הקדמה:

דף זה מרכז מידע חשוב למי שנמצא בתקופת אבטלה (עקב פיטורים או חל"ת) בשל משבר הקורונה
קיימות זכויות נוספות לאוכלוסיות ספציפיות, ומומלץ לעיין בפורטל המלא


עובדים רבים יצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו מאז ראשית משבר הקורונה, וחלקם גם סבלו מירידה בהכנסותיהם הנוספות. המדינה מעניקה סיוע לאנשים שאיבדו את הכנסתם, באמצעות דמי אבטלה, מענקים וקצבאות נוספות, אבל תוכניות הסיוע הללו הן זמניות ונותנות מענה חלקי לאובדן ההכנסה, ומאות אלפי משפחות מוצאות את עצמן עכשיו בקשיים כלכליים ש"נחתו" עליהן בצורה מיידית. המדריך מנסה להזכיר ולחשוף לכם מספר אפשרויות שיעזרו לכם כאן ועכשיו:

אנחנו מאחלים לכולנו שנעבור את התקופה בשלום כולל חזרה בהקדם לעבודה ולשגרה.

שימו לב
הארכת תקופת החל"ת
צדדים יכולים להאריך בהסכמה את תקופת החופשה ללא תשלום. אם מעסיק כופה על עובד חל"ת לזמן בלתי מוגבל, הדבר נחשב כפיטורים והעובד זכאי לכל זכויותיו כאילו פוטר. כמו כן חופשה כפויה ללא תשלום מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה ועובד המתפטר עקב החל"ת הכפוי זכאי למלוא פיצויי הפיטורים כאילו פוטר. למידע נוסף לחצו כאן

מיצוי זכויות מול המעסיק

התנהלות מול הבנקים

דחיית תשלומי משכנתא

 • ב-29.09.2020 הודיע בנק ישראל על הארכה בדחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של 6 חודשים נוספים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
  • מי שכבר קיבלו דחייה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם כלל הדחייה עולה על 6 חודשים.
  • מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים. ניתן להגיש את הבקשה לדחיית התשלומים עד ל-31.12.2020.
  • דחיית התשלומים לא תתאפשר ללווה שנמצא בהליך משפטי.
  • לווה, שנכון ל-28.02.2020 איחר באחד או יותר מהתשלומים החודשיים, יוכל לקבל דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת האיחור בתשלום.
 • בסיום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו על יתר תקופת המשכנתא. לכן, התשלומים החודשיים שנותרו יעלו באופן יחסי לתקופת הדחייה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם המשכנתא.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי המשכנתא.
 • הבנקים מאפשרים את דחיית החוב ללא צורך בהגעה לסניף.
טיפ
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב גם לבחון את ההשפעה של הדחייה על הכיסוי הביטוחי (ביטוח חיים) הקיים במסגרת המשכנתא.
 • ללווים שנטלו הלוואה לדיור בסיוע משרד השיכון:
  • הבנק רשאי לאשר הקלות נוספות, בהתאם לתנאים (כגון דחייה לתקופה נוספת, פריסת התשלומים והארכת התקופה לפירעון).
  • מי שמתקשים בהחזרי המשכנתא למרות דחיית התשלומים, יכולים לפנות אל ועדת החריגים של משרד השיכון ולבקש הקלה נוספת.
  • למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

דחייה נוספת של תשלומי המשכנתא החל מה-01.01.2021

 • על-פי מתווה של הפיקוח על הבנקים מה-30.11.2020, לקוחות שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר, וקיבלו דחייה בתשלומי המשכנתא (בהתאם למתווה הקודם), יוכלו לבקש מהבנק דחייה נוספת בתשלומים,שתביא להפחתה בהחזרים החודשיים. זאת בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
  1. הכנסת משק הבית של הלקוח (נטו) אינה עולה על 20,000 ש"ח, נכון לתאריך 28.02.2020.
  2. פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה.
שימו לב
 • בדיקת גובה ההכנסה ושיעור הפגיעה בהכנסה תיעשה על-פי שיקול דעת הבנק.
 • לקוחות שאינם עונים על התנאים יוכלו לפנות לבנקים בבקשה להסדרים פרטניים ומציאת פתרונות המתאימים להם.
 • הקטנת החיוב החודשי יכולה להיעשות על-פי אחת החלופות הבאות. כל בנק רשאי להציע לכלל לקוחותיו אחת משתי החלופות:
  • חלופה א': הפחתת התשלום החודשי בכ-25%, 50%, 75% (בהתאם לבחירת הלקוח).
  • חלופה ב': דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין 40% ל-75%. שיעור ההפחתה יהיה בהתאם למאפייני ההלוואה הספציפית, כמו הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון.
 • התקופה שבה התשלום החודשי יהיה מופחת תהיה 24 חודשים או פחות - לבחירת הלקוח.
 • לאחר תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה), פריסת התשלום שנצבר בתקופה זו תעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה.
  • הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת התשלום המופחת.
 • דחיית תשלומי ההלוואה תיעשה ללא עמלות.
 • שיעור הריבית יהיה שיעור הריבית המקורי של ההלוואה.
 • ניתן יהיה להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה בהתאם למתווה הנוסף בין ה-01.01.2021 ועד ל-31.03.2021 (מועד כניסת המתווה לתוקף עשוי להשתנות בין הבנקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מה-31.03.2021). בבנקים שבהם מועד יישום המתווה יחל לאחר ה-01.01.2021, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד הכניסה לתוקף של המתווה החדש.
 • למידע נוסף על המתווה החדש, ראו בבהודעת הפיקוח על הבנקים מיום 30.11.2020.

דחיית תשלומים בהלוואות צרכניות מהבנקים

 • בנק ישראל הודיע על הארכת המתווה המקיף, כך שהבנקים יאפשרו דחיית תשלומים של הלוואות צרכניות (אשראי צרכני), ל-6 חודשים, בהלוואות שסכום היתרה לתשלום הוא עד 100,000 ש"ח.
  • לקוחות שכבר דחו את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד 31.12.2020, בתנאי שלא היו פיגורים בהלוואה נכון ל-28.02.2020.
  • לקוחות שטרם דחו את התשלומים, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, גם אם היו פיגורים בהלוואות שלהם בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 • לא תינתן דחייה בהלוואות שניתנו בשיתוף פעולה מסחרי עם צד שלישי.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם ההלוואה.
 • ככלל, התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי ההלוואה.
 • ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה עד לתאריך 31.12.2020.
טיפ
דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.

הגדלת מסגרת אשראי בחשבון הבנק

 • לאור החשש שמשבר הקורונה יגרום ליותר אנשים קשיים בתזרים המזומנים המשפחתי (ולעצמאים בתזרים העסקי), וכתוצאה מכך אף עלולים לחזור להם צ'קים מחוסר כיסוי, בנק ישראל מתיר לבנקים להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי באופן חד-צדדי, באותם תנאים שחלים כרגע (כלומר ללא החמרה בתנאי הריבית), ובלבד שהבנק ימסור ללקוח לאחר מועד ההגדלה מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ואת שיעור הריבית שתחול עליה.
 • ניתן לפנות אל סניף הבנק, שבו מתנהל החשבון באמצעות הטלפון או ערוצי התקשורת האחרים ולבדוק את האפשרות להגדלת המסגרת.
שימו לב
המערכת הבנקאית נערכת להקלות נוספות, כמו: הלוואות, מתן אפשרות לשירותים מרחוק ללא הגעה לסניף וכיו"ב. למידע נוסף ראו הוראת שעה של המפקחת על הבנקים.

השהייה של הגבלת חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו

אזהרה
השהיית ההגבלות על חשבונות הבנק הינה זמנית בלבד
 • צ'קים שחזרו מסיבה של היעדר כיסוי מספיק החל מה-11.08.2020 יתווספו לצורך הטלת הגבלות.
 • צ'קים מבוטלים שמועד פרעונם הוא 11.08.2020 או מאוחר יותר, חשופים להגבלת חשבונות.


הקלות לאנשים עם חובות וקנסות

חובות בהוצאה לפועל

 • רשות האכיפה והגבייה השהתה במהלך משבר הקורונה ולתקופה של 9 חודשים, חלק מהפעולות וההליכים לגביית החובות וכן קבעה שורה של הקלות.
 • ביום 07.07.2021, הודיעה רשות האכיפה והגבייה על הארכת תקופת ההשהייה וההקלות עד ליום 24.03.2022.
 • בין השאר, יתאפשר לחייבים שסכום חובותיהם נמוך מ-50,000 ש"ח להצטרף להסדר תשלומים מיוחד, הכולל הטבות והקלות כגון: הפחתת ריבית הפיגורים בתיק (ב-50%), עיכוב הליכי הגבייה (עיקולים, הגבלות וכו') וחיסכון בתשלומים נלווים.
טיפ
מומלץ לאנשים שמתנהלים נגדם תיקים בהוצאה לפועל לבדוק מול לשכות הוצאה לפועל את האפשרויות לפריסת החוב או הסדרת תשלומו ללא נקיטת עיקולים או הליכי גבייה נוספים שעלולים להגדיל את גובה החוב בתיק.

חובות בגין קנסות במרכז לגביית קנסות

 • מי שהיה לו חוב במרכז לגביית קנסות, והוא מאחר בתשלום, זכאי לביטול ריבית הפיגורים על כל קנס שהיה אמור להיות משולם בין ה-10.03.2020 ל-14.05.2020, ולא שולם במועד.
 • כמו כן, נדחו המועדים להגשת בקשה לביטול קנס, בקשה להישפט על העבירה שבגינה הוטל הקנס וכן נדחה מועד לתחילת מאסר שהוטל במקום תשלום קנס.
טיפ
חייבים במרכז לגביית קנסות שנפגעו מהשלכות המשבר שבעקבות וירוס הקורונה, יכולים להגיש בקשה לדחיית תשלום החוב, להפחית פיגורים שנצברו או לפרוס את תשלום החוב, וזאת באמצעות טופס מקוון ללא צורך במסמכים נוספים מלבד מסמכים המעידים על הפגיעה המשבר, כגון: פיטורים, יציאה לחל"ת, הידבקות בנגיף, פגיעה כלכלית בעסק וכיו"ב.

חוב לחברת החשמל

 • צרכנים שנותקו עקב חוב יכולים לפנות למוקד 103 ולבקש חיבור מחדש גם אם חובם טרם הוסדר.
 • צרכנים במסלול מת"מ יכולים לפנות למוקד ולבקש להשהות הסדר חוב עבר במת"מ.
 • למידע נוסף ראו שאלות ותשובות באתר רשות החשמל.

עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים מכוח חוקי המס

 • ב-23.07.2020 הודיעה רשות המסים על הארכת מועדים לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי.
 • מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוקי המס, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף (מע"מ) ומועד תשלומו (או אחד מתשלומיו, אם חולק לתשלומים) חל בין ה-25.6.2020 ל-30.9.2020 רשאי להגיש בקשה לגורם ברשות המסים שהטיל את העיצום הכספי או הקנס האזרחי ומועד התשלום יידחה.

תכנית חנינות מיוחדת להקלה בקנסות

 • החל מיום 22.09.2020 ועד 01.04.2021 מופעלת תכנית חנינות מיוחדת במסגרתה נעשה שימוש מורחב בסמכות נשיא המדינה להעניק חנינה ולהקל על בעלי חובות בגין קנסות, שנקלעו למצב כלכלי קשה בעקבות משבר הקורונה.
 • תכנית החנינות המיוחדת לא חלה על קנסות שניתנו בגין הפרת תקנות הקורונה (חובת בידוד, הפרת הוראות התו הסגול וכו').
 • הגשת הבקשה נעשית באמצעות טופס מקוון (מרחוק) ואינה כרוכה בתשלום.
 • למידע נוסף ראו הקלה בקנסות למי שנקלע למצב כלכלי קשה עקב משבר הקורונה (תכנית חנינות מיוחדת)


השלמת הכנסה למקבלי דמי אבטלה נמוכים או לחסרי הכנסה כלל

 • מי שאין לו הכנסה כלשהי זכאי לגמלת הבטחת הכנסה.
 • אם יש לעובד הכנסה הנמוכה מהסכום הקבוע בחוק (כולל הכנסה מדמי אבטלה או מקצבאות אחרות), הוא עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חלקית ("השלמת הכנסה").
 • סכומי הגמלה נעים בין 1,409 ש"ח ליחידים עד גיל 25 החייבים להתייצב בשירות התעסוקה, ל-4,480 ש"ח להורים יחידים בני 55 שנים ומעלה עם 2 ילדים לפחות (נכון ל- 2021).
 • מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות.
 • למידע נוסף ראו:


הלוואות ומשיכת כספים מקרנות השתלמות

 • לחלק ניכר מתושבי ישראל יש חסכונות בקרנות השתלמות. הכסף הוא של החוסכים אבל פדיון שלו לפני תום 6 שנות חיסכון יכול לגרום לתשלום מס משמעותי.
טיפ
אם אינכם יודעים אם יש לכם קרן השתלמות או היכן היא מתנהלת, ניתן לבדוק זאת בחינם בהר הכסף (מנוע החיפוש לכספים אבודים באתר משרד האוצר).

משיכת כספים מקרן השתלמות

 • עובדים שכירים ועצמאים, שהכנסתם ( או הכנסת בני הזוג שלהם) נפגעה בתקופת משבר קורונה, זכאים למשוך מקרן ההשתלמות סכום של עד 7,500 ש"ח בחודש, ללא תשלום מס, ובסך הכל עד 45,000 ש"ח, וזאת גם אם טרם עברו 6 שנים מאז שהתחיל לחסוך בה, או 3 שנים, אם עבר את גיל הפרישה.
 • בכל מקרה חוסכים בקרן השתלמות יכולים למשוך את הכספים שהצטברו בקרן אם עברו 6 שנים מאז שהתחילו לחסוך בה. מי שעבר את גיל הפרישה (62 לנשים, ו-67 לגברים) יכול למשוך את הכספים כבר לאחר 3 שנות חיסכון.
  • במקרים אלה ניתן למשוך את מלוא הסכומים שנצברו בקרן, ללא הגבלה וללא תשלום מס (למעט מס על הרווחים אם הופקדו לקרן סכומים מעל התקרה הקבועה בחוק).
  • למידע נוסף ראו קרן השתלמות.

הלוואה מקרן השתלמות

 • קרנות ההשתלמות, מאפשרות לחוסכים במקרים רבים, לקבל הלוואות בריביות נמוכות יחסית (בהשוואה לריביות הנהוגות בשוק).
 • סכום ההלוואה תלוי בסכום החיסכון שנצבר עד כה בחשבונו של מבקש ההלוואה וגם בשאלה אם החיסכון נזיל. כלומר, אם ניתן למשוך את הכספים מתוך החשבון (לדוגמה: בקרן השתלמות ניתן למשוך את הכספים לאחר 6 שנים, ואם החוסך הגיע לגיל פרישה, ניתן למשוך את הכספים בתום 3 שנים מתחילת החיסכון בקרן).
 • לפעמים נטילת הלוואה מקרן ההשתלמות עדיפה על פני שבירת הקרן (משיכת הכספים שנצברו לפני שהגיע המועד למשיכתם), וזאת לאור הריבית הנמוכה של ההלוואה והעובדה שבמקרים רבים התשואות (הרווחים) בקרנות פטורות ממס.
אזהרה
חשוב לזכור כי לקיחת הלוואה היא פתרון זמני בלבד וצריך להחזיר את ההלוואה תוך פרק זמן מסוים, לפי התנאים שנקבעו בין הלווה לבין הקרן.

מידע נוסף


הלוואות או משיכת כספים מקופות גמל וקרנות הפנסיה

 • לכל עובד במשק אמור להיות חיסכון פנסיוני.
 • לעובדים שעבדו במקומות עבודה שונים במהלך השנים עשויים להיות מספר חשבונות פנסיוניים בקרנות פנסיה שונות או בקופות גמל או ביטוח מנהלים.
 • במקומות עבודה מסוימים הופרשו במהלך השנים כספים לקופות גמל נוספות מעבר לחיסכון הפנסיוני, וייתכן שנצבר שם סכום לא מבוטל.
 • חוסך בקופת גמל או בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, עשוי להיות זכאי לעשות שימוש בחלק מהכספים או בכולם בהתאם לתנאים שיפורטו להלן, או ליטול הלוואה בתנאים נוחים.
טיפ
אם אינכם יודעים אם יש לכם קרן פנסיה או קופת גמל אחרת, או אם אינכם יודעים היכן הקופה או הקרן מתנהלת, ניתן לבדוק זאת בחינם בהר הכסף (מנוע החיפוש לכספים אבודים באתר משרד האוצר).

הלוואה מקופת גמל או מקרן הפנסיה

 • קופות הגמל השונות, כולל קרנות הפנסיה, מאפשרות לחוסכים לקבל הלוואות בריביות נמוכות יחסית (בהשוואה לריביות הנהוגות בשוק).
 • סכום ההלוואה תלוי בסכום החיסכון שנצבר עד כה בחשבונו של מבקש ההלוואה וגם בשאלה אם החיסכון נזיל. כלומר, אם ניתן למשוך את הכספים מתוך החשבון (לדוגמה, אם החוסך הגיע לגיל פרישה).
 • לפעמים נטילת הלוואה מקופות הגמל או מקרנות הפנסיה עדיפה על פני שבירת הקרן (משיכת הכספים שנצברו לפני שהגיע המועד למשיכתם), וזאת לאור הריבית הנמוכה של ההלוואה והעובדה שבמקרים רבים התשואות(הרווחים) בקופות הגמל ובקרנות פטורות ממס או שניתנות הטבות מס אחרות עבור השארת הכסף בחיסכון.
אזהרה
חשוב לזכור כי לקיחת הלוואה היא פתרון זמני בלבד וצריך להחזיר את ההלוואה תוך פרק זמן מסוים, לפי התנאים שנקבעו בין הלווה לבין הקופה או הקרן.

משיכת כספים מקופות גמל או מקרן הפנסיה ללא תשלום מס

 • חוסכים בקופות גמל שהכנסותיהם (כולל הכנסות בני זוגם) אינן עולות על שכר המינימום בחודש מסוים עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת חלק מכספי קופת גמל לפני מועד הפירעון.
  • חוסכים שיש להם ילד שטרם מלאו לו 18 יהיו זכאים לפטור, אם הכנסותיהם אינן עולות על פעמיים שכר המינימום.
  • גובה הסכום שניתן למשוך ללא תשלום מס הוא ההפרש בין ההכנסה החודשית לשכר המינימום (או כפליים סכום שכר המינימום לעמית שיש לו ילד), בכל חודש שבו ההכנסות היו נמוכות.
דוגמה
 • מי שהכנסתו החודשית היא 2,000 ש"ח, יוכל למשוך מקופת הגמל סך של 3,300 ש"ח (ההפרש בין הכנסתו החודשית -2,000 ש"ח, לשכר המינימום - 5,300 ש"ח).
 • אם יש לו ילד מתחת לגיל 18, הוא יוכל למשוך מקופת הגמל סך של 8,600 ש"ח (ההפרש בין הכנסתו החודשית -2,000 ש"ח, לבין כפליים שכר המינימום - 10,600).
 • אם אין לו הכנסות כלל, הוא יוכל למשוך מקופת הגמל סך של 5,300 ש"ח (אם אין לו ילדים מתחת לגיל 18), או סך של 10,600 ש"ח (כפליים שכר המינימום) במקרה שיש לו ילד מתחת לגיל 18.
 • עובדים מעל גיל 60 עשויים להיות זכאים למשיכת כספים שהצטברו בקרן הפנסיה (כולל להתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית) או בקופת גמל ללא מס או קנס.
אזהרה
ייתכן שמשיכת הכספים במועדים מסוימים תהייה פחות רווחית (למשל בתחילת משבר הקורונה רוב קופות הגמל צברו הפסדים, ולכן עדיף היה להמתין עם משיכת הכספים או לקחת הלוואה מקופת הגמל כפי שיפורט בהמשך).

כמו כן משיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים) כעת עשויה להקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית ואף להשפיע על גובה המס שישולם עליה.

מומלץ מאד לפנות לייעוץ מקצועי לפני קבלת החלטה על משיכת הכספים.

מידע נוסף

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

 • רשות המסים מעניקה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לבעלי הכנסה נמוכה.
 • ניתן להגיש תביעה למענק עבודה רק בסוף שנת המס בהתאם להכנסות בשנה שחלפה.
שימו לב
אם טרם הגשתם בקשה למענק עבודה עבור שנת 2019, כדאי למהר ולהגיש את הבקשה (בדואר או באינטרנט).

מעבר מעבודה כשכיר לעיסוק כעצמאי

 • עובדים שכירים שפוטרו או הוצאו לחל"ת ואינם מוצאים עבודה כשכירים (או שמועסקים כעת בהיקף משרה נמוך יותר או בשכר נמוך יותר), אך יש להם כישורים המאפשרים להם לתת שירות או לבצע עבודות מסוימות, יכולים לפתוח תיק עוסק פטור או עוסק מורשה ולעבוד כעצמאים במתן שירותים מקצועיים ישירות ללקוחות הזקוקים לכך.
טיפ
עוסק פטור הוא עצמאי שמחזור הכנסותיו נמוך מ-99,893 ש"ח בשנה, והוא אינו צריך לגבות מע"מ מלקוחותיו. מסיבה זו מלוא הסכום שהוא גובה מהלקוחות מגיע לכיסו, וממנו הוא עשוי להידרש לשלם דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה. לעומתו, עוסק מורשה מעביר חלק מהתשלום שקיבל מלקוחותיו למע"מ על כן הסכום שנותר בכיסו מכל עסקה נמוך יותר.
 • הליך פתיחת תיק עוסק מורשה או תיק עצמאי הוא הליך פשוט ומהיר שמתבצע באמצעות מילוי טפסים במשרדי מע"מ, מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ).
 • עובדים עצמאים יכולים ליהנות מהטבות ששכירים אינם זכאים להן, כגון: הכרה בחלק מהוצאותיהם כהוצאות מותרות בניכוי, דבר שעשוי להפחית את מס ההכנסה שיצטרכו לשלם, הטבות שונות במס הכנסה בשל הפרשות לקרן השתלמות ועוד. למידע נוסף ראו:
טיפ
ניתן לפתוח תיק עוסק פטור או עוסק מורשה במקביל לעבודה כשכיר, ולקבל במקביל גם שכר (או דמי אבטלה) כשכיר וגם הכנסות כעצמאי. עם זאת, אם אתם מקבלים דמי אבטלה, הרווחים שקיבלתם כעובדים עצמאים יופחתו מתוך דמי האבטלה שתקבלו.


זכויות נוספות


כניסה לתהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

 • במצב הקיים יש חשש שרבים יגיעו למצב של חדלות פירעון. אדם שנקלע לקשיים כלכליים שבגינם אינו יכול לעמוד בתשלומים שהוא חייב לאחרים, יכול בתנאים מסוימים לפתוח ביוזמתו בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • במסגרת הליכים אלה נבחנת יכולתו הכלכלית לפרוע את חובותיו או את חלקם, ובסיומם הוא עשוי לקבל הפטר (פטור) מתשלום החובות שלא כיסה ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים ללא חובות.
 • הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולים להימשך מספר שנים ובמהלכם עשויות להיות מוטלות הגבלות מסוימות על החייב (כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת דרכון וכו').
 • למידע נוסף ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
טיפ
בשל משבר הקורונה, עובדים (שכירים או עצמאים) שנמצאים בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל רשאים להגיש בקשה להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי או מתן פטור זמני מחובת התשלומים. למידע נוסף ראו:

ארגוני סיוע