרכניות והלוואות לעסקים.
 • הלוואות צרכניות עד 100,000 ש"ח (אשראי צרכני):
  • הדחייה תינתן ללקוחות המשלמים את ההלוואה כסדרה.
  • הדחייה תהיה לרכיב הקרן בהלוואה, לתקופה של עד 3 חודשים, ללא שיקול דעת חברת האשראי.
  • חברת האשראי רשאית, על-פי שיקול דעתה, לאפשר דחייה נוספת של 3 חודשים (עד 6 חודשים במצטבר).
  • חברת האשראי רשאית, על-פי שיקול דעתה, לאפשר דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן.
  • הדחייה לא תינתן בהלוואות הניתנות בשיתוף פעולה מסחרי עם צד שלישי.
 • הלוואות לעסקים (אשראי עסקי):
  • הדחייה תינתן לעסק העומד בתנאים הבאים:
   1. עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ש"ח, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.
   2. ההלוואה נפרעה בצורה סדירה, וצפוי שהעסק יוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר.
  • הדחייה תינתן לתקופה של עד 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת חברת האשראי.
 • המועד האחרון להגשת הבקשה לדחייה הוא ה-31.12.2020.
 • ככלל, התשלומים יתווספו לסוף תקופת ההלוואה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • חברת האשראי אינה רשאית לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.

הרחבת המתווה לגבי הלוואות צרכניות החל מה-01.01.2021

 • על-פי הודעת הפיקוח על הבנקים מיום 30.11.2020, הורחב המתווה לגבי הלוואות צרכניות מחברות כרטיסי האשראי.
 • הדחייה תינתן ללקוחות אשר עומדים בתנאים הבאים:
  1. לקוחות שההלוואה שלהם בסכום של עד 100,000 ש"ח.
  2. הכנסת משק הבית של הלקוח אינה עולה על 20,000 ש"ח (נטו), נכון ל-28.02.2020.
  3. ההכנסה נפגעה בשיעור של 40% ומעלה. בדיקת הפגיעה בהכנסה תיעשה על-פי שיקול דעת חברת האשראי.
 • הדחייה תתאפשר הן ללקוחות שהלוואותיהם כבר נדחו על-פי המתווה, והן ללקוחות שלא דחו את הלוואותיהם במהלך המשבר.
 • לקוחות שהלוואותיהם נמצאות בססטוס דחייה: יוכלו לקבל דחייה לתקופה של עד 6 חודשים במצטבר (כולל חודשי הדחייה הקודמים). חברת האשראי חייבת לאפשר דחייה זו ללקוחות שעומדים בתנאים, והיא אינה יכולה לסרב לכך.
 • לקוחות שלא דחו את הלוואותיהם במהלך המשבר:
  • יוכלו לקבל דחייה לתקופה של 3 חודשים. חברת האשראי חייבת לאפשר לדחייה זו ללקוחות שעומדים בתנאים, והיא אינה רשאית לסרב.
  • יוכלו לקבל דחייה לתקופה של 3 חודשים נוספים (ובסך הכל 6 חודשים). הארכת התקופה ב-3 חודשים נתונה לשיקול דעת החברה, והיא אינה מחוייבת לכך.
 • ככלל, התשלומים יתווספו לסוף תקופת ההלוואה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה המקורי.
 • חברת האשראי אינה רשאית לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • המתווה ייכנס לתוקף החל מה-01.01.2021. ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואות בהתאם למתווה זה בין התאריכים 01.01.2021 ל-31.03.2021.


הנחה בארנונה לעסקים שפעילותם נאסרה במהלך תקופת המשבר

 • עסקים (כולל עמותות), שבשל הנחיות משרד הבריאות או תקנות שעת החירום לא הורשו לפעול במהלך תקופת משבר הקורונה, זכאים לפטור מארנונה עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020.
 • הרשות המקומית שבה נמצא העסק יכולה להחליט שבמקום פטור מארנונה ב-3 החודשים הנ"ל, היא תעניק לאותם עסקים הנחה של 25% על מלוא הארנונה השנתית של שנת 2020.
שימו לב
ההטבה ניתנת לעסקים שלא הורשו לפעול, כגון: מקומות בילוי, חנויות בקניונים וכו'. ההטבה לא ניתנת לנכסים המשמשים למגורים (גם אם העסק פועל מתוכם)
ההטבה לא תינתן למקומות שהורשו לפעול, כגון: בתי מרקחת, מקומות למכירת מזון, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים וכיו"ב. כמו כן ההטבה לא תינתן לנכסים בשירות המדינה או רשויות ציבוריות אחרות, נכסים שלא פעלו לפני מרץ 2020, נכסים שקיבלו פטור מכוח פקודת פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), וכן לבניין ריק או בניין שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ושלא משתמשים בו.
 • במקרים מסוימים גם מי שמחזיק בנכסים אחרים עשוי להיות זכאי להטבה הנ"ל, אם הנכס שימש לפעילות שנאסרה במהלך המשבר. ההנחה תינתן אם המחזיק יגיש בקשה, וגזבר הרשות המקומית יקבע כי אכן לא ניתן היה להפעיל את אותם מקומות, במשך יותר מ-21 יום, בשל תקנות שעת החירום.
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לעסקים ולעמותות בתקופת משבר קורונה.

הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית)

 • בנוסף, עסקים שנקבע לגביהם שהם זכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית), והכנסותיהם נפגעו משמעותית כתוצאה ממשבר קורונה, עשויים להיות זכאים להנחה של 95% בארנונה, לתקופות שבין ה-01.06.2020 ועד ל-30.06.2021.
 • הזכאות נבחנת לתקופות של חודשיים, החל מה-01.05.2020 ועד ל-30.04.2021. עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי אחת התקופות האלו, והוא עומד בתנאים לקבלת ההנחה בארנונה, יקבל הנחה מסכום הארנונה של התקופה העוקבת. לדוגמה, עסק שנקבע לגביו שהוא זכאי למענק סיוע לגבי החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה של חודשים נובמבר-דצמבר 2020.
  • לגבי התקופה הראשונה - עסק שהיה זכאי למענק סיוע בחודשים מאי-יוני 2020, יהיה זכאי להנחה מסכום הארנונה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.
 • בקשה להנחה בארנונה יש להגיש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון.
 • למידע נוסף על התנאים לזכאות ועל הליך הגשת הבקשה ראו הנחה בארנונה לעסקים הזכאים למענק סיוע בגין השתתפות בהוצאות קבועות (פעימה שלישית) בשל משבר קורונה.

הקלה בתשלום חשבונות מים

 • עסקים (כולל עמותות) שצורכים מים למטרות תעשייה ומלאכה, מסחר ושירותים, לפי תעריף מים וביוב לכמות שמעבר לכמות המוכרת בלבד (שאינם זכאים לכמות מוכרת), עשויים לקבל הקלות בתשלום אם חלה ירידה של מעל 50% בצריכת המים הממוצעת שלהם ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.
 • ההקלות הבאות ניתנות לגבי חשבון מים או ביוב שהצרכן קיבל וטרם שילם, או לגבי החשבון הקרוב שיונפק לתשלום:
  • ספק המים ידחה את התשלום של החשבון לתקופת החיוב העוקבת, ויפרוס אותו לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית מינימלית (1.75% נכון ל-17.03.2020), החל מתקופת החיוב העוקבת.
  • ספק שמספק מים לצרכן הצורך מים מחברת מקורות מים בע"מ, רשאי לבקש מחברת מקורות מים בע"מ שתדחה תשלום שביקש ספק המים, שאינו עולה על 10% מהסכום המיוחס לכמות שמעבר לכמות המוכרת. דחיית התשלום תהיה לתקופת החיוב העוקבת והסכום שתשלומו נדחה ייפרס לעד 12 תשלומים חודשיים, לפי בקשת הצרכן, בריבית המינימלית.
 • לקבלת ההקלות, הצרכנים צריכים לפנות לספקי המים שלהם.
 • למידע נוסף ראו הודעת מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 17.03.2020.


רשות המסים

 • רשות המסים הודיעה כי תשלום מענק עבודה לשכירים ועצמאים עבור שנת 2019 יועבר בפעימה אחת החל מה-01.07.2020. ראו פרטים נוספים.
 • למידע נוסף לגבי מהלכים מרכזיים של רשות המסים להקלת ההתמודדות של עסקים בתקופת משבר הקורונה, ראו באתר רשות המסים.

מקדמות לביטוח לאומי

 • עצמאים שהכנסתם צומצמה עקב משבר הקורונה יכולים להגיש בקשה להקטנת מקדמות הביטוח הלאומי. לפרטים על ההליך ראו דמי ביטוח לאומי לעצמאי ("בקשה לתיקון גובה המקדמות").
 • עצמאים שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה לסגירת תיק עצמאי.
  • עם סגירת התיק יבוטלו תשלומי המקדמות שלהם והם כבר לא יהיו במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.
  • החל מה-01.07.2020, סגירת תיק עצמאי תתאפשר רק למי שלא עבד כעצמאי 3 חודשים לפחות.
  • ניתן להגיש רטרואקטיבית בקשות לסגירת תיק מה-15.03.2020 עד ל-30.06.2020.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הקטנת עלות העסקת העובדים

"דמי אבטלה" למעסיק

כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • הסביבה העסקית סביב משבר הקורונה עשויה להוביל עסקים רבים לקשיים כלכליים משמעותיים.
 • בעל עסק שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית של העסק לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • במקרים כאלה חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו עשויים להיות משולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על המעסיק (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
טיפ
בשל משבר הקורונה, חייב בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל רשאי להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים.
למידע נוסף ראו הקלות לעובד עצמאי הנמצא בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל בתקופת משבר הקורונה.

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

אזהרה
השהיית ההגבלות על חשבונות הבנק הינה זמנית בלבד
 • צ'קים שחזרו מסיבה של היעדר כיסוי מספיק החל מה-11.08.2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות.
 • צ'קים מבוטלים שמועד פרעונם הוא 11.08.2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות.


עובדים

התנהלות המעסיק בנוגע לעובדים אשר טרם התחסנו נגד נגיף הקורונה

 • מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד להתחסן או לבצע בדיקת קורונה, אבל לסירוב העובד יכולות להיות השלכות בהקשר של המשך ההתייצבות לעבודה.
 • על פי התקנות החל מיום 05.10.2021 ועד ליום 31.01.2022 עובדים המועסקים במקומות עבודה המקבלים קהל ומפורטים בתקנות, נדרשים להציג אישור תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית כתנאי לכניסתם לעבודה.
 • עוד לפני פרסום התקנות, בית הדין האזורי לעבודה נתן מספר החלטות ופסקי דין מהם עולה כי במקרים מסוימים ניתן להגביל את כניסתם למקום העבודה של עובדים אשר טרם התחסנו ומסרבים להציג בדיקת קורונה שלילית.

עובדים שהם או ילדיהם נמצאים בבידוד או הורים שנעדרו מעבודתם עקב חובת בידוד של ילדם

 • החל מיום 29.10.2020 ובעקבות פסיקת בית המשפט העליון חוקק הסדר חדש ולפיו, עובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף ה"קורונה" או בשל חובת בידוד של ילדו, ודיווח על כך למשרד הבריאות זכאי לתשלום דמי בידוד ממעסיקו (ולא דמי מחלה).
  • החל מיום 01.01.2021 עובד מחוסן/ מחלים שלא חייב בבידוד, אך נעדר מעבודתו בשל חובת בידוד של ילדו זכאי לדמי בידוד, בתנאי שסיבת הבידוד של ילדו אינה חזרתו של הילד מחו"ל או היות הילד חולה מאומת.
  • עובד שנכנס לבידוד בשל הגעתו מחו"ל אינו זכאי לדמי בידוד (אלא אם נסע לחו"ל מטעם המעסיק), ועובד הנמצא בבידוד בשל היותו חולה מאומת יהיה זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד
  • החל מ- 05.08.2021 גובה דמי הבידוד עשוי להשתנות בין עובדים מחוסנים, מחלימים או מנועי חיסון ועובדים שאינם מחוסנים.
  • החל מיום 05.08.2021 המעסיק רשאי לנכות את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד וזאת עד לניכוי של מקסימום 3 ימי מחלה עבור כל תקופת בידוד. עד מועד זה רשאי היה המעסיק לנכות את ימי ההיעדרות בתקופת הבידוד ממכסת ימי המחלה עד לניכוי של מקסימום של 4 ימי מחלה מחלה.
  • למידע נוסף ראו תשלום דמי בידוד לעובד אשר שוהה בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף הקורונה או בשל חובת בידוד של ילדו החל מיום 29.10.2020.
 • מעסיק ששילם לעובד הזכאי על פי הדין דמי בידוד, עשוי להיות זכאי להחזר חלקי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הסכומים ששילם לעובד החל מיום הבידוד השני. ניתן להגיש בקשה להחזר למוסד לביטוח לאומי החל מחודש פברואר 2021. למידע נוסף ראו החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים.
 • עד ליום 28.10.2020 עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו כי הוא או ילדו נדרשו לשהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף "הקורונה", נחשב כמי שנעדר מעבודה עקב מחלה, ולפיכך היה זכאי לתשלום דמי מחלה במהלך תקופת היעדרותו, בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו.
 • במהלך תקופת הבידוד של העובד, למעסיק אסור לנקוט בפעולות הבאות:

עובדים שחלו במחלת הקורונה

 • עובדים שחלו במחלת הקורונה ונעדרו מעבודתם עקב המחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה בהתאם לימי המחלה הצבורים שעומדים לזכותם ובכפוף להמצאת אישור רפואי.
 • עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום ורק לאחר מכן אובחן כחולה, לא יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה, שכן במהלך החופשה ללא תשלום יחסי העבודה מושהים.
 • עובדים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה עשויים להיות מוכרים כנפגע בעבודה ולהיות זכאים לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • לשם כך עליהם להגיש תביעה לדמי פגיעה אל המוסד לביטוח לאומי.
  • תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה יאושרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם יש מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.
  • ימי היעדרותם מהעבודה לא ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותם.
  • למידע נוסף ראו הכרה בעובדים שנדבקו בקורונה במהלך עבודתם כנפגעי עבודה.


העסקת עובדים בשעות נוספות

 • בשל התפרצות זן האומיקרון פרסמה שרת הכלכלה היתר שתוקפו מיום 16.01.2022 ועד ליום 14.02.2022 הקובע כי מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובדים בשעות נוספות מעבר למספר השעות הנוספות המותרות בימי שגרה.
 • הזכאות להעסיק עובדים בשעות נוספות על-פי היתר זה חלה על מי שמעסיקים מעל 20 עובדים אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • ביום שבו החל המעסיק להעסיק עובדים בשעות נוספות לפי תנאי היתר זה, לפחות 20% ממצבת העובדים (מספר העובדים הממוצע כפי שדווח על-ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש אוקטובר 2021 לחודש דצמבר 2021) נעדרו מהעבודה בשל סיבות שאינן תלויות במעסיק (כגון, מחלה או בידוד) והעובדים הקיימים לא יכולים לבצע את העבודה באותה תפוקה מבלי לבצע שעות נוספות.
  • במקום העבודה מועסקים עובדים במשמרות, ונעדרו ממקום העבודה יותר מ-20% מהעובדים באותה המשמרת בשל נסיבות שאינן תלויות במעסיק, ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על-ידי עובדי אותה משמרת.
שימו לב
היתר זה לא יחול על מעסיקים בענף התחבורה הציבורית, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההובלה, מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף ההיסעים וכן מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.
 • על-פי ההיתר, החל מ-16.01.2022 ועד 14.02.2022, מעסיקים אשר ההיתר חל עליהם, רשאים להעסיק עובד בשעות נוספות בהתאם למגבלות הבאות:
  • מותר להעסיק עובד 14 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, לא יותר מ–8 פעמים בחודש, בתנאי שתינתן הפסקה של לפחות רבע שעה בין השעה ה–12 לשעה ה-14 ביום עבודה, וזאת בנוסף להפסקות הקבועות. בשאר הימים מותר להעסיק עובד לכל היותר 12 שעות יום (כולל השעות הנוספות).
  • אסור להעסיק עובד מעל 67 שעות (כולל שעות נוספות) בשבוע.
  • אסור להעסיק עובד מעל 90 שעות נוספות בחודש.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה.

חופשה כפויה על חשבון ימי החופשה השנתית

 • מעסיק רשאי להחליט מתי העובד יצא לחופשה וינצל את ימי החופש שלו.
 • כמו כן רשאי המעסיק לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת (כפויה).
 • לפיכך מותר למעסיק לדרוש מהעובד לנצל את ימי החופשה בתקופה זו, וזאת בתנאי שיש לעובד מספיק ימי חופשה צבורה.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • על המעסיק לתת התראה מראש על היציאה המתוכננת לחופשה, ואם מדובר בחופשה של שבוע או יותר, יש להודיע עליה לעובד שבועיים מראש.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית.
שימו לב
חופשה כפויה בשירות המדינה ובמגזר הציבורי

הקטנת היקף משרה או הפחתת שכר של עובדים

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת
 • מעסיק רשאי להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בהסכמת העובד.
  • על-פי הפסיקה, אם מעסיק כופה על העובד חופשה ללא תשלום לתקופה בלתי מוגבלת, זה נחשב כפיטורים ועל המעסיק לערוך לעובד שימוע לפני פיטורים ולשלם לעובד פיצויי פיטורים על-פי הדין.
  • כמ כן, חופשה כפויה ללא תשלום עשויה להוות הרעה מוחשית בתנאי העבודה והעובד זכאי לפיצויי פיטורים אם יתפטר בשל ההרעה בתנאים. במקרה זה על העובד חלה חובה ליידע את המעסיק מראש על כוונתו להתפטר עקב ההרעה בתנאי העבודה.
  • יחד עם זאת, נסיבות בהם מעסיק מוציא את העובדים לחופשה כפויה ללא תשלום עקב חובה שהוטלה עליו בדין לצמצמם את מצבת כוח האדם או לסגור את מקום העבודה הינן נסיבות מיוחדות, אשר ייתכן שבגינן יסבור בית הדין לעבודה שאין המדובר בפיטורים או הרעה מוחשית בתנאי העבודה. טרם ניתנה פסיקה בנושא.
 • המשמעויות הכלכליות לעסק הן, בין היתר:
  • יחסי העבודה מושהים והעובד אינו זכאי לתשלום שכר (לרבות אי זכאות תשלום בגין חופשה או מחלה).
  • אין צורך לפדות את ימי החופשה או את ימי ההבראה של העובד.
  • הטבות נלוות (כגון: שי לחג, שימוש ברכב חברה או בטלפון סלולרי של החברה) מושהות בזמן חל"ת, והמעסיק רשאי לשלול הטבות אלה מעובד בחל"ת, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם קיבוצי או אישי. הטבות אלה נחשבות כהכנסת מעבודה ואם המעסיק ממשיך לתת אותם לעובד במהלך החל"ת, עליו לדווח על כך לביטוח לאומי ומס הכנסה.
  • נחסכות עלויות של פיטורים וגיוס עובדים.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים מעסיק המעוניין להוציא עובדת לחל"ת, יכול לעשות זאת רק אם קיבל מראש היתר מזרוע העבודה שיש לבקש בטופס בקשה מיוחד:
 • כמו כן, נדרש היתר גם במקרים הבאים:
 • חופשה ללא תשלום וחופשת מחלה
  • עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה טרם היציאה לחל"ת-
   • כשהחל"ת נעשה בהסכמה, נפסקת חופשת המחלה והמעסיק רשאי להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום.
   • כשמדובר בחופשה כפויה שאיננה מוגבלת בזמן, לא ניתן להוציא עובד שנמצא בחופשת מחלה לחל"ת, כל עוד עומדים לזכות העובד ימי מחלה צבורים ועל המעסיק להמשיך ולשלם לעובד דמי מחלה. הוצאת עובד לחופשה כפויה שאינה מוגבלת בזמן נחשבת כפיטורים, ועל פי סעיף 4 לחוק דמי מחלה למעסיק אסור לפטר עובד הנמצא בתקופת מחלה כל עוד יש ברשותו ימי מחלה צבורים.
  • עובד שחלה במהלך החל"ת-
   • עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום ובמהלך החופשה חלה, אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור תקופת מחלתו שכן בתקופת החל"ת יחסי העבודה מושהים.
 • דמי אבטלה:
  • ככלל, כדי לאפשר לעובדים לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת, יש להוציא אותם ל-30 ימי חל"ת רצופים לפחות. עם זאת, בתקופה שבין ה-01.08.2020 ל-30.06.2021 תיתכן זכאות לדמי אבטלה גם בחל"ת של 14 ימים לפחות.
  • העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות, כגון: תושבות בישראל (עובדים זרים או פלסטינים אינם זכאים לדמי אבטלה), תקופת אכשרה וגיל מעל 18 ומתחת ל-67 (עובדים מבוגרים יותר יכולים לבדוק את זכאותם למענק הסתגלות מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי ולזכויות נוספות המפורטות במדריך המיוחד לעובדים מעל גיל 60 שהוצאו לחל"ת או פוטרו בשל משבר הקורונה).
  • במהלך החל"ת, לא משלמים לעובדים שכר ולא מנכים להם את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית הצבורה לזכותם.
  • כדי לסייע לעובדים לקבל דמי אבטלה, מעסיקים רשאים לדווח באופן מרוכז ומקוון לשירות התעסוקה על עובדיהם שפוטרו או הוצאו לחל"ת ובכך לחסוך לכל עובד לעשות את הרישום בעצמו. על המעסיק לוודא כי העובדים מסכימים לדיווח וליידע אותם כי עליהם להגיש תביעה לביטוח לאומי כדי לממש את זכאותם לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה. למידע נוסף ראו דיווח מרוכז של מעסיק לשירות התעסוקה על עובד שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופת משבר קורונה
  • בנוסף, המעסיק נדרש למלא עבור כל עובד:
   1. אישור על תקופת העסקה ושכר. המעסיק יציין על גבי הטופס שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה ואת תאריך היציאה לחל"ת. אם סיום התקופה לא ידוע, יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
   2. טופס 100 (ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף), שהמעסיק ישדר עבור כל העובדים. ניתן לשדר טופס 100 מכל מערכת שכר.
  • מי שמעסיקים מעל 500 עובדים מתבקשים לפנות למוסד לביטוח לאומי במייל לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.
  • אם עובד שהוחזר לעבודה מוצא שוב לחל"ת, המעסיק צריך לדווח על היציאה הנוספת לחל"ת ב"קובץ הפסקת עבודה" ולפרט את הסיבה ותאריך הפסקת העבודה (אין לשדר טופס 100 במקרה זה). למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף בנושא דמי האבטלה לעובדים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • העסקה זמנית של העובד במהלך החל"ת:
  • אם המעסיק מעוניין לקרוא לעובד חזרה לעבודה, גם לתקופה קצרה של מספר ימים בודדים, לפני שחלפו 14 ימים (30 ימים בחל"ת לפני ה-01.08.2020), העובד לא יהיה זכאי לדמי אבטלה (שכן על העובד להשלים מינימום ימי חופשה רצופים לצורך זכאותו לדמי אבטלה).
  • בכל מקרה של העסקת עובד במהלך החל"ת, יש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של שירות התעסוקה בטלפון *9687 .
אזהרה
אם המעסיק או העובד לא יודיעו למוסד לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה על חזרת העובד לעבודה, ייתכן שהעובד לא יהיה מכוסה בביטוח תאונות עבודה, ואם ייפגע במהלך עבודתו, המעסיק חשוף לסיכון של תביעת פיצויים בגין הנזקים שייגרמו לעובד.
 • פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת:
  • על-פי הוראת שעה שנקבעה בעקבות משבר הקורונה, מעסיקים יהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שהוצאו לחל"ת של חודש קלנדרי מלא אחד לפחות, בתקופה שבין ה-01.04.2020 ל-30.06.2021 (תקופת הפטור הוארכה גם לחודשים מאי ויוני 2021).
  • הפטור הוא מהתשלום, אך לא מהדיווח:
   • לעובדים שהיו בחל"ת בשנת 2020 הדיווח ייעשה באמצעות טופס 126 סופי - דיווח מס' 3, משרה 22 (עובד בחל"ת)
   • לעובדים שהיו בחל"ת בשנת 2021 הדיווח ייעשה באמצעות טופס 126- דיווח מס' 1, משרה 22 (עובד בחל"ת)
  • המוסד לביטוח לאומי יפרסם בהמשך מידע מפורט לגבי אופן הדיווח ולגבי ההחזרים למעסיקים ששילמו את דמי הביטוח עבור העובדים.
  • למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי:
 • ביטוח פנסיוני וקרנות השתלמות:
  • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות השתלמות של העובדים עבור הימים שבהם שהו בחל"ת.
  • חשוב להבהיר לעובדים כי הפסקת ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה או לביטוח מנהלים עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי, דבר שיכול להשאיר את העובד ללא כיסוי ביטוחי ואף להקשות או למנוע ממנו לרכוש ביטוח כזה בעתיד.
  • עובד יכול לשמור על הזכויות שצבר, גם אם הופסקה עבודתו והופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שהכנסתו נפגעה במשבר הקורונה
בעקבות משבר הקורונה הוארכה התקופה שבה יישמרו הזכויות הפנסיוניות של מי שהפסיק לעבוד (פוטר, התפטר, יצא לחל"ת) או מי שהכנסתו הופחתה ביותר מ-20%. למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד שהכנסתו נפגעה עקב פיטורים, חופשה ללא תשלום או הפחתת שכר בתקופת משבר קורונה.

פיטורים

 • מעסיק שבוחר לפטר עובדים חייב לערוך להם שימוע לפני הפיטורים ורק לאחר מכן לקבל החלטה סופית.
 • אם החליט לאחר השימוע לפטר את העובדים:
  • עליו לתת להם הודעה מראש לפני כניסת הפיטורים לתוקף, ועד אז להמשיך ולהעסיק אותם. אורך תקופה זו משתנה בהתאם לוותק של העובד.
  • המעסיק יכול לפטר אותם לאלתר, אך לשלם להם פיצוי בגובה השכר שהיו מקבלים אילו המשיכו לעבוד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

עובדים מעל גיל 67

עובדים שהם הורים לילד/בוגר עם מוגבלות ועובדים עם מוגבלות

זכאות של הורים לילד עם מוגבלות העובדים במגזר הציבורי

 • בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת תקופת הקורונה, הורים לילד עם מוגבלות שמוגדרים כעובדים לא חיוניים במגזר הציבורי והוצאו לחופשה כפויה בתקופה שבין ה-22.03.2020 ל-02.05.2020, לא היו זכאים לדווח על ימי מחלה לצורך סיוע אישי לילדם.
 • עם זאת, ב-04.06.2020 החליטה ועדת המעקב של ההסכם הקיבוצי כי עובדים אלה זכאים להגיש למעסיק הצהרות על "היעדרות לצורך סיוע אישי" לגבי הימים ששהו בהם בחופשה הכפויה.
  • הימים ינוכו מימי המחלה הצבורים של ההורים והם יקבלו החזר על ימי החופשה שהורדו להם מכוח ההסכם.
  • הוראות ועדת המעקב מחייבות את כל המעסיקים שההסכם חל עליהם.
 • למידע נוסף ראו באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.


עובדים זרים או פלסטינים

 • הארכת תוקף היתרים ואשרות:
  • מעסיקים בעלי היתר העסקה בענפי החקלאות, המומחים והשפים, שתוקף ההיתר שלהם אמור לפוג לפני ה-10.05.2020, יקבלו הארכה אוטומטית לתקופה של חודשיים ממועד סיום ההיתר (ללא צורך בהגשת בקשה ותשלום אגרה).
  • כמו כן, לעובדים עם רישיונות ב/1 בענפים סיעוד, חקלאות, שפים ומומחים, שתוקף האשרה שלהם אמור לפוג לפני ה-10.05.2020 תתבצע הארכה אוטומטית לתקופה של חודשיים מסיום תוקף האשרה המקורית.
  • למידע נוסף ראו הודעת רשות האוכלוסין וההגירה.
  • למעסיקים בעלי היתר העסקה בענף הסיעוד שתוקף ההיתר שלהם אמור לפוג לפני ה- 31.05.2020, ההארכה תתבצע אוטומטית עד ל-30.06.2020. למידע נוסף ראו בהודעת רשות האוכלוסין וההגירה.
 • מעסיק של עובד פלסטיני בעל אישור לינה בישראל, חייב לרכוש עבור עובדו ביטוח רפואי בישראל ולספק לעובד מגורים הולמים. למידע נוסף ראו:ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים פלסטינים בעלי היתרי לינה בישראל עקב משבר הקורונה
 • מענה לשאלות הקשורות להעסקת העובדים:
  • לאור הצעדים הננקטים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, עולות שאלות רבות בנושא העסקת עובדים זרים או פלסטינים.
  • ניתן לפנות בשאלות הקשורות להעסקת עובדים אלה אל מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, באמצעות טופס מקוון או באמצעות כתובת המייל: .

איסור אפליה בעת ההחלטה על עתיד העובדים

 • בעת ההחלטה על פיטורי עובד או הוצאתו לחל"ת או על הפחתת שכרו או היקף משרתו, אסור להפלות אותו על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, היריון, הפריה חוץ גופית, טיפולי פוריות, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה או שירות מילואים, או להביא את הנתונים הללו כשיקול בעת קבלת ההחלטה.
 • למידע נוסף ראו אפליה אסורה בעבודה.


פסקי דין

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים
 • שאלות לזרוע העבודה בנושא מפעל חיוני ניתן להפנות לכח אדם לשעת חירום:
  • מטה ארצי - 074-7696188
  • מרחב צפון - 04-8631041
  • מרחב מרכז - 03-7347003
  • מרחב ירושלים - 02-6667980
  • מרחב דרום - 08-6264781

ארגוני סיוע

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותוכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284

מידע נוסף